Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2004/QĐ-BGTVT về Quy chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11/2004/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Thế Minh
Ngày ban hành: 14/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 11/2004/QĐ-BGTVTNGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô;
Xét đề nghị của các Ông: Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Giám đốc Trung tâm Tin học Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Phạm Thế Minh

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2004/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách và kế hoạch chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô.

1. Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải và kế hoạch chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô được xây dựng nhằm cung cấp thông tin kịp thời về công tác quản lý và tình hình thực hiện kế hoạch chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô của các địa phương, đáp ứng các mục tiêu và giải pháp trong Kế hoạch 652/GTVT-VT ngày 18 tháng 02 năm 2004, Kế hoạch số 1558/GTVT-VT ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Ban chỉ đạo triển khai Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cũng là địa chỉ cung cấp thông tin rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác quản lý vận tải và tình hình chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô trên toàn quốc.

2. Hệ thống thông tin được xây dựng theo giao diện WEB, tích hợp trong WEBsite của Cục Đường bộ Việt Nam, có địa chỉ là (Mục THỰC HIỆN CHỈ THỊ 01). Dữ liệu của Hệ thống được lưu giữ và xử lý trên các máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 2. Cập nhật thông tin vào Hệ thống.

1. Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính phân công cán bộ kỹ thuật cập nhật thông tin vào Hệ thống và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin.

2. Các thông tin cung cấp vào Hệ thống là các thông tin mang tính thời sự cao phục vụ công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô bao gồm: văn bản quản lý, tin tức, sự kiện và các dữ liệu về các bến xe, tuyến xe liên tỉnh, doanh nghiệp tham gia vận tải khách liên tỉnh, cắm biển điểm dừng trên các tuyến quốc lộ, nhà hàng đã đăng ký, tuyến mẫu liên quan đến hoạt động chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô, đặc biệt là thông tin về xe ôtô vi phạm, thông tin về “Bến cóc”. 

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, SỬ DỤNG

Điều 3. Trách nhiệm của các Ban chỉ đạo địa phương.

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính:

1. Khai thác hệ thống thông tin để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo địa phương về các qui định và các văn bản điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương.

2. Cập nhật kịp thời thông tin về xe ôtô vi phạm, thông tin về xử lý “Bến cóc” và các thông tin khác tại địa phương theo yêu cầu của hệ thống.

Điều 4. Trách nhiệm của Vụ Vận tải.

1. Tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô; trước mắt phục vụ công tác chấn chỉnh hoạt động vận tải khách theo Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg.

2. Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải kết quả khai thác, sử dụng hệ thống; nghiên cứu đề xuất bổ sung, cải tiến, mở rộng hệ thống theo từng giai đoạn cụ thể nhằm phục vụ công tác quản lý toàn diện hệ thống vận tải trong toàn quốc.     

Điều 5. Trách nhiệm của Cục Đường bộ Việt Nam.

1. Là cơ quan được Ban chỉ đạo, Bộ  Giao thông vận tải ủy quyền quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin.

2. Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Hệ thống thông tin trong quá trình khai thác sử dụng.

3. Cập nhật kịp thời các văn bản phục vụ cho công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô bao gồm: các văn bản quản lý, tin tức, sự kiện và các dữ liệu về các bến xe, tuyến xe liên tỉnh, doanh nghiệp tham gia vận tải khách liên tỉnh, cắm biển điểm dừng trên các tuyến quốc lộ, nhà hàng đã đăng ký, tuyến mẫu liên quan đến hoạt động chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô vào Hệ thống.

4. Tổng hợp thông tin từ Hệ thống phục vụ các yêu cầu của Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính.

1. Các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin về công tác quản lý vận tải, tình hình thực hiện việc chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô theo các mục tiêu và giải pháp trong Kế hoạch 652/GTVT-VT ngày 18 tháng 02 năm 2004, Kế hoạch số 1558/GTVT-VT ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Ban chỉ đạo triển khai Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn của địa phương mình.

2. Khai thác thông tin trên hệ thống để thực hiện, xử lý kịp thời hoặc báo cáo Ban chỉ đạo địa phương xin ý kiến chỉ đạo đối với các văn bản của Ban chỉ đạo hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền.    

Điều 7. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học Bộ Giao thông vận tải.

1. Bảo trì Hệ thống thông tin trong suốt quá trình khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu thông tin.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ của các địa phương, đảm bảo các địa phương sử dụng tốt Hệ thống thông tin.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ban chỉ đạo địa phương, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Tin học Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ để khai thác Hệ thống đạt hiệu quả cao nhất.

2. Các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần báo cáo Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải để giải quyết./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2004/QĐ-BGTVT về Quy chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status