Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 44/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét Tờ trình số 5871/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 112/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 13.324.603.000.000 đồng (Mười ba ngàn ba trăm hai mươi bn tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu đồng). Trong đó:

- Ghi nhận vốn ngân sách Trung ương: 546.300.000.000 đồng (Năm trăm bn mươi sáu tỷ, ba trăm triệu đồng). Trong đó: Vốn ODA là 505.200.000.000 đồng (Năm trăm lẻ năm tỷ, hai trăm triệu đồng) và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 41.100.000.000 đồng (Bn mươi mốt t, một trăm triệu đng).

- Vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 12.778.303.000.000 đồng (Mười hai ngàn bảy trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm lẻ ba triệu đồng). Trong đó: Vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 5.091.025.000.000 đng (Năm ngàn không trăm chín mươi mt tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đng); vn từ ngun thu sử dụng đt là 1.875.975.000.000 đồng (Một ngàn tám trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu đồng); vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.533.000.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm ba mươi ba tỷ đồng); ghi nhận bội chi ngân sách địa phương: 616.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười sáu tỷ đng), kết dư từ ngun cải cách tin lương: 1.012.500.000.000 đồng (Một ngàn không trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng), nguồn vốn khác: 2.649.803.000.000 đồng (Hai ngàn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm lẻ ba triệu đng).

Phân bổ vốn đầu tư theo các dự án, công trình và các huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài ch
ính;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực T
nh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội Tnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- LĐVP: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- CV phòng TH,
phòng HC-TC-QT;
- Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173