Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 27/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dựa án đầu tư của Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 27/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 01/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2003/CT-UB 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC DỰA ÁN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 30/01/2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đã được quy định tại khoản 10, điều 1 của Nghị định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Để triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư (trước đây là giám định đầu tư) thời gian vừa qua UBND Thành phố đã ban hành quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 về việc phân cấp cho UBND các Quận, Huyện quyết định đầu tư, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc Thành phố Hà Nội; các Sở, Ngành thuộc Thành phố cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định đã được các Sở, Ban, Ngành; UBND các Quận, Huyện; Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện và đã thu được một số kết quả, tuy nhiên còn rất hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính là : Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chưa thấy hết được vai trò, sự cần thiết của công tác giám sát, đánh giá đầu tư; chưa thực sự coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nên chưa tổ chức tốt và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác này; nhiều Chủ đầu tư dự án chưa nhận thức đúng về trách nhiệm phải thực hiện thường xuyên công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Chính phủ nên việc thực hiện không nghiêm túc, không chủ động, chưa làm hết trách nhiệm, chất lượng báo cáo còn thấp và còn mang nặng tính đối phó.

Để tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 và Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Công ty trực thuộc UBND Thành phố (Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành) tổ chức và chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn, chủ đầu tư các dự án trực thuộc tăng cường trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ, Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND Thành phố.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả triển khai, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi mình quản lý; chịu trách nhiệm về các hậu quả do không tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo quy định.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung và chất lượng các báo cáo của mình.

2. Các dự án không thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát, đánh giá đầu tư thì sẽ xử lý vi phạm theo quy định hiện hành của Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ, Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND Thành phố. UBND Thành phố không cho phép trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hoặc tổ chức đấu thầu (nếu chưa tổ chức đấu thầu) các dự án nêu trên; Thủ trưởng các cơ quan chủ đầu tư và cấp trên của chủ đầu tư phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trước UBND Thành phố, nêu vi phạm nhiều lần thì sẽ xem xét lại năng lực công tác để điều chuyển công tác khác.

3. UBND Thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các đơn vị như sau: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư :

+ Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được UBND Thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND các Quận, Huyện và các Sở; Giám sát, đánh giá tổng thể việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của các Sở, Ngành, Quận, Huyện; Tổ chức giám sát, đánh giá lại công tác giám sát, đánh giá đầu tư của các Sở, Ngành, Quận, Huyện khi cần thiết theo yêu cầu của UBND Thành phố.

+ Trong thời hạn quy định các Sở, Ban, Ngành, các chủ đầu tư không gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố và kiến nghị các hình thức xử lý thích hợp.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt.

- UBND các Quận, Huyện: Chỉ đạo và giám sát các Phòng, Ban trực thuộc theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc phạm vi được phân cấp phê duyệt dự án (các dự án có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực theo quy định tại quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND Thành phố); định kỳ gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về cơ quan đầu mối giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố và các Sở quản lý chuyên ngành theo quy định.

- Các sở: Giao thông - Công chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Địa chính - Nhà đất chỉ đạo và giám sát các Phòng, Ban trực thuộc theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư thuộc phạm vi được ủy quyền phê duyệt dự án (theo quy định tại quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND Thành phố), và các lĩnh vực đầu tư thuộc ngành mình quản lý trên địa bàn Thành phố; định kỳ gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về cơ quan đầu mối giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố.

- Sở Xây dựng: Chỉ đạo và giám sát các Phòng, Ban trực thuộc theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư thuộc phạm vi được ủy quyền phê duyệt dự án (theo quy định tại quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND Thành phố), các lĩnh vực đầu tư thuộc ngành mình quản lý trên địa bàn Thành phố và các dự án đầu tư nhóm B,C còn lại không thuộc phạm vi phân cấp, ủy quyền cho các Sở, Quận, Huyện;  định kỳ gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về cơ quan đầu mối giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố.

- Các Sở, Ban, Ngành (cấp trên của chủ đầu tư): Chỉ đạo và giám sát các Phòng, Ban trực thuộc theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư thuộc phạm vi  ngành mình quản lý trên địa bàn Thành phố; định kỳ gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về cơ quan đầu mối giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố.

- Các Chủ đầu tư: Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của mình; nội dung và chất lượng các báo cáo và chịu trách nhiệm về các hậu quả do không tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo quy định; định kỳ gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và cơ quan đầu mối giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố.  

4.  Chế độ báo cáo:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm và từng thời kỳ kế hoạch theo yêu cầu của UBND Thành phố, Chính phủ; tổng hợp báo cáo về giám sát tổng thể đầu tư 6 tháng một lần.

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện định kỳ báo cáo UBND Thành phố về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng một lần, đồng thời gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Chủ đầu tư thực hiện báo cáo quý, 6 tháng và năm cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố. Riêng Chủ đầu tư dự án nhóm A ngoài việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án đến cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố, đồng thời gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quý, 6 tháng, năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ.        

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thủ trưởng các cơ quan Ban, Ngành thuộc Thành phố và các Chủ đầu tư tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 

 Nguyễn Quốc Triệu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dựa án đầu tư của Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status