Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 160/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 160/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 160/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2003 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3538/KHĐT-TH ngày 25 tháng 8 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, với tổng số vốn 729,034 tỷ đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

1. Điều chỉnh giảm vốn 75 dự án, với số vốn giảm 626,578 tỷ đồng;

2. Điều chỉnh tăng vốn 34 dự án, với số vốn tăng 490,85 tỷ đồng;

3. Bổ sung mới 74 dự án, với số vốn 540,78 tỷ đồng;

4. Các dự án thực hiện theo phương thức thi công ứng vốn 9 dự án, với số vốn 117,764 tỷ đồng;

5. Bổ sung vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện 323,982 tỷ đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện (cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư) tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện phải phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn phân cấp theo các nguyên tắc sau :

3.1- Chỉ bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2003 cho những dự án bức thiết và phải đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành trong năm;

3.2- Tổng vốn đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2003 không được vượt quá tổng số vốn mà Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho từng quận-huyện.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận : 
- Như điều 4  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ ĐT, ĐB, TM, CNN, VX, Tổ TH (5b)
- Lưu (TH-LT)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH


 
 
 
 
 Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518
DMCA.com Protection Status