Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1703/QĐ-UBND thủ tục hành chính quản lý Sở Thông tin Truyền thông Quảng Trị 2016

Số hiệu: 1703/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một s điu của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 219/TTr-STP ngày 8 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyn thông tỉnh Quảng Trị.

(Nội dung của thủ tục được đăng tải trên Trang Web của tỉnh: www.quangtri.gov.vn tại Chuyên mục "Hệ thng thông tin thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị")

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tin học tỉnh, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu trên Đài và Truyền hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đã được công bố trước đây trên địa bàn tỉnh Quàng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Chtịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1703/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1

Cấp giy phép bưu chính

2

Sửa đi, bổ sung giy phép bưu chính

3

Cấp li Giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Cấp li Giy phép bưu chính khi bị mt hoặc hư hng không s dng đưc

5

Cấp văn bản xác nhn thông báo hoạt động bưu chính

6

Cp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mt hoặc hư hỏng không sử dụng được

II

LĨNH VC VIN THÔNG VÀ INTERNET

1

Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông và internet

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đim cung cp dịch vụ trò chơi đin tử công cộng

3

Sửa đi, bổ sung Giy chứng nhận đủ điu kiện hoạt động đim cung cấp dch vtrò chơi điện tử công cộng

4

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cp dch v trò chơi đin tử công cộng

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cp dch v trò chơi đin tử công cộng

III

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIN TỬ

1

Cấp đăng ký thu tín hiu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

4

Sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

6

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

7

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

8

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

9

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành ph, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghip cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

10

Thông báo thay đi phần vốn góp dẫn đến thay đi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

11

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

12

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

13

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

14

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phi trò chơi (trên mạng vin thông di động), thloại trò chơi (G2, G3, G4):

15

Thông báo thay đi phần vốn góp dẫn đến thay đi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

IV

LĨNH VC BÁO CHÍ

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

2

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

3

Cp giy phép xut bản bản tin (trong nước)

4

Cho phép đăng tin, bài, phát biu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

5

Cho phép họp báo (trong nước)

6

Cho phép họp báo (nước ngoài)

7

Phát hành thông cáo báo chí

V

LĨNH VỰC XUT BẢN

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

1

Cp giy phép xut bản tài liệu không kinh doanh:

2

Cp giy phép hoạt động in xut bản phm

3

Cp lại Giy phép hoạt động in xut bản phm

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xut bản phm

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

6

Cấp giy phép nhập khu xuất bản phm không kinh doanh

7

Cp giy phép tchức triển lãm, hội chợ xut bản phm

8

Đăng ký hoạt động phát hành xut bản phm:

9

Cp giy phép hoạt động in

10

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

13

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

14

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

15

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

B

Thủ tục hành chính cấp huyện:

1

Khai báo hoạt động cơ sdịch vụ photocopy

2

Thay đi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

Tổng cộng: 50 thủ tục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1703/QĐ-UBND ngày 22/07/2016 công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!