Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Số hiệu: 18/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 29/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 18/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 tháng 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin;
Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế cho Quy chế về cấp giấy phép, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO) ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BC ngày 10 tháng 1 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

 

Phạm Quang Nghị

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

CẤP GIẤY PHÉP, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tín)

Chương 1:

THỦ TỤC XÉT CẤP GIẤY PHÉP

MỤC A. THỦ TỤC XÉT CẤP GIẤY PHÉP THU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

Điều 1. Hồ sơ xin cấp giấy phép.

Các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các Chương trình truyền hình của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Quyết định) có nhu cầu thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh phải làm thủ tục xin phép cơ quan quản lý nhà nước.

1. Các đối tượng quy định tại điểm a, c, đ, e khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh cho Vụ Báo chí Bộ Văn hóa - Thông tin.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai xin cấp giấy phép theo mẫu (Biểu mẫu 1);

- Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà...);

- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các đối tượng quy định điểm a, c khoản 1;

- Văn bản xác nhận và đề nghị của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2.

2. Các đối tượng quy định tại điểm b, d khoản 1 và điểm c, d khoản 2 Điều 1 Quyết định nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh cho Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai xin cấp giấy phép theo mẫu (Biểu mẫu 1);

- Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà...);

- Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các đối tượng quy định điểm d khoản 1;

- Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động đối với các đối tượng quy định tại điểm c khoản 2;

- Văn bản xác nhận lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam quy định tại điểm d khoản 2;

- Bản sao có công chứng Quyết định công nhận hạng 1 sao trở lên của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và bản sao có công chứng hồ sơ thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài quy định tại điểm d khoản 2.

Điều 2. Cấp giấy phép.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tín các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tin trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nội dung Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin (Biểu mẫu 2).

Điều 3. Hiệu lực của giấy phép.

1. Khi có Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, đối tượng được cấp phép mới được phép lắp đặt và sử dụng thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài.

2. Tất cả các đối tượng được phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh phải thực hiện đúng các quy định ghi trong giấy phép đã cấp.

3. Muốn thay đổi, bổ sung một trong những điều ghi trong giấy phép phải làm thủ tục xin phép và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép.

4. Giấy phép có giá trị sử dụng tối đa trong 5 năm kể từ ngày được cấp phép.

Hiệu lực của giấy phép được ghi rõ trong giấy phép.

Đối với các đối tượng được phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh nhưng thời gian hoạt động, thời gian thường trú tại Việt Nam dưới 5 năm thì hiệu lực của giấy phép căn cứ vào thời gian hoạt động, thời gian thường trú của đối tượng đó (Căn cứ vào Giấy phép hoạt động, Giấy phép thường trú, hợp đồng thuê nhà...).

Khi hết hạn sử dụng giấy phép, nếu có nhu cầu tiếp tục thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh thì làm thủ tục xin cấp giấy phép như ban đầu.

5. Nếu không có nhu cầu thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh thì đối tượng phải tự dỡ bỏ thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài, trả lại giấy phép cho cơ quan đã cấp phép.

MỤC B- THỦ TỤC XÉT CẤP ĐĂNG KÝ CHO CÁC HÃNG TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI CUNG CẤP CÁC BỘ GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI CHO CÁC ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

Điều 4. Hồ sơ xin cấp đăng ký.

Các hãng truyền hình nước ngoài muốn cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình cho các đại diện phân phối tại Việt Nam phải làm thủ tục đăng ký với Bộ Văn hoá - Thông tin.

Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai xin cấp đăng ký theo mẫu bằng tiếng Việt (Biểu mẫu 3).

2. Bản sao Giấy phép hoạt động tại nước hãng truyền hình mang quốc tịch - kèm bản dịch tiếng Việt có công chứng.

Hồ sơ xin cấp đăng ký nộp tại Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Bộ Văn hoá - Thông tin trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin (Biểu mẫu 4).

Điều 6. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký.

1. Sau khi được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam, các hãng truyền hình nước ngoài mới được phép ký hợp đồng cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài với các cơ quan, tổ chức làm đại diện phân phối tại Việt Nam.

2. Các hãng truyền hình nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện đúng những nội dung đã được Bộ Văn hóa - Thông tin chấp nhận trong giấy chứng nhận đăng ký.

3. Muốn thay đổi, bổ sung một trong những nội dung đã được chấp nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam phải làm thủ tục xin thay đồi, bổ sung đăng ký và được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa - Thông tin.

4. Giấy chứng nhận đăng ký có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày cấp. Khi hết hạn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký, nếu có nhu cầu tiếp tục cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài, các hãng truyền hình nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp đăng ký như ban đầu.

