Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 147/2017/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Số hiệu: 147/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2017/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, vốn số dư dự toán năm 2016 do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 10/11/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ, với những nội dung như sau:

1. Nguyên tắc chung về điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017

- Giữ nguyên kế hoạch vốn đầu tư của các dự án có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2017 dưới 30% kế hoạch vốn, do năm 2018 không bố trí những dự án này nên giữ nguyên để kết chuyển sang năm 2018 thực hiện tiếp (không bao gồm những dự án dự kiến cuối năm không giải ngân).

- Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt 30% trở lên:

+ Giảm kế hoạch vốn đầu tư của các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí.

+ Tăng kế hoạch vốn đầu tư của các dự án đang triển khai thi công vượt tiến độ và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2017.

- Đối với các dự án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết HĐND Tỉnh:

+ Bố trí thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành năm 2017.

+ Bố trí hoàn tạm ứng trước kế hoạch vốn và các dự án bức xúc, cần thiết khác.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

2.1. Vốn Xổ số kiến thiết

- Tổng vốn năm 2017 là 1.200 tỷ đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng (trong đó, đề nghị chuyển vốn CBĐT chưa phân bổ là 16,610 tỷ đồng, sang thực hiện đầu tư), cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 12 dự án, với giá trị giảm từ 151,670 tỷ đồng xuống (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư 3,309 tỷ đồng) còn 58,418 tỷ đồng, tương đương giảm 93,252 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 1).

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 25 dự án, với giá trị tăng từ 73,535 tỷ đồng đến 114,787 tỷ đồng, tương đương tăng 41,252 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 2).

+ Bổ sung thêm vốn 04 dự án, với giá trị 38,3 tỷ đồng (bao gồm thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành năm 2017) (Kèm theo Biểu 3).

+ Bổ sung 06 danh mục dự án, với giá trị 13,7 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 4).

+ Giữ nguyên kế hoạch vốn của 89 dự án, với giá trị 974,795 tỷ đồng (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư của các mẫu thiết kế) (Kèm theo Biểu 5).

2.2. Vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ

- Tổng vốn năm 2017 là 557,480 tỷ đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 557,480 tỷ đồng (trong đó, đề nghị chuyển vốn CBĐT chưa phân bổ 23,183 tỷ đồng, sang thực hiện đầu tư), cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 4 dự án, với giá trị giảm từ 325,568 tỷ đồng xuống còn 289,885 tỷ đồng, tương đương giảm 35,683 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 6).

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 7 dự án, với giá trị tăng từ 28,5 tỷ đồng lên đến 37,9 tỷ đồng, tương đương tăng 9,4 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 7).

+ Bổ sung thêm vốn 4 dự án, với giá trị 12,783 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 8).

+ Bổ sung 3 danh mục dự án với giá trị 13,5 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 9).

+ Giữ nguyên kế hoạch vốn của 50 dự án, với giá trị 203,412 tỷ đồng (Kèm Biểu 10).

2.3. Vốn số dư dự toán năm 2016

- Tổng vốn năm 2017 là 156,693 tỷ đồng.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 156,693 tỷ đồng; trong đó:

+ Vốn số dư NSTT 58,078 tỷ đồng, điều chỉnh giảm dự án xây dựng trụ sở UBND cấp xã, tỉnh Đồng Tháp từ 167 triệu đồng xuống còn 54 triệu đồng; giá trị giảm 113 triệu đồng; điều chỉnh tăng dự án Xây dựng hệ thống tin cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ 420 triệu đồng lên 533 triệu đồng; các dự án khác giữ nguyên so với kế hoạch.

+ Vốn số dư XSKT 98,615 tỷ đồng, các dự án sẽ giữ nguyên so với kế hoạch.

2.4. Vốn tăng thu XSKT năm 2015-2016

Tổng vốn năm 2017 là 582,903 tỷ đồng.

a) Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 từ nguồn tăng thu XSKT năm 2015 là 159,740 tỷ đồng, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 1 dự án, với giá trị giảm từ 4 tỷ đồng xuống còn 0,5 tỷ đồng, tương đương giảm 3,5 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 11).

- Bổ sung 1 danh mục dự án với giá trị 3,5 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 12).

- Giữ nguyên kế hoạch vốn của 08 dự án, với giá trị 155,740 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 13).

b) Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 từ nguồn tăng thu XSKT năm 2016 là 423,163 tỷ đồng (trong đó, đề nghị chuyển vốn CBĐT là 3,309 tỷ đồng sang thực hiện đầu tư); cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 05 dự án, với giá trị giảm từ 232 tỷ đồng xuống (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư 3,309 tỷ đồng) còn 74,631 tỷ đồng, tương đương giảm 157,369 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 14).

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 6 dự án, với giá trị tăng từ 28,863 tỷ đồng lên đến 164,338 tỷ đồng, tương đương tăng 135,475 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 15).

- Bổ sung 7 danh mục dự án với giá trị 21,894 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 16).

- Giữ nguyên kế hoạch vốn của 22 dự án, với giá trị 162,3 tỷ đồng (Kèm theo Biểu 17).

2.5. Các nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài (ODA) và trái phiếu Chính phủ

Giữ nguyên kế hoạch vốn đã phân bổ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- TT/HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Công báo Tỉnh;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS(Kh).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 147/2017/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


180
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219