Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1311/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1132/TTr-STTTT ngày 25/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng CP;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. QUY TRÌNH BAN HÀNH MỚI (LĨNH VỰC XUẤT BẢN)

1. Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mã TTHC: 1.008201), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn v

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyn bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu s03- Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy xác nhận;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 37 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

0,3

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy xác nhận/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản/Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy xác nhận/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký scơ quan trên Văn bản xác nhận/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy xác nhận/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi kết quả xử lý hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

II. QUY TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, XUẤT BẢN)

1. Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính (Mã số TTHC: 1.003659), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc;

- TTHC được công btại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hsơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Bưu chính - Viễn thông (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu s02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Bưu chính - Viễn thông

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy phép bưu chính (Mẫu số 07 - Phụ lục kèm theo Nghị định s 47/2011/NĐ-CP) Công văn trả lời.

13,5

Cắt gim 2,5 ngày so với QT trước

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Bưu chính - Viễn thông

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy phép bưu chính (Mẫu số 07 - Phụ lục kèm theo Nghị đnh s 47/2011/NĐ-CP)/Công văn trả lời.

2,5

Cắt giảm 0,5 ngày so với QT trước

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép bưu chính/Công văn trả lời.

2,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép bưu chính/Công văn trả lời.

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép bưu chính/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi kết quả xử lý hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại phòng Bưu chính - Viễn thông, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phn h sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép bưu chính/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ.

2. Thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (Mã số TTHC: 1.000073), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện t; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 91/2018/TT-VPCP)

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyn bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

- Dự thảo văn bản xác nhận.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo văn bản xác nhận.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo văn bản xác nhận;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyn bước 5).

Dự thảo văn bản xác nhận.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên văn bản xác nhận.

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Văn bản xác nhận

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Văn bản xác nhận và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Văn bản xác nhận;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Văn bản xác nhận.

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tchức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Văn bản xác nhận;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi kết quả xử lý hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phn h sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Văn bản xác nhận thay đổi/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

3. Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mã TTHC: 1.003868), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu s02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức (2 bản thảo tài liệu).

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức (2 bản thảo tài liệu).

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức (2 bản thảo tài liệu).

- Dự thảo Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mẫu s15 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

6,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh/ Công văn trả lời.

3,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh/Công văn trả lời.

3,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyn hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép xut bản tài liệu không kinh doanh/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức (1 bản thảo tài liệu).

- Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép xut bản tài liệu không kinh doanh/Công văn trả lời;

- H sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mã TTHC: 2.001594), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu s02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu s03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ

(chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu:

Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mẫu s19 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

5,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

2,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- Trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Số công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phn h sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

5. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mã TTHC: 2.001584), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phn mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mẫu số 19 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyn bước 5).

Dự thảo Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- Trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

 

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phn hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

6. Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mã TTHC: 1.003729), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyn bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức (điện tử);

- Dự thảo Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mẫu số 19 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyn bước 5).

Dự thảo Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyn Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

7. Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mã TTHC: 2.001564), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thc hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu s01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mẫu số 21 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

4,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài /Công văn trả lời.

2,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài/Công văn trả lời.

2,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biu mu trên phần mềm một ca điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

H sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

8. Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mã TTHC: 1.004375), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- H sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu số 32 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

5,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh/Công văn trả lời.

2,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biu mu trên phn mm một cửa điện tử).

 

 

Hồ sơ được lưu tại phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

9. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chxuất bản phẩm (Mã TTHC: 1.003483), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc;

- TTHC được công btại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy phép;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Dự thảo Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm (Mẫu số 35 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

3,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy phép/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy phép/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- In, trình ký và đóng dấu Giấy phép/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyn bước 7).

- Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tổ chức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm hoặc Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

10. Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mã TTHC: 1.003114), có 01 quy trình thực hiện.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc;

- TTHC được công bố tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) tài liệu và nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm Một cửa điện tử; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đến phòng Thông tin -Báo chí - Xuất bản (chuyển bước 2).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP);

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Phân công công chức xử lý hồ sơ (chuyển bước 3).

Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy xác nhận;

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét (chuyển bước 4).

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu s37 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT)/Công văn trả lời.

3,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Xem xét, duyệt dự thảo Giấy xác nhận/Công văn trả lời;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt (chuyển bước 5).

Dự thảo Giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm /Công văn trả lời.

1,0

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

- Xem xét và ký duyệt chữ ký điện tử trên Giấy xác nhận/Công văn trả lời;

- Chuyển Văn thư Sở (chuyển bước 6).

Giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản/Công văn trả lời.

1,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 6

Phát hành văn bản và luân chuyển hồ sơ

Văn thư

- Thực hiện ký số cơ quan trên Giấy xác nhận/Công văn trả lời và gắn kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử;

- Trình ký và đóng dấu Giấy xác nhận/Công văn trả lời;

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (chuyển bước 7).

- Giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Sổ công văn đi.

0,5

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Bước 7

Giao trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trả kết quả cho công dân/tchức;

- Gửi Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC để công dân/tổ chức đánh giá;

- In Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

- Giấy xác nhận ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (áp dụng biểu mẫu trên phần mềm một cửa điện tử);

- Sổ theo dõi hồ sơ (áp dụng biu mẫu trên phn mềm một cửa điện tử).

---

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Sở và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Giấy xác nhận ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm/Công văn trả lời;

- Hồ sơ TTHC của công dân/tổ chức;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1311/QĐ-UBND ngày 08/06/2020 rồi phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


168

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3