Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2008 về việc kiện toàn ban chỉ đạo, tổ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước tại quận Gò Vấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 1367/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Non
Ngày ban hành: 07/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1367/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 07 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN GÒ VẤP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước tại quận Gò Vấp, gồm các thành viên sau:

1. Ông Trương Văn Non, Chủ tịch UBND quận: Trưởng Ban

2. Ông Trương Văn Tươi, Chánh VP.HĐND-UBND quận: Phó Ban

3. Ông Nguyễn Chí Thanh, Chuyên viên VP.HĐND-UBND quận: Ủy viên TT

4. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng TNMT: Ủy viên

5. Ông Đỗ Anh Khang, Trưởng phòng QLĐT: Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Phương Khanh, Trưởng phòng TCKH: Ủy viên

7. Ông Võ Văn Bỏ, Trưởng phòng Nội vụ: Ủy viên

- Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án tin học hoá quản lý Nhà nước giai đoạn 2006-2010.

- Điều phối hướng dẫn các ban ngành và UBND 16 phường thực hiện đề án.

- Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các cơ quan chức năng, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện đúng định hướng.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị cơ sở phục vụ cho đề án.

- Chịu sự kiểm tra hướng dẫn về công nghệ và giải pháp của Sở Bưu chính Viễn thông thành phố.

Điều 3. Kiện toàn Tổ Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND quận, gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Chí Thanh, Cán bộ VP.HĐND-UBND quận: Tổ trưởng, Quản trị mạng thông tin QLHC UBND quận.

2. Bà Đào Thị My Thư, Webmaster: Tổ viên

3. Ông Huỳnh Thanh Tuyến, Cán bộ VP.HĐND-UBND quận: Tổ viên

4. Bà Thái Thị Huỳnh Mai, Cán bộ VP.HĐND-UBND quận: Tổ viên

5. Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Cán bộ VP.HĐND-UBND quận: Tổ viên

6. Ông Phan Minh Tuấn, Cán bộ VP. HĐND-UBND quận: Tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Bo Bo, Cán bộ VP. HĐND-UBND quận: Tổ viên

Điều 4. Tổ Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo:

- Triển khai dự án, kế hoạch theo đề án đã được phê duyệt.

- Lập kế hoạch sử dụng kinh phí đầu tư thực hiện.

- Tham mưu về việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện đề án hệ thống thông tin quận từ nay đến năm 2010.

- Phối hợp các đơn vị trong quận thực hiện triển khai các dự công nghệ thông tin trên địa bàn quận vào lĩnh vực Quản lý hành chính.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng về ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tổ chức quản lý thống nhất các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước tại các đơn vị hành chính của UBND quận và các phường trực thuộc.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2922/QĐ-UB ngày 13/11/2007 của UBND quận Gò Vấp.

Điều 6. Ông Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng Phòng Tài chánh Kế hoạch quận, các phòng ban chức năng liên quan, Chủ tịch UBND các phường và các Ông bà có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6; (để thi hành);
- Bà Nguyễn Thị Hồng PCT UBNDTP; (để báo cáo)
- VP HĐND-UBND TP; (để báo cáo);
- Sở BCVTTP; (để báo cáo);
- TT.QU, TT.HĐND; (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND quận (để báo cáo);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2008 về việc kiện toàn ban chỉ đạo, tổ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước tại quận Gò Vấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16