Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 540/QD-TTg of May 12, 2008, approving the up to 2015 development investment plan of the cultural-tourist village of Vietnamese Nationalities.

Số hiệu: 540/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------

Số: 540/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀNG VĂN HÓA – DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc ở Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 51/TTr-BVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015 của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Quan điểm đầu tư phát triển:

a) Xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, là nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam; đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, hoạt động thể thao, văn hóa của nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

b) Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là một mô hình khu kinh tế - văn hóa đặc thù, trong đó văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu.

c) Tạo cơ chế để đồng bào dân tộc và địa phương tham gia xây dựng Khu các làng dân tộc từ thiết kế, thi công đến vận hành, khai thác.

d) Kết hợp hài hòa giữa đầu tư, xây dựng với quản lý, khai thác nhằm phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội.

đ) Nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho Khu các làng dân tộc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, trục trung tâm. Thực hiện xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, xây dựng.

2. Mục tiêu đến năm 2015:

- Mục tiêu đến năm 2010:

Khai trương Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam với việc hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và đưa vào hoạt động một phần Khu các làng dân tộc và 2 khu chức năng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Mục tiêu đến năm 2015:

Toàn bộ Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam được hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác, vận hành. Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quốc gia phục vụ khách trong nước quốc tế.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2015:

a) Giai đoạn 2008 – 2010:

- Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chung Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Hoàn thành lập và phê duyệt 10 trong tổng số 12 dự án thành phần thuộc Khu các làng dân tộc.

- Hoàn thành xây dựng 34 trong tổng số 54 làng dân tộc thuộc Khu các làng dân tộc và một số dự án thành phần.

- Hoàn thành xây dựng Dự án Hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và một số hạng mục thuộc dự án Trục trung tâm.

- Kêu gọi đầu tư, lấp đầy 2 khu chức năng: Khu Trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và Khu Dịch vụ, du lịch và khách sạn.

b) Giai đoạn 2011 – 2015:

- Hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Khu các làng dân tộc.

- Hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trục trung tâm và cảnh quan chung của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động các khu chức năng sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả toàn bộ dự án.

- Đến năm 2013 hoàn thành các nội dung quan trọng của dự án để đưa vào hoạt động, gồm: 54 làng dân tộc, hạ tầng kỹ thuật chung của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

4. Nguồn vốn:

a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 là 3.256.826 triệu đồng, trong đó:

- Năm 2008: 328.114 triệu đồng.

- Năm 2009: 604.778 triệu đồng.

- Năm 2010: 657.722 triệu đồng.

- Năm 2011: 418.250 triệu đồng.

- Năm 2012: 447.700 triệu đồng.

- Năm 2013: 358.200 triệu đồng.

- Năm 2014: 268.400 triệu đồng.

- Năm 2015: 155.662 triệu đồng.

b) Bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, xây dựng, hoàn thành mục tiêu phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

5. Nguồn nhân lực:

Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể của từng giai đoạn, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, các cơ chế đặc thù về tiền lương, thu hút khuyến khích nguồn nhân lực trình độ cao, các chính sách về nhân lực khác trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định, đảm bảo phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển, quản lý, khai thác của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

6. Cơ chế, giải pháp thực hiện kế hoạch:

a) Cho phép để lại các nguồn thu từ việc cho thuê quỹ đất, mặt nước, nguồn thu khai thác, sản xuất, kinh doanh tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2015. Giao Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam quyết định việc sử dụng nguồn thu này theo quy định của pháp luật.

b) Cho phép Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam áp dụng và quyết định lựa chọn các đơn vị tham gia xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo các hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) , Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BOT), Xây dựng – Chuyển giao (BT) trong việc đầu tư xây dựng và hoàn trả nhà đầu tư sau khi bố trí được ngân sách nhà nước.

c) Giao vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch trung hạn (3 năm) trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2015 để chủ động điều hành kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2. tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đến 2015 theo các nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù phục vụ cho đầu tư, phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ, cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015.

3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào dự án Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (dự án ổn định mức nước hồ Đồng Mô, dự án đường Hòa Lạc kéo dài).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TƯ;

- Thủ tướng, các PTT CP;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan CP;

- UBND tỉnh Hà Tây;

- BQL Làng VH-DLCDT VN;

- VPCP: BTCN, các PCN;

Người phát ngôn của Thủ tướng CP,

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 540/QD-TTg

Hanoi, May 12, 2008

 

DECISION

APPROVING THE UP-TO-2015 DEVELOPMENT INVESTMENT PLAN OF THE CULTURAL-TOURIST VILLAGE OF VIETNAMESE NATIONALITIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government:
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 667/QD-TTg of August 21, 1997. approving the master plan on the Cultural-Tourist Village of Vietnamese Nationalities;
At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism in Report No. 51/TTr-BVHTTDL of December 3, 2007.

DECIDES:

Article 1.- To approve the up-to-2015 development investment plan of the Cultural-Tourist Village of Vietnamese Nationalities with the following principal contents:

1. Development investment viewpoints:

a/ To build the Cultural-Tourist Village of Vietnamese Nationalities into a national cultural, sport and tourist center where traditional cultural heritages of 54 Vietnamese nationalities will be displayed, preserved, promoted and exploited to meet relaxation, recreation, entertainment, sport and cultural demands of local people and foreign tourists.

b/The Cultural-Tourist Village of Vietnamese Nationalities will be a specific model of economic-cultural zone, in which culture serves both as a motive force and an objective.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 540/QD-TTg of May 12, 2008, approving the up to 2015 development investment plan of the cultural-tourist village of Vietnamese Nationalities.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135