Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1000/QĐ-BGTVT năm 2009 điều chỉnh các tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh – Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1000/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1000/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CÁC TIỂU DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG SẮT YÊN VIÊN – LÀO CAI THUỘC HÀNH LANG GIAO THÔNG CÔN MINH – HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
Căn cứ văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý công tác GPMB các dự án xây dựng công trình giao thông;
Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2007 của Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên- Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2008 của Bộ GTVT về việc tách các TDA GPMB thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;
Xét Tờ trình số 520/TTr-ĐS ngày 27/03/2009 của TCTĐSVN;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh 2 tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc của dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai” để phù hợp với địa giới hành chính Hà Nội mới điều chỉnh là (Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án tổng thể GPMB đã được các địa phương phê duyệt):

- Thành phố Hà Nội (Huyện Đông Anh, huyện Mê Linh): 25.085.877.960 đ (Hai mươi lăm tỷ, không trăm tám lăm triệu, tám trăm bảy bảy ngàn, chín trăm sáu mươi đồng).

Huyện Đông Anh: 25.085.877.960 đồng.

Huyện Mê Linh: 249.281.000 đồng.

- Tỉnh Vĩnh Phúc (Huyện Bình Xuyên, huyện Vĩnh Tường): 234.281.000 đồng (hai trăm ba mươi tư triệu, hai trăm tám mốt ngàn đồng). (Theo Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc trừ đi kinh phí GPMB của huyện Mê Linh)

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn đối ứng của dự án từ ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam có trách nhiệm:

- Giải quyết các thủ tục chuyển giao hồ sơ về địa phương, phối hợp với địa phương để tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định tại văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Bố trí đủ vốn theo kế hoạch GPMB và chuyển vốn về địa phương để thực hiện đạt tiến độ dự án yêu cầu.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trong phạm vi các tiểu dự án tổ chức triển khai thực hiện các tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư theo các quy định hiện hành.

3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2008 của Bộ GTVT

Điều 3. Các Ông (Bà) Vụ trưởng: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT; Tổng Giám đốc TCTĐSVN và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1000/QĐ-BGTVT năm 2009 điều chỉnh các tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh – Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.484
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41