Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1127/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Bắc Kạn

Số hiệu: 1127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 790/TTr-STTTT ngày 15 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CNTT&TT tỉnh;
- Lưu: VT, Vân, Đạt.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

Stt

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Trang

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

I

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

II

LĨNH VỰC IN

 

1

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

3

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

4

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

III

LĨNH VỰC PHÁT HÀNH

 

1

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

2

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

3

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

4

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền,

hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

- Thông báo đóng phí, lệ phí như sau: Phí thẩm định nội dung tài liệu:

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn.

+ Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút.

+ Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

(Không áp dụng thu phí, lệ phí trong khoảng thời gian từ 25/6/2020 đến hết 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

11 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả giải quyết.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển (bản giấy) cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chuyển kết quả (file điện tử) sang một của điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Thu phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc nộp trực tuyến qua tài khoản của Sở tại Kho bạc Nhà nước. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

II. LĨNH VỰC IN

1. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

11 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển ( bản giấy) cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

2. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp: Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm hướng dẫn bổ sung hồ sơ trực tiếp hoặc trả hồ sơ kèm hướng dẫn, yêu cầu bổ

sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

4 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang Một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

07 ngày làm việc

3. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 02 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

05 ngày làm việc

4. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể: Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

6 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhântheo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

III. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH

1. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

- Thông báo thu phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

(Không áp dụng thu phí, lệ phí trong khoảng thời gian từ 25/6/2020 đến hết 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/ TT-BTC).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

11 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

- Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Thu phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc nộp trực tuyến qua tài khoản của Sở tại Kho bạc Nhà nước.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

2. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể: Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

7 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, thu phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày làm việc

3. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể:

Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

4 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

07 ngày làm việc

4 . Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử: Kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Tiếp nhận hồ sơ bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử chuyển đến phòng chuyên môn, nếu không hợp lệ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ bản giấy trực tiếp, công chức trực tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thực hiện nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1/2 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, chuyển lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở, cụ thể: Cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, công chức được phân công dự thảo Văn bản, giấy tờ có liên quan, trình lãnh đạo phòng xem xét.

Không cấp: Dự thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nên rõ lý do không cấp cấp theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc.

Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

4 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở duyệt ký kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1 ngày

Bước 5

Ký kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư Sở.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết TTHC, chuyển cho Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chuyển kết quả (file điện tử) sang một cửa điện tử.

Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông

1/2 ngày

Bước 7

Cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo nhu cầu đã đăng ký (Trả bản điện tử qua hệ thống Internet, bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

07 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


277

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94