Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh, Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Sau khi xem xét trình số 131/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 tỉnh Hà Giang. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung 05 dự án vào Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

(chi tiết phụ biểu 6.2 kèm theo).

2. Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn Ngân sách Trung ương: 1.808,379 tỷ đồng:

a) Vốn trong nước: 1.296,032 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 413,54 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư các chương trình mục tiêu Quốc gia: 882,492 tỷ đồng, gồm:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 583,692 tỷ đồng;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 298,8 tỷ đồng;

b) Vốn nước ngoài: 512,347 tỷ đồng.

3. Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 986,07 tỷ đồng:

a) Đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 224 tỷ đồng;

b) Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 21 tỷ đồng;

c) Giao tăng nhiệm vụ thu NSĐP: 13,9 tỷ đồng;

d) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 727,17 tỷ đồng, gồm:

- Trả nợ gốc tiền vay tín dụng ưu đãi theo Luật NSNN: 35,4 tỷ đồng;

- Phân cấp cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 60 tỷ đồng;

- Đầu tư và phát triển rừng bền vững: 10 tỷ đồng;

- Đối ứng các dự án ODA: 45,542 tỷ đồng;

- Dự phòng và vốn chuẩn bị đầu tư: 30 tỷ đồng;

- Bố trí vốn cho các dự án được đầu tư từ nguồn dự phòng đầu tư trong cân đối ngân sách các năm 2016 - 2018: 47 tỷ đồng;

- Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong năm 2019 là 19,5 tỷ;

- Phân bổ chi tiết cho các dự án: 479,728 tỷ đồng;

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Rà soát, hoàn thiện danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án để giao chi tiết cho chủ đầu tư thực hiện. Các dự án trong kế hoạch năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khoá XVII - Kỳ họp thứ Tám thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính ph
;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202