Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 183-TTg năm 1994 thành lập Hội đồng quốc gia xét chọn đơn vị trúng thầu các dự án đầu tư lớn (gọi tắt là Hội đấu thầu quốc gia) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 183-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/04/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183-TTg

Hà Nội , ngày 16 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA XÉT CHỌN ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LỚN
(GỌI TẮT LÀ HỘI ĐẤU THẦU QUỐC GIA) 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ điều lệ Quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) số 385-HĐBT ngày 7-11-1990;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ ngày 5 và 6 tháng 1 năm 1994 về các vấn đề kinh tế đối ngoại;
Căn cứ Nghị định số 20-CP ngày 5-3-1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế Hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Hội đồng quốc gia xét chọn đơn vị trúng thầu các dự án đầu tư lớn (gọi tắt là Hội đồng xét thầu quốc gia) làm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ thẩm định kết quả đấu thầu các dự án dùng vốn của Nhà nước có vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng Việt Nam trở lên (tương đương 10 triệu đô la Mỹ) hoặc các dự án có giá trị thấp hơn khi có quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án dùng vốn của Nhà nước bao gồm dự án dùng vốn ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ nước ngoài và vốn của Nhà nước ở các doanh nghiệp. Uỷ ban kế hoạch Nhà nước quy định những dự án, kể cả dự án của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải qua đấu thầu và trình lên Hội đồng xét thầu quốc gia.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét thầu quốc gia:

1. Tổ chức thẩm tra và đánh giá kết quả đấu thầu các dự án của các Bộ và địa phương hoặc doanh nghiệp để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ lựa chọn đơn vị trúng thầu. Thời gian thẩm định dự án không quá 15 ngày kể từ khi nhận được đủ hồ sơ về kết quả đấu thầu.

2. Được quyền yêu cầu Hội đồng đấu thầu cấp Bộ, địa phương hoặc doanh nghiệp, các chủ dự án cung cấp đủ hồ sơ có liên quan đến việc xét thầu và được quyền mời chuyên gia có kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn sâu thực hiện chức năng phản biện trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng xét thầu quốc gia:

Chủ tịch Hội đồng: Giáo sư Đỗ Quốc Sam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước (trường hợp Hội đồng cần họp mà chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch nhà nước vắng mặt thì uỷ nhiệm một Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì phiên họp)

Các Uỷ viên thường trực Hội đồng: Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng của các Bộ tài chính, xây dựng, khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thương mại, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổ trưởng tổ Thư ký Hội đồng.

Các uỷ viên khác (được mời tham gia theo từng dự án): Thủ trưởng và chuyên gia các cơ quan có liên quan tuỳ thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng dự án, do chủ tịch Hội đồng mời.

Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc, các cơ quan là thành viên thường trực của Hội đồng cử cán bộ tham gia Tổ thư ký theo yêu cầu của Hội đồng; tổ trưởng Tổ thư ký thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước bổ nhiệm.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét thầu quốc gia được tính trong chi phí quản lý dự án theo quy định thống nhất của Bộ Tài chính.

Điều 5. Đối với những dự án đầu tư không thuộc phạm vi quy định ở Điều 1, Hội đồng đấu thầu cấp Bộ, địa phương hoặc doanh nghiệp thực hiện cả nhiệm vụ xét thầu để kiến nghị cấp quyết định đầu tư chọn lựa đơn vị trúng thầu.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp nói ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.183/TTg

Hanoi, April 16, 1994

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF NATIONAL COUNCIL FOR CONSIDERATION AND SELECTION OF BID WINNER FOR SIZABLE INVESTMENT PROJECTS

THE PRIME MINISTER

- Pursuant to the Minister Law on Organization of the Government dated 30 September 1992;
- Pursuant to the Regulation on the Management of capital construction promulgated in attachment to Decree No 385-HDBT dated 7 November, 1990 of the Council of Ministers;
- Pursuant to the Decree of the Government concerning promulgation of Regulations on the Management and making full use of Official Development Assistance source no 20-CP 5 March, 1994;
- Considering proposal of the Minister, Chairman of the State Planning Committee.

DECIDES

Article 1 : To establish the national Council for consideration and Selection of bid winner for sizable investment projects (hereinafter referred to as National Council for Consideration) to work as a Consulting Organization to the Prime Minister and to evaluate the result of the bid toward the projects which make use of capital provided by the State work from VND 100 Billion upward (equivalent to USD 10 million) or projects which have lower value when Prime Minister a particular decision. The projects which make use of capital provided by the State consist of the ones which use of the State budget, loan capital foreign aid capital and State capital of the enterprises. The State Planning Committee shall determine the projects including the ones of the enterprises which receive State capital through the bid and submit to the National Council for bid Consideration.

Article 2. Rights and Liabilities of the National council for bid Consideration

1. Organizing the identification and assessing the result of the bid toward the projects of the Ministries localities or enterprises in order to forward proposal to the Prime Minister for Selection of bid winner. The duration of time for evaluation of the projects shall not exceed fifteen (15) days from of receipt of necessary document concerning the result of the bid.

2. Being delegated the power to request the Councils for bid consideration and selection at ministerial local or enterprise levels, the project recipient to provide necessary documents related to the consideration and being entitled to invite experienced experts in specialized subjects to carry out opponent functions in case of necessity.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183-TTg năm 1994 thành lập Hội đồng quốc gia xét chọn đơn vị trúng thầu các dự án đầu tư lớn (gọi tắt là Hội đấu thầu quốc gia) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155