Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2004 phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 235/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 235/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 235/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TỔNG THỂ "ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2008"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58- CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" với những nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở (PMNM), góp phần bảo vệ bản quyền tác giả và giảm chi phí mua sắm phần mềm, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng của Việt Nam.

2. Hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực, làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong ứng dụng và phát triển PMNM.

3. Tạo được một số sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đặc thù phù hợp với điều kiện và yêu cầu ứng dụng trong nước trên cơ sở PMNM.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Các nhiệm vụ chính:

a) Xây dựng các chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng và phát triển PMNM để thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tham gia vào việc đào tạo và nghiên cứu phát triển PMNM; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài cũng như các công ty, tổ chức quốc tế đầu tư kinh doanh, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo về PMNM tại Việt Nam.

- Ban hành chính sách sử dụng một số PMNM trong khu vực Nhà nước.

b) Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở.

- Tổ chức ứng dụng PMNM thí điểm, trước hết là các ứng dụng PMNM ở một số Bộ, cơ quan và địa phương, sau đó nhân rộng trên toàn quốc.

- Triển khai ứng dụng PMNM vào một số ứng dụng chuyên nghiệp, ứng dụng trong an ninh quốc phòng. Thiết lập và đưa vào sử dụng hệ thống máy tính hiệu năng cao và tính toán mạng lưới trên nền nguồn mở để giải các bài toán ứng dụng đòi hỏi năng lực tính toán mạnh của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

c) Đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

- Tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy về PMNM trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; giáo viên cho công tác đào tạo cán bộ, công chức nhà nước.

- Hình thành đội ngũ cán bộ đủ năng lực triển khai ứng dụng và phát triển PMNM ở các Bộ, ngành và địa phương.

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ công tác triển khai, hướng dẫn mạng lưới đội ngũ chuyên môn về PMNM ở các Bộ, ngành và địa phương, có chương trình đào tạo và duy trì đội ngũ này.

- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về sử dụng PMNM cho cán bộ, công chức nhà nước, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và học sinh phổ thông trung học. Phát triển các phần mềm công cụ, tiện ích, các ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

- Thu hút các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào hoạt động đào tạo về PMNM ở Việt Nam.

- Cử giáo viên, giảng viên, học sinh ưu tú đi đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài về PMNM.

d) Phát triển một số phần mềm cốt lõi, xây dựng các chuẩn, hệ thống chứng chỉ và đào tạo chuyên gia cao cấp.

- Tổ chức nghiên cứu đề xuất và phát triển một số phần mềm cốt lõi của Việt Nam, lựa chọn và bản địa hoá một số phần mềm nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng cơ bản của Việt Nam.

- Thiết lập hệ thống đánh giá kiểm tra chất lượng sản phẩm PMNM và đưa ra những khuyến cáo sử dụng cho cộng đồng.

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chuẩn kỹ thuật và chuẩn kỹ năng PMNM, thiết lập hệ thống sát hạch kỹ năng và cấp chứng chỉ về PMNM.

- Khuyến khích hình thành các doanh nghiệp kinh doanh và phát triển PMNM, các công ty và các cơ quan khoa học, cơ sở giáo dục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng PMNM. Xây dựng Trung tâm phát triển và phòng thí nghiệm về PMNM.

đ) Hợp tác quốc tế về phần mềm nguồn mở.

- Tham gia vào các tổ chức, hiệp hội PMNM của khu vực và quốc tế để tăng cường khả năng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của các tổ chức này.

- Tổ chức hợp tác nghiên cứu phát triển và kinh doanh PMNM với các đối tác nước ngoài.

2. Các tiểu dự án:

a) Xây dựng cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển PMNM do Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì.

b) Ứng dụng và đào tạo PMNM trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

c) Ứng dụng và đào tạo PMNM trong các trường dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

d) Đào tạo sử dụng PMNM cho cán bộ, công chức và viên chức nhà nước do Bộ Nội vụ chủ trì.

đ) Thử nghiệm ứng dụng và phát triển PMNM tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

e) Thử nghiệm ứng dụng và phát triển PMNM trong quốc phòng do Bộ Quốc phòng chủ trì.

g) Thử nghiệm ứng dụng và phát triển PMNM trong an ninh do Bộ Công an chủ trì.

h) Phát triển một số phần mềm cốt lõi, xây dựng chuẩn, hệ thống chứng chỉ và đào tạo chuyên gia trình độ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

III. CÁC GIẢI PHÁP.

1. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ bản quyền phần mềm và ích lợi của các PMNM trong việc phát triển CNTT ở nước ta nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng.

2. Thực thi nghiêm ngặt việc thực hiện bản quyền phần mềm.

3. Tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng, giải pháp liên quan đến việc chuyển đổi sang sử dụng PMNM trong khu vực Nhà nước cũng như tính tương thích của các ứng dụng PMNM với các sản phẩm phần mềm thương mại. Tổ chức nghiên cứu, thực nghiệm và nhân rộng ứng dụng một số PMNM.

4. Đào tạo về PMNM trong hệ thống giáo dục và các cơ sở đào tạo.

5. Phát triển và duy trì các PMNM cốt lõi có ích lợi chung cho cộng đồng và hình thành các tiêu chuẩn quốc gia về PMNM.

6. Phát triển mô hình kinh doanh PMNM, đặc biệt là hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ PMNM.

7. Kinh phí phục vụ cho ứng dụng và phát triển PMNM nói chung và các tiểu dự án được huy động từ các nguồn khác nhau của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, ODA và ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch Nhà nước hàng năm cho Dự án, các tiểu dự án và kế hoạch ứng dụng PMNM của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế, chính sách tài chính cho ứng dụng và phát triển PMNM.

4. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Bưu chính, Viễn thông và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì các tiểu dự án chỉ đạo xây dựng và triển khai các tiểu dự án theo quy định hiện hành.

Việc triển khai các tiểu dự án trên phải đảm bảo phối hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án khác về công nghệ thông tin.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý PMNM trong các hoạt động nghiệp vụ riêng của mình, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ về PMNM.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 235/QD-TTg

Hanoi, March 2nd, 2004

 

DECISION

APPROVING THE OVERALL PROJECT ON APPLICATION AND DEVELOPMENT OF OPEN-SOURCE SOFTWARE IN VIETNAM IN THE 2004-2008 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government's Resolution No. 0712000IND-CP of June 5, 2000 on building and development of software industry in the 2000-2005 period;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 81/2001/OD-TTg of May 24, 2001 approving the action program for implementation of the Political Bureau's Directive No. 58-CTITW of October 17, 2000 on stepping up the application and development of information technology in the cause of industrialization and modernization in the 2001 - 2005 period;
At the proposal of the Minister of Science and Technology,

DECIDES:

Article 1. - To approve the overall project on application and development of open-source software in Vietnam in the 2004-2008 period with the following contents:

I. OBJECTIVES

1. To accelerate the application and development of open-source software, thus contributing to the protection of copyright and reduction of software procurement expenses, and promoting the development of the information technology industry in general and Vietnam's software industry in particular.

2. To build up the contingent of technicians who are qualified for and master technologies, and promote their creativity in the application and development of open-source software.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2004 phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102