Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật công nghệ thông tin 2006 số 67/2006/QH11 áp dụng 2024

Số hiệu: 67/2006/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 67/2006/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa XI, kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)

LUẬT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về công nghệ thông tin.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin

1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật công nghệ thông tin với quy định của luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thì áp dụng quy định của Luật công nghệ thông tin.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

2..Thông tin số là thông tin được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu số.

3..Môi trường mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.

4.. Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu.

5.Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.

6. Phát triển công nghệ thông tin là hoạt động nghiên cứu - phát triển liên quan đến quá trình sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển dịch vụ công nghệ thông tin.

7. Khoảng cách số là sự chênh lệch về điều kiện, khả năng sử dụng máy tính và cơ sở hạ tầng thông tin để truy nhập các nguồn thông tin, tri thức.

8. Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ thông tin là đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó có triển vọng đem lại lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao.

9. Công nghiệp công nghệ thông tin là ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số.

10.Phần cứng là sản phẩm thiết bị số hoàn chỉnh; cụm linh kiện; linh kiện; bộ phận của thiết bị số, cụm linh kiện, linh kiện.

11. Thiết bị số là thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

12. Phần mềm là chương trình máy tính đ­ược mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định.

13. Mã nguồn là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số.

14.Mã máy là sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số.

15. Thư rác là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

16. Vi rút máy tính là chương trình máy tính có khả năng lây lan, gây ra hoạt động không bình thường cho thiết bị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trong thiết bị số.

17. Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

18. Số hóa là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số.

Điều 5 Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

3. Khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Ưu tiên dành một khoản ngân sách nhà nước để ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.

6. Có chính sách ưu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đối với nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

7. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

8. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tổ chức quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia.

5. Quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.

6.Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

7. Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

8. Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định về việc huy động nguồn lực công nghệ thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh và các trường hợp khẩn cấp quy định tại Điều 14 của Luật này.

9.Quản lý thống kê về công nghệ thông tin.

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghệ thông tin.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin.

3.Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin theo phân công của Chính phủ.

4.Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tại địa phương.

5.Việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Chính phủ quy định.

Điều 8. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có các quyền sau đây:

a) Tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, trừ thông tin có nội dung quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này;

b) Yêu cầu khôi phục thông tin của mình hoặc khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin của mình trong trường hợp nội dung thông tin đó không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này;

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp bị từ chối việc khôi phục thông tin hoặc khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin đó;

d) Phân phát các địa chỉ liên lạc có trên môi trường mạng khi có sự đồng ý của chủ sở hữu địa chỉ liên lạc đó;

đ) Từ chối cung cấp hoặc nhận trên môi trường mạng sản phẩm, dịch vụ trái với quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về việc đó.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin có các quyền sau đây:

a) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin;

b) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.

3. Cơ quan nhà nước có quyền từ chối nhận thông tin trên môi trường mạng nếu độ tin cậy và bí mật của thông tin đó được truyền đưa qua môi trường mạng không được bảo đảm.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1.Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin số của mình trên môi trường mạng.

2. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng phải thông báo công khai trên môi trường mạng những thông tin có liên quan, bao gồm:

a) Tên, địa chỉ địa lý, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử;

b) Thông tin về quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

c) Tên cơ quan quản lý nhà cung cấp (nếu có);

d) Thông tin về giá, thuế, chi phí vận chuyển (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin có trách nhiệm sau đây:

a) Bảo đảm tính trung thực của kết quả nghiên cứu - phát triển;

b) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và không gây cản trở cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu đó khi thực hiện hành vi tái sản xuất, phân phối, quảng bá, truyền đưa, cung cấp nội dung hợp thành cơ sở dữ liệu đó.

4. Khi hoạt động trên môi trường mạng, cơ quan nhà nước có trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động thực hiện trên môi trường mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ liên hệ của cơ quan đó trên môi trường mạng;

c) Trả lời theo thẩm quyền văn bản của tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng;

d) Cung cấp trên môi trường mạng thông tin phục vụ lợi ích công cộng, thủ tục hành chính;

đ) Sử dụng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử;

e) Bảo đảm độ tin cậy và bí mật của nội dung thông tin trong việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng;

g) Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin, văn bản được trao đổi, cung cấp và lấy ý kiến trên môi trường mạng;

h) Bảo đảm hệ thống thiết bị cung cấp thông tