Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/2003/QĐ-UB về đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 123/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN SỞ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Thông báo số 555-TB/TU ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ và thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 79/TCCQ ngày 09 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc Ủyban nhân dân thành phố.

Trong khi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ chưa hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Thông tư Liên tịch số 05/2003/TTLT-BKHCNMT-TCCB-CP ngày 07 tháng 3 năm 2002 của Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ; Quyết định số 340/QĐ-UB-NC ngày 29 tháng 01 năm 1994 của Ủyban nhân dân thành phố về chuyển Ủyban Khoa học kỹ thuật thành phố thành Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường.

Điều 2.- Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình Ủyban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :       
- Như điều 4
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủyban nhân dân thành phố
- Các Ban Đảng Thành ủy,Văn phòng Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố (PC 13)
- Các sở-ngành thành phố
- Ủyban nhân dân quận-huyện
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2003/QĐ-UB về đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64