Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/2006/QĐ-UB ban hành "Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà nội" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 146/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Số 146/2006/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà nội"

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 / 9 /2006

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Së, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-TTThành uỷ, TTHĐNDTP
-Đ/c Chủ tịch UBNDTP HN (để b/c)
-Các đ/c Phó Chủ tịch UBNDTP
-Như điều 3(đểTH)
-LƯu VPUBNDTP

TM UỶ BAN NHÂN DÂN
 KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình


 

 

 

  


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 146 /2006/QĐ-UB  ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1.Quy định này quy định một số cơ chế, chính sách, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện Ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng, phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị (TTTM & ST); trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các quận, huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách Ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng, phát triển các TTTM & ST.

2. Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế (sau đây gọi là nhà đầu tư) có đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng, phát triển các TTTM & ST trên địa bàn thành phố Hà nội đều được xem xét áp dụng các cơ chế Ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và các quy định tại các điều 4,5,6,7 dưới đây.

Điều 2. Phân loại Trung tâm thương mại, siêu thị

1. Việc phân loại TTTM & ST trên địa bàn thành phố Hà nội được thực hiện theo quy định của Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại.

2. Siêu thị gồm:

a. Siêu thị hạng I;

b. Siêu thị hạng II;

c. Siêu thị hạng III.

3.Trung tâm thương mại gồm:

a.Trung tâm thương mại hạng I;

b.Trung tâm thương mại hạng II;

c.Trung tâm thương mại hạng III.

Điều 3. Một số nguyên tắc cơ bản trong thực hiện Ưu đãi, khuyến khích đầu tư

Cơ chế, chính sách Ưu đãi, khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST được thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

1. Việc Ưu đãi, khuyến khích chỉ được thực hiện đối với nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia.

2. Các cơ chế, chính sách Ưu đãi, khuyến khích được thực hiện một(01) lần.

3. Nhà đầu tư có thể được hưởng cùng lúc nhiều hình thức Ưu đãi, khuyến khích khác nhau.

Chương 2:

ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ

Điều 4. Ưu đãi, khuyến khích về quy hoạch

Nhà đầu tư có đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST được hưởng các Ưu đãi, khuyến khích sau đây:

1. Được cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin về quy hoạch có liên quan trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Được Ưu tiên áp dụng rút gọn thời gian quy định trong thủ tục hành chính hiện hành đối với quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ có liên quan đến quy hoạch và kiến trúc của dự án đầu tư xây dựng TTTM &ST tại Sở Qui hoạch kiến trúc Hà nội.

Điều 5. Ưu đãi, khuyến khích về đất đai

Nhà đầu tư có đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST được hưởng các Ưu đãi, khuyến khích sau đây:

1. Nhà đầu tư được thuê diện tích đất đã đền bù và giải phóng xong mặt bằng (đất sạch); việc quản lý dự án được thực hiện theo Luật Đất đai và các văn bản liên quan khác.

2. Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất để nhà đầu tư được thuê đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố hoặc áp dụng theo các qui định của UBND Thành phố về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất để triển khai các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố tại thời điểm thực hiện.

3. Thời hạn sử dụng đất là năm mươi năm; trưòng hợp đặc biệt có thể kéo dài đến bảy mươi năm;

 Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì sẽ được xem xét gia hạn sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác đã được phê duyệt.

Điều 6. Ưu đãi, khuyến khích về thuế

Nhà đầu tư có đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng, phát triển các TTTM & ST được hưởng các Ưu đãi, khuyến khích về thuế ở mức cao nhất theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế.

Điều 7. Ưu đãi, khuyến khích về tài chính

Nhà đầu tư có đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST được hưởng các Ưu đãi, khuyến khích sau đây:

1. Được Thành phố đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước đến chân hàng rào của Dự án.

2. Được xem xét cho vay Ưu đãi đối với từng dự án tuỳ theo năng lực của Chủ đầu tư dự án.

Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư

Ngoài những quyền, nghĩa vụ được hưởng và phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư năm 2005, Nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST trên địa bàn thành phố Hà nội còn có các nghĩa vụ sau:

1. Đăng ký kế hoạch sử dụng đất của dự án với Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất theo Qui hoạch TTTM &ST trên địa bàn Thành phố đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2.Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Thành phố về trình tự, thủ tục đầu tư theo các qui định Quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sử dụng đất đúng mục đích được giao.

