Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 185/2003/QĐ-BCN thành lập Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu trực thuộc Viện Hoá học Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 185/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ LỌC, HOÁ DẦU TRỰC THUỘC VIỆN HOÁ HỌC CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng các Phòng Thí nghiệm trọng điểm”;
Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công nhận Viện Hoá học Công nghiệp thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam là cơ quan chủ trì xây dựng Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu và Quyết định số 01/QĐ-BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế tạm thời về Tổ chức và Hoạt động của Phòng Thí nghiệm trọng điểm;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số1105/CV-KT ngày 28 tháng 10 năm 2003);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu (sau đây gọi là Phòng Thí nghiệm trọng điểm) trực thuộc Viện Hoá học Công nghiệp thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam. Phòng Thí nghiệm trọng điểm có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực hoá dầu; tham gia đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ lọc, hoá dầu; giám định các kết quả phân tích, thí nghiệm, kiểm nghiệm có liên quan.

Điều 2. Phòng Thí nghiệm trọng điểm là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo về mặt hành chính của Viện Hoá học Công nghiệp, được độc lập trong việc tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật;

Tên giao dịch quốc tế: National Key Laboratory for Petrochemical and Refinery Technologies; viết tắt: NLPRT.

Địa điểm đặt Phòng Thí nghiệm trọng điểm nằm trong khuôn viên của Viện Hoá học Công nghiệp, bao gồm:

Cơ sở I: Số 2, phố Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Cơ sở II: Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Phòng Thí nghiệm trọng điểm có các nhiệm vụ và quyền hạn sau.

1. 1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm của Phòng Thí nghiệm trọng điểm để tổng hợp vào kế hoạch chung của Viện Hoá học Công nghiệp và gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định hiện hành;

b) Xây dựng nội quy, quy định hoạt động của Phòng Thí nghiệm trọng điểm phù hợp với Quy chế tạm thời về Tổ chức và Hoạt động của Phòng Thí nghiệm trọng điểm do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành;

c) Báo cáo định kỳ (06 tháng một lần) về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ được giao với Viện Hoá học Công nghiệp, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;d) Đăng ký hoạt động khoa học, công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

đ) Hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được giao hoặc được hình thành do trúng tuyển thông qua tuyển chọn;

e) Quản lý, bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

a) Ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo cán bộ, dịch vụ khoa học – kỹ thuật và các hợp đồng kinh tế khác với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thí nghiệm trọng điểm;

b) Tham gia tuyển chọn để được chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Nhà nước, Bộ, ngành và địa phương có liên quan;

c) Trực tiếp tiến hành hợp tác khoa học, công nghệ với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật kể cả việc tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân này.

Điều 4. Tổ chức và biên chế của Phòng Thí nghiệm trọng điểm.

1. 1. Lãnh đạo:

a) Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Phòng Thí nghiệm trọng điểm là Hội đồng Phòng Thí nghiệm;

b) Giám đốc và các Phó giám đốc.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Các bộ phận phục vụ; dịch vụ khoa học - kỹ thuật; xưởng sản xuất thực nghiệm và chuyển giao công nghệ; cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Giám đốc có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy định quản lý cụ thể, đề xuất tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Thí nghiệm trọng điểm báo cáo Viện trưởng Viện Hoá học Công nghiệp để trình Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam xem xét trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Viện trưởng Viện Hoá học Công nghiệp và Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 

- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185/2003/QĐ-BCN thành lập Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu trực thuộc Viện Hoá học Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194
DMCA.com Protection Status