Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 940/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 940/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 30/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 940/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông” gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Xây dựng và ban hành 30 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 06 Thông tư Liên tịch (có danh mục kèm theo).

2. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng, tiến độ và thời gian xây dựng văn bản.

3. Hàng quý, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

4. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 940/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Tiến độ hoàn thành

1

Thông tư quy định về phân cấp quản lý tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Quý III

2

Thông tư quy định quản lý việc vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước

Vụ Bưu chính

Quý IV

3

Thông tư quy định về việc tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Quý IV

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số Điều của Nghị định 128/2007/NĐ-CP về dịch vụ chuyển phát

Vụ Bưu chính

Năm 2010

5

Thông tư quy định về khuyến mại trong lĩnh vực thông tin di động

Vụ Viễn thông

Quý II

6

Thông tư quy định về tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai

Vụ Viễn thông

Quý III

7

Thông tư quy định về báo cáo nghiệp vụ viễn thông

Vụ Viễn thông

Quý III

8

Thông tư quy định về quản lý kho số viễn thông

Vụ Viễn thông

Quý IV

9

Thông tư quy định về phí quyền hoạt động viễn thông

Vụ Viễn thông

Quý IV

10

Thông tư quy định về phí kho số viễn thông

Vụ Viễn thông

Quý IV

11

Thông tư quy định về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Vụ Viễn thông

Năm 2010

12

Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục xem xét, công nhận khu công nghệ thông tin tập trung

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV

13

Thông tư quy định về đấu thầu, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Vụ Kế hoạch Tài chính

Quý III

14

Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Vụ Kế hoạch Tài chính

Quý IV

15

Thông tư ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Vụ Kế hoạch Tài chính

Quý IV

16

Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Vụ Kế hoạch Tài chính

Năm 2010

17

Thông tư quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý II

18

Thông tư ban hành Quy hoạch tần số cho truyền hình số mặt đất

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý III

19

Thông tư quy định chi tiết việc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý IV

20

Thông tư quy định về việc đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Cục Ứng dụng CNTT

Quý IV

21

Thông tư ban hành Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm

Cục Xuất bản

Quý III

22

Thông tư ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản

Cục Xuất bản

Quý IV

23

Thông tư quy định về việc cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình

Cục Quản lý PTTH và TTĐT

Quý II

24

Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Cục QLCL CNTT và TT

Quý III

25

Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Cục QLCL CNTT và TT

Quý III

26

Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Cục QLCL CNTT và TT

Quý III

27

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác

Trung tâm VNCERT

Quý II

28

Thông tư quy định về điều phối hoạt động ứng cứu sự cố mạng máy tính

Trung tâm VNCERT

Quý IV

29

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Trung tâm VNNIC

Quý II

30

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định xếp hạng các tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2010

31

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các đài phát thanh và truyền hình địa phương.

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2010

32

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính quy định chế độ và khung giá dịch vụ biên tập xuất bản

Cục Xuất bản

Quý III

33

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý IV

34

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính quy định về việc thực hiện thu phí và lệ phí trong hoạt động truyền hình trả tiền

Cục Quản lý PTTH và TTĐT

Quý III

35

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính quy định thực hiện chế độ nhuận bút trong hoạt động phát thanh, truyền hình

Cục Quản lý PTTH và TTĐT

Quý III

36

Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cấp mã số quản lý đối với dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử và dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet

Trung tâm VNCERT

Quý III

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 940/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.856
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37