4.Thanh toán tiền thuê đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và các khoản chi phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

5. Trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận quyết định bàn giao đất, chủ đầu tư được giao đất phải tiến hành xây dựng theo đúng nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Trường hợp chậm tiến độ xây dựng mà không được phép của UBND Thành phố, thì sẽ bị thu hồi diện tích đất đã cho thuê và không có sự bồi hoàn mọi chi phí cho việc thực hiện dự án mà chủ đầu tư đã chi phí cho dự án.

6. Thực hiện các nghĩa vụ và quy định của Nhà nước và Thành phố về tài chính, bảo hiểm, quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường.

Điều 9. Điều kiện để được Ưu đãi, khuyến khích

Nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ các điều kiện sau đây, khi tham gia đầu tư xây dựng, phát triển TTTM & ST trên địa bàn Thủ đô sẽ được hưởng các chính sách Ưu đãi, khuyến khích:

1. Được thành lập và đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt nam (đối với tổ chức); không vi phạm pháp luật hình sự, có giấy xác minh lý lịch tư pháp (đối với cá nhân).

2. Có năng lực về tài chính bảo đảm thực hiện hoàn chỉnh dự án.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện Ưu đãi, khuyến khích

 Trình tự, thủ tục để thực hiện các Ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng TTTM & Siêu thị khi triển khai liên quan đến Sở, Ngành nào, đều được thực hiện theo cơ chế một cửa, một đầu mối.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, Ngành

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, tổ chức thẩm định và trình Thành phố phê duyệt các dự án theo qui định phân cấp của Thành phố tại thời điểm áp dụng và các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh giới dự án xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị. Bố trí vốn ngân sách để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới dự án; hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai các thủ tục lập dự án thuộc thẩm quyền.

2. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành và UBND các Quận, Huyện tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện Qui hoạch phát triển trung tâm thương mại, siêu thị được UBND Thành phố phê duyệt, để các chủ đầu tư làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng và hồ sơ xin thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định.

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp các thông tin về qui hoạch xây dựng cho Nhà đầu tư, ra văn bản thoả thuận về quy hoạch đối với những dự án xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố để Nhà đầu tư có căn cứ xây dựng dự án theo các Qui hoạch được phê duyệt; hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng về qui hoạch và kiến trúc đô thị.

4. Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất chịu trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Nhà đầu tư , trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định giao đất theo quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND Thành phố.

5. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện việc thẩm định năng lực tài chính của Nhàđầu tư, hiệu quả kinh tế của dự án; định giá và đánh giá các khoản nghĩa vụ tài chính của dự án đối với Nhà nước; giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài chính và triển khai quản lý phần vốn Ngân sách cấp cho dự án theo phân cấp của UBND Thành phố. Hướng dẫn việc thực hiện chế độ Ưu đãi về thuế, khấu hao tài sản cố định được qui định trong Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 cho Nhà đầu tư và UBND các Quận, Huyện có cơ sở tổ chức thực hiện.

6. Trung tâm phát triển quỹ đất Hà nội phối hợp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, UBND các quận, huyện căn cứ quy hoạch và Dự án đầu tư xây dựng, phát triểnTTTM & ST (hoặc văn bản thoả thuận của Sở Quy hoạch kiến trúc) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

7. Sở Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan thực hiện việc quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8. Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ đầu tư phát triển xây dựng cơ chế cho vay Ưu đãi đối với các dự án đầu tư được phép vay từ Quỹ; hướng dẫn thủ tục, trình tự hồ sơ khi vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhàđầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tiếp cận được với các nguồn vốn vay.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND quận, huyện

 Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện phối hợp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quĩ đất Hà nội và các Sở, Ngành có liên quan thực hiện việc giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quản lý. Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng TTTM &ST theo phân cấp của UBND Thành phố.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn, căn cứ vào đề xuất của các Sở, Ngành, Sở Thương mại chịu trách nhiệm tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phí Thái Bình

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/2006/QĐ-UB ban hành "Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà nội" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213