Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 205/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 03/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 79/TTr-STTTT ngày 30 tháng 12 năm 2015; Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư số 177/BC-HĐTĐ ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thẩm định 1146; ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 176/SKH-QLKH ngày 22 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

2. Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

4.quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

5. Địa điểm đầu tư dự án: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư dự án:

- Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

- Chính quyền điện tử sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương; cung cấp dịch vụ cho người dân và nâng cao được năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cp.

7. Quy mô đầu tư:

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng khung kiến trúc tổng thể, lộ trình triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

9. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

10. Thi gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016-2017.

11. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Năm

Nguồn vốn NSĐP (đồng)

Ngun vn khác

Năm thứ nhất

1.000.000.000

 

Năm thứ hai

1.000.000.000

 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và quy định của pháp luật hiện hành, triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP
UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, KTTC (Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


767
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0