MỤC C. THỦ TỤC XÉT CẤP ĐĂNG KÝ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC LÀM ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM CÁC BỘ GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI

Điều 7. Hồ sơ xin cấp đăng ký.

Các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) có nhu cầu làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký với Bộ Văn hóa - Thông tin.

Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai xin cấp đăng ký theo mẫu (Biểu mẫu 5).

2. Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức.

3. Bản sao có công chứng hợp đồng làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài với các hãng truyền hình nước ngoài - kèm bản dịch tiếng Việt có công chứng.

Hồ sơ xin cấp đăng ký nộp tại Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Bộ Văn hoá - Thông tin trả lời và nói rõ lý do. Cơ quan, tổ chức bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông in (Biểu mẫu 6).

Điều 9. Hiệu lực của Giấy chấp nhận đăng ký.

1. Sau khi được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài, các cơ quan, tổ chức mới được phép cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài.

Các cơ quan, tổ chức làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài chịu trách nhiệm cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài cho đúng các đối tượng được phép thu chương trình truyền hình của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Việc nhập khẩu các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài vào Việt Nam phải tuân theo các quy định của Nhà nước Việt Nam về nhập khẩu thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

2. Các cơ quan, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài phải thực hiện đúng những nội dung đã được Bộ Văn hoá - Thông tin chấp nhận trong giấy chứng nhận đăng ký.

3. Muốn thay đổi, bổ sung một trong những nội dung đã được chấp nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài phải làm thủ tục xin thay đối, bổ sung đăng ký và được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Giấy chứng nhận đăng ký có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày cấp. Khi hết hạn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký, nếu có nhu cầu tiếp tục làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài, các cơ quan, tổ chức phải làm thủ tục xin cấp đăng ký như ban đầu.

MỤC D. THỦ TỤC XÉT CẤP ĐĂNG KÝ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KINH DOANH VIỆC LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO)

Điều 10. Hồ sơ xin cấp đăng ký.

Các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) phải làm thủ tục đăng ký với Bộ Văn hoá - Thông tin.

Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai xin cấp đăng ký theo mẫu (Biểu mẫu 7);

2. Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ xin cấp đăng ký nộp tại Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Bộ Văn hóa - Thông tin trả lời và nói rõ lý do. Cơ quan, tổ chức bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin (Biểu mẫu 8).

Điều 12. Hiệu lực của Giấy chấp nhận đăng ký.

1. Sau khi được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp Giấy chứng nhận dăng ký, các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) mới được phép thực hiện việc lắp đặt, sửa chữa các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

Việc nhập khẩu thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) vào Việt Nam phải tuân theo các quy định của Nhà nước Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) chịu trách nhiệm lắp đặt, sửa chữa các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho các đối tượng được phép thu chương trình truyền hình từ vệ tinh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phải thực hiện đúng những nội dung đã được Bộ Văn hoá - Thông tin chấp nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký.

3. Muốn thay đổi, bổ sung một trong những nội dung đã được chấp nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký phải làm thủ tục xin thay đổi, bổ sung đăng ký và được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Giấy chứng nhận đăng ký có hiệu lực trong 5 năm, kể từ ngày cấp. Khi hết hạn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký, nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO), các cơ quan, tổ chức phải làm thủ tục xin cấp đăng ký như ban đầu.

MỤC E. NHẬP KHẨU, KINH DOANH CÁC THIẾT BỊ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO)

Điều 13. Việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Cơ quan, tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) gửi tới Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin văn bản nêu rõ tên gọi của thiết bị, tính năng kỹ thuật của thiết bị, nguồn gốc xuất xứ của thiết bị, số lượng, chủng loại, mẫu mã, catalog của thiết bị và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp, hợp đồng mua thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

Chương 2:

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất việc cấp, sử dụng Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; việc cung cấp, phân phối các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

Điều 15. Chế độ báo cáo.

1. Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi một (1) bản Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh đã cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương mình về Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình cấp, sử dụng Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương mình cho Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Các đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài có trách nhiệm báo cáo định kỳ 1 năm (ngày 25 tháng 12) về số lượng các bộ giải mã đã cung cấp, các đối tượng được cung cấp về Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

3. Các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh có trách nhiệm báo cáo định kỳ 1 năm (ngày 25 tháng 12) về số lượng và danh sách địa chỉ của các đối tượng đã được cơ quan, tổ chức thực hiện việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh về Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 16. Khen thưởng.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có công trong việc phát hiện những vi phạm các quy định tại Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg và các quy định tại bản Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 17. Xử lý vi phạm.

