Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 106/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 106/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 31/5/2002 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001- 2005;
Căn cứ Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 03/9/2003 của UBND Thành phố Hà Nội )

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố ) có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 31/5/2002.

Điều 2: Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố hoạt động kiêm nhiệm, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố và Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ. Trưởng Ban Điều hành được thành lập Tổ chuyên viên giúp việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 3: Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố có nhiệm vụ sau:

1. Giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 31/5/2002.

2. Điều phối, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, đảm bảo thống nhất về kế hoạch, nội dung, công nghệ theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Ban Điều hành dự án 112/CP.

3. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện đề xuất cơ chế chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý thông tin phù hợp, trình UBND Thành phố ban hành, đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 – 2005, phục vụ tốt cho hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố.

4. Trên cơ sở Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện đã được duyệt, là đầu mối tổng hợp, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách hàng năm để thống nhất với các cơ quan chức năng thuộc Thành phố đưa vào kế hoạch ngân sách của Thành phố, trình UBND Thành phố phê duyệt.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố giúp Chủ tịch UBND Thành phố quản lý phần kinh phí do ngân sách Trung ương đầu tư trực tiếp cho Đề án 112 Thành phố; dự kiến phân bổ kinh phí cho các Sở, Ban, Ngành để thực hiện Đề án 112 trình UBND Thành phố phê duyệt.

6. Quy định chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra tình hình thực hiện dự án của các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện trong khuôn khổ Đề án 112 Thành phố.

Điều 4: Trưởng Ban Điều hành Đề án 112 Thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Chủ tịch UBND Thành phố; giữ mối liên hệ với Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ và chỉ đạo chung các hoạt động của Ban, đảm bảo triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố đạt hiệu quả theo kế hoạch được duyệt; Chỉ đạo xây dựng và thông qua kế hoạch công tác; chủ trì các cuộc họp của Ban Điều hành.

2. Phân công các thành viên trong Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được quy định tại điểm VII.2.2, VII.2.3 mục VII Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UB ngày 31/5/2002 của UBND Thành phố và Điều 2 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND Thành phố.

3. Thành lập Tổ chuyên viên theo Điều 3 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 trên cơ sở trưng dụng có thời hạn một số chuyên viên của các chủ dự án theo Quyết định số 80/QĐ-UB ngày 31/5/2002 của UBND Thành phố và các Sở, Ban, Ngành có liên quan làm việc theo chế độ biệt phái sau khi thỏa thuận với Thủ trưởng cơ quan đó. Thành lập bộ phận Thường trực trong số chuyên viên của các đơn vị được trưng dụng để giúp Ban Điều hành về công tác hành chính và một số công việc thường xuyên, đột xuất khác. Ký hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai Đề án 112 Thành phố.

4. Ký hợp đồng với các chủ dự án để triển khai các dự án trong Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UB ngày 31/5/2002 của UBND Thành phố.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Điều hành

1. Giúp Trưởng Ban Điều hành công tác theo sự phân công. Chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả công tác với Trưởng Ban theo nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công.

3. Đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp triển khai Đề án 112 của Thành phố.

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban; Trong trường hợp không tham dự được phải báo cáo cho Trưởng Ban biết đồng thời gửi báo cáo theo quy định tại điểm 2, điều 5 Quy chế này.

Điều 6: Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên

1. Giúp Trưởng Ban xây dựng và triển khai chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Điều hành, đồng thời có trách nhiệm giúp các Thành viên của Ban theo sự phân công. Liên hệ và giúp Ban Điều hành đôn đốc triển khai các dự án được giao, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 tại các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện.

2. Tổng hợp các báo cáo, tài liệu có liên quan đến hoạt động Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban; Được tham dự các cuộc họp của Ban; chuẩn bị hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp của Ban; ghi biên bản, dự thảo thông báo kết luận cuộc họp; dự thảo văn bản xử lý, giải quyết các công việc thường xuyên và các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành báo cáo Ban Điều hành 112 Chính phủ, UBND Thành phố.

3. Đôn đốc các chủ dự án, các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện trong việc thực hiện những quyết định, kết luận tại các cuộc họp của Ban.

4. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật, những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai chương trình công tác của Ban và những vấn đề liên quan đến chuyên môn được giao, báo cáo lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.

5. Tổng hợp kết quả công tác, báo cáo Ban Điều hành vào ngày 20 hàng tháng, đồng thời chuyển Trung tâm Tin học để tổng hợp chung.

6. Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại Điều 6, Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Điều hành còn có nhiệm vụ sau:

6.1. Phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc Ban Điều hành để triển khai và phục vụ hoạt động của các Thành viên Ban Điều hành.

6.2. Làm đầu mối tiếp nhận văn bản, tài liệu gửi đến Ban Điều hành, lập hồ sơ và chuyển giao đến các Thành viên Ban xem xét, xử lý theo sự phân công; làm các thủ tục ban hành văn bản của Ban Điều hành; quản lý hồ sơ, văn bản đến, đi của Ban Điều hành theo quy định.

6.3. Dự trù kinh phí, chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất của Ban Điều hành.

Điều 7: Chế độ hội họp, thông tin, báo cáo

1. Ban Điều hành Đề án 112 Thành phố họp thường kỳ 2 tháng 1 lần vào tuần cuối cùng tháng thứ hai để kiểm điểm công việc, triển khai chương trình công tác của tháng tiếp theo; bàn bạc, thống nhất các giải pháp, kiến nghị thực hiện Đề án để trình UBND Thành phố xem xét, quyết định. Trưởng, Phó Ban Điều hành họp mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối tháng. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban có thể triệu tập cuộc họp bất thường.

Kết luận cuộc họp phải được gửi đến các thành viên Ban điều hành biết và làm căn cứ triển khai công việc.

2. Ban Điều hành Đề án tổ chức họp với các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện vào tuần cuối hàng quý để thông tin tình hình triển khai thực hiện Đề án; bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án ở các đơn vị.

Điều 8: Ban điều hành Đề án 112 thực hiện chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, năm với UBND Thành phố, Ban Đề án 112 của Chính phủ và báo cáo đột xuất để xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9: Quy chế này được áp dụng cho Ban Điều hành Đề án 112 Thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Ban Điều hành Đề án 112 Thành phố đề xuất, trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66