Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 220/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phân cấp ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phường-xã nghèo trọng điểm của thành phố) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 220/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 23/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220/2004/QĐ-UB

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2004 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (PHÂN CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN QUẢN LÝ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CHO CÁC PHƯỜNG-XÃ NGHÈO TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố tại Công văn số 09/TT-BCĐ ngày 04 tháng 8 năm 2004 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4383/KHĐT-VX ngày 11 tháng 9 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phân cấp cho ủy ban nhân dân các quận-huyện quản lý thuộc Chương trình đầu tư cho các phường-xã nghèo trọng điểm của thành phố), với tổng số vốn là 66.590 triệu đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm), trong đó :

1. Huyện Cần Giờ : 36.980 triệu đồng (38 dự án)

2. Huyện Nhà Bè : 12.955 triệu đồng (12 dự án)

3. Huyện Bình Chánh : 16.655 triệu đồng (21 dự án)

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung, ủy ban nhân dân các huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư-tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao và có trách nhiệm cân đối, bổ sung nguồn vốn ngân sách của địa phương để đảm bảo thực hiện đầy đủ các công trình đã giao.

Giám đốc các Sở ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND. TP
- Thường trực UBND. TP
- Các Ban HĐND. TP
- Thường trực BCĐ XĐGN& VL.TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ ĐT, VX, TH
- Lưu (VX-LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phân cấp ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phường-xã nghèo trọng điểm của thành phố) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status