Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 272/NQ-HĐND về quyết định bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 272/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020 CHO CÁC DỰ ÁN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án; Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2020 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án, với những nội dung sau:

1. Bổ sung 06 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho 06 dự án, với tổng số vốn là 39.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật phê duyệt kế hoạch chi tiết để các ngành, đơn vị và các chủ đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả đầu tư của các dự án.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2; Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Quản lý KKTNS và các KCN;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ GIAO KẾ HOẠCH VỐN CHO CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số: 272/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí

Số vốn còn thiếu

Bố trí vốn lần này

Ghi chú

 

TỔNG SỐ

 

 

1.268.382

803.406

464.976

39.000

 

1

Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 1A đoạn qua KKT Nghi Sơn.

1743/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

52.864

37.753

15.111

6.000

 

2

Đường Đông Tây, đoạn nối đường Bắc Nam 1B đến đường Bắc Nam 3 - KKT Nghi Sơn.

389/QĐ-BQLKTNS ngày 29/10/2014

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

366.717

241.500

125.217

8.000

 

3

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.

3369/QĐ-UBND ngày 05/9/2016

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

54.820

15.964

38.856

10.000

 

4

Đường Đông Tây 4 - KKT Nghi Sơn (đoạn từ Quốc lộ 1A xã Trường Lâm - Đường cao tốc Bắc Nam).

335/QĐ-BQLKTNS ngày 27/12/2011

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

154.470

118.189

36.281

5.000

 

5

Đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn - KKT Nghi Sơn.

312/QĐ-BQLKTNS ngày 17/10/2013

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

595.339

390.000

205.339

5.000

 

6

Tuyến đường vào khu vực cảng container Long Sơn - KKT Nghi Sơn.

154/QĐ-BQLKTNS&KCN ngày 07/8/2017

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

44.172

 

44.172

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 272/NQ-HĐND về quyết định bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11