Việc xử lý vi phạm các quy định về lắp đặt và sử dụng thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

Điều 18. Thẩm quyền xử lý vi phạm.

1. Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định việc thu hồi Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg và các quy định tại bản Quy chế này.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, xử lý các hành vi vi phạm các quy định tại Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg và các Quy định tại bản Quy chế này trên địa bàn địa phương mình theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

3. Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành các quyết định xử lý vi phạm của Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thu hồi Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg và các quy định tại bản Quy chế này.

4. Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin có quyền thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định tại Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg và các quy định tại bản Quy chế này theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

 

 

Biểu mẫu 1

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 200....

TỜ KHAI XIN CẤP GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH

TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

Kính gửi: - Bộ Văn hoá - Thông tin

- Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh (thành phố)....

- Tên cơ quan, tổ chức......

- Địa chỉ:..........................

- Điện thoại:.....................

Xin phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình để thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

1. Tên cơ quan, tổ chức sử dụng chương trình truyền hình nước ngoài.....

2. Tên các chương trình thu (nêu cụ thể tên chương trình và tên vệ tinh):

- Không khoá mã: + Chương trình.... từ vệ tinh....

+ .......

- Khoá mã: + Chương trình.... từ vệ tinh....

+ .......

3. Mục đích và phạm vi sử dụng:

4. Địa chỉ lắp đặt thiết bị thu:

5. Thiết bị sử dụng (nêu cụ thể số lượng, ký mã hiệu, nơi sản xuất, đường kính anten, công nghệ truyền dẫn (tương tự hoặc số), băng tần):

- Anten:.............. bộ Đường kính:............

Ký mã hiệu............. Nơi sản xuất:...........

- Máy thu:........... bộ Công nghệ truyền dẫn:

Ký mã hiệu.............. Nơi sản xuất:...........

- Máy giải mã:.... bộ Công nghệ truyền dẫn:

Ký mã hiệu......... Nơi sản xuất:...........

- Băng tần:

6. cơ quan, tổ chức lắp đặt thiết bị:

Địa chỉ:.................. Điện thoại:................ Fax:.....................

Số Giấy chứng nhận đăng ký; ngày, tháng, năm cấp đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị TVRO (Giấy chứng nhận do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp):......

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước, không lắp đặt các thiết bị TVRO nhập lậu và không vi phạm bản quyền chương trình truyền hình của nước ngoài.

VĂN BẢN KÈM THEO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Biểu mẫu 2

SỞ VH-TT TỈNH, THÀNH PHỐ

Số:......./GP-.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 200....

GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

- Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài;

- Căn cứ đơn xin phép lắp đặt, sử dụng TVRO của.... (1);

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo những quy định sau:

Điều 1: ...(3) được thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Điều 2: Thu các chương trình truyền hình:

- Không khoá mã:

+ Chương trình.... (4) từ vệ tinh.... (5)

+ Chương trình.... từ vệ tinh....

- Khoá mã:

+ Chương trình.... từ vệ tinh....

+ Chương trình.... từ vệ tinh....

Điều 3: Mục đích sử dụng:...... (6)

Điều 4: Địa điểm lắp đặt:......... (7)

Điều 5: Thiết bị gồm có:

Anten:................ (8) bộ Mã hiệu, nơi sản xuất:.... (9)

Máy thu:............. bộ Mã hiệu, nơi sản xuất:....

Máy giải mã:...... bộ Mã hiệu, nơi sản xuất:....

Điều 6: .... (10) phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh để thu chương trình truyền hình của nước ngoài.

Điều 7: Giấy phép này có giá trị đến hết tháng... (12) năm 200... (13).

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN (14)

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

 

 

Biểu mẫu 2

SỞ VH-TT TỈNH, THÀNH PHỐ

Số:......./GP-.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 200....

GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

- Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài;

- Căn cứ đơn xin phép lắp đặt, sử dụng TVRO của.... (1);

- Xét đề nghị của.... (2)

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo những quy định sau:

Điều 1: ...(3) được thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Điều 2: Thu các chương trình truyền hình:

- Không khoá mã:

+ Chương trình.... (4) từ vệ tinh.... (5)

+ Chương trình.... từ vệ tinh....

- Khoá mã:

+ Chương trình.... từ vệ tinh....

+ Chương trình.... từ vệ tinh....

Điều 3: Mục đích sử dụng:...... (6)

Điều 4: Địa điểm lắp đặt:......... (7)

Điều 5: Thiết bị gồm có:

Anten:................ (8) bộ Mã hiệu, nơi sản xuất:.... (9)

Máy thu:............. bộ Mã hiệu, nơi sản xuất:....

