Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 313/2004/QĐ-UB về chuyển giao tổ chức và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 313/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SANG SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 2238/BBCVT-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông về triển khai nhiệm vụ của Sở Bưu chính, Viễn thông ;
Căn cứ Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số 12/SBCVTVP ngày 29 tháng 11 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển giao bộ máy tổ chức (các phòng ban, đơn vị theo phụ lục đính kèm) và chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện :

2.1- Giao Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông cùng với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở-ngành thành phố có liên quan tiến hành thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất (nếu có) và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trước ngày 31 tháng 12 năm 2004. Việc chuyển giao phải bảo đảm các yêu cầu nhanh gọn, chính xác và thuận lợi, không làm gián đoạn đến quá trình hoạt động của các đơn vị và công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố ; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ-Ngành Trung ương, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi những quy định hiện hành của thành phố về quản lý công nghệ thông tin, bảo đảm cho hoạt động và công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố liên tục và thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin ; đồng thời tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, ổn định công tác, đưa hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông đi vào nề nếp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Bưu chính, Viễn thông
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Tài chính, Sở Xây dựng
- Kho bạc Nhà nước thành phố  
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Sở Nội vụ thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

PHỤ LỤC

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

SANG SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG QUẢN LÝ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2004/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I.- PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ :

1. Phòng Công nghệ thông tin.

II.- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

1. Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin ;

2. Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin ;

3. Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313/2004/QĐ-UB về chuyển giao tổ chức và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status