Máy giải mã:...... bộ Mã hiệu, nơi sản xuất:....

Điều 6: .... (10) phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh để thu chương trình truyền hình của nước ngoài.

Điều 7: Giấy phép này có giá trị đến hết tháng... (12) năm 200... (13).

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

TỈNH, THÀNH PHỐ (14)

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Số: 3289/VHTT-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI 4TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

Để tạo điều kiện cho Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chính xác và bảo đảm tính thống nhất trong cả nước về nội dung Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cụ thể hơn đối với một số nội dung trong Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh sau:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng tên xin cấp giấy phép. Lưu ý với các cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép là cơ quan, tổ chức có con dấu đóng trên tờ đơn xin phép. Ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép.

(2) Đề nghị của người có thẩm quyền theo quy định. Ví dụ: Trưởng phòng nghiệp vụ.....

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng thiết bị TVRO để thu chương trình truyền hình nước ngoài. Đây là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được quy định tại Điều 1 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg. Lưu ý, trong nhiều trường hợp tên cơ quan, tổ chức, cá nhân ở (1) chính là tên cơ quan, tổ chức, cá nhân ở (3), tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt thì (1) và (3) khác nhau. Ví dụ: Công ty Cổ phần Thương mại - du lịch Hoàng Minh xin cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho khách sạn Hương Trà (khách sạn này được xếp hạng 1 sao, song không có con dấu riêng).

(4) Tên chương trình truyền hình nước ngoài. Ví dụ CNBC, STAR SPORT, MTV... Lưu ý nên viết chữ in hoa tên các chương trình truyền hình nước ngoài.

(5) Tên vệ tinh phát chương trình truyền hình nước ngoài cho phép thu. Ví dụ PALAPA C2, ASIASAT 2, THAICOM 3... Lưu ý nên viết chữ in hoa trên các vệ tinh.

(6) Phục vụ đối tượng nào (cán bộ, chuyên gia, người nước ngoài...) nhằm mục đích gì (phục vụ công tác nghiệp vụ, nghiên cứu, giải trí, theo dõi thông tin...).

(7) Ghi rõ số nhà, tên đường, tổ, phường xã, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(8) Bao nhiêu bộ (ghi bằng số)

(9) Ghi rõ mã hiệu, nơi sản xuất. Ví dụ: GARDINER của Mỹ (USA), PACIFIC của Hàn Quốc (KOREA).

(10) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng TVRO để thu chương trình truyền hình nước ngoài và tên cơ quan tổ chức đứng tên cấp giấy phép.

(12), (13) Tháng và năm hết hạn giấy phép.

+ 5 năm đối với các trường hợp thông thường

+ Các trường hợp khác căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy phép hoạt động, thời gian ghi trên Giấy phép thường trú, thời gian ghi trong hợp đồng thuê nhà....

Ví dụ: Hồ sơ xin cấp giấy phép nộp vào tháng 7 năm 2002 thì với các trường hợp thông thường giấy phép có giá trị đến hết tháng 6 năm 2007. Với các trường hợp khác ghi đúng tháng (theo quy tắc làm tròn số) trên giấy tờ làm căn cứ xác định hiệu lực của giấy phép. (Hợp đồng thuê nhà có hiệu lực đến ngày 20 tháng 5 năm 2003 thì Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh sẽ có hiệu lực đến tháng 5 năm 2003)

(14) Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin ký tên đóng dấu.

Các vấn đề khác:

- Phông chữ, cách trình bày trong tất cả các giấy phép phải thống nhất như nhau.

- Gửi một bản giấy phép đã cấp về Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Lập sổ theo dõi việc cấp phép để kiểm tra thường xuyên hiệu lực của giấy phép đã cấp.

Các vấn đề vướng mắc, xin trao đổi với Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Báo chí) 51 Ngô Quyền, Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

ĐT: 04.9438231 Xin 147

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

ĐỖ QUÝ DOÃN

 

 

Biểu mẫu 3

TÊN HÃNG TRUYỀN HÌNH

Số.....

Ngày... tháng... năm 200...

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CUNG CẤP CÁC BỘ GIẢI MÃ

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Văn hoá - Thông tin nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Tên hãng truyền hình:.........

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ:..............................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Quốc tịch của hãng truyền hình:

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đã đặt đại diện tại:...... (nước và khu vực)

5. Xin đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình thuộc bản quyền của chúng tôi theo các mục sau (Lập bảng):

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

6. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình......

7. Dự kiến đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình:

- Tên cơ quan, tổ chức:..........

- Địa chỉ:......... Điện thoại:...... Fax:........

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước Quốc tế về việc cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình.

VĂN BẢN KÈM THEO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Biểu mẫu 4

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Số:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 200...

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP BỘ GIẢI MÃ

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Số đăng ký:

Ngày:

1. Tên hãng truyền hình:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ:..............................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Quốc tịch của hãng truyền hình:

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài như sau (Bảng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

5. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình...

6. Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam có giá trị đến hết tháng... năm 200...

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp đăng ký

- Cục Bảo quyền Bộ VH-TT

- Lưu VP, Vụ Báo chí

 

 

Biểu mẫu 5

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 200...

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM CÁC BỘ GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Văn hoá - Thông tin

1. Tên cơ quan, tổ chức:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Tên cơ quan chủ quản:

- Địa chỉ......................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài như sau (Bảng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

(12) Số, ngày, tháng, năm ký hợp đồng làm đại diện phân phối với các hãng truyền hình nước ngoài.

5. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình...

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.......

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về việc cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài.

VĂN BẢN KÈM THEO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Biểu mẫu 6

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

TẠI VIỆT NAM BỘ GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH

TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI

Số đăng ký:

Ngày:

1. Tên cơ quan, tổ chức:........

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Tên cơ quan chủ quản:

- Địa chỉ:.....................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài như sau (Bảng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

(12) Số, ngày, tháng, năm ký hợp đồng làm đại diện phân phối với các hãng truyền hình nước ngoài.

5. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình...

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.......

7. Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài có giá trị đến hết tháng.... năm 200...

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp đăng ký

- Cơ quan chủ quản

- Lưu VP, Vụ Báo chí

 

 

Biểu mẫu 7

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 200...

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VIỆC LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

TỪ VỆ TINH (TVRO)

Kính gửi: Bộ Văn hoá - Thông tin

1. Tên cơ quan, tổ chức:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Số giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:.... Ngày cấp:....

Nơi cấp Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:..............

Số đăng ký kinh doanh:.................. Ngày cấp:...............

3. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức:

Chức danh:..................................

Họ và tên:.... Sinh ngày:... Quốc tịch:......

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:... Ngày cấp....

Nơi cấp:.......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):......

5. Phạm vi kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):......

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.........

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

VĂN BẢN KÈM THEO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Biểu mẫu 8

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC KINH DOANH VIỆC LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO)

Số đăng ký:

Ngày:

1. Tên cơ quan, tổ chức:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Số giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:.... Ngày cấp:....

Nơi cấp Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:..............

Số đăng ký kinh doanh:.................. Ngày cấp:...............

3. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức:

Chức danh:..................................

Họ và tên:.... Sinh ngày:... Quốc tịch:......

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:... Ngày cấp....

Nơi cấp:.......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):......

5. Phạm vi kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):......

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.........

7. Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) có giá trị đến hết tháng... năm 200...

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp đăng ký

- Lưu VP, Vụ Báo chí

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 18/2002/QD-BVHTT

Hanoi, July 29, 2002

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON THE LICENSING, INSPECTION, SUPERVISION AND HANDLING OF VIOLATIONS OF THE RECEPTION OF FOREIGN TELEVISION PROGRAMS

THE MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION

Pursuant to the December 28, 1989 Press Law and the June 12, 1999 Law amending and supplementing a number of articles of the Press Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 81/CP of November 8, 1993 defining the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Culture and Information;
Pursuant to the Government’s Decree No. 51/2002/ND-CP of April 26, 2002 detailing the implementation of the Press Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Press Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 31/2001/ND-CP of June 26, 2001 on sanctioning administrative violations in the culture and information domain;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 79/2002/QD-TTg of June 18, 2002 on the management of the reception of foreign television programs;

At the proposal of the director of the Press Department of the Ministry of Culture and Information,

DECIDES:

Article 1.- To issue the Regulation on the licensing, inspection, supervision and handling of violations of the reception of foreign television programs.

Article 2.- The director of the Press Department, the chief inspector of the Ministry of Culture and Information, and the directors of the Culture and Information Services of the provinces and centrally-run cities shall have to guide, inspect and implement this Regulation.

Article 3.- This Regulation takes effect as from the date of its signing and replaces the Regulation on the licensing, supervision and handling of violations of the reception of foreign television programs from satellites (TVRO), which was issued together with Decision No. 46/QD-BC of January 10, 1997 of the Minister of Culture and Information.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/07/2002 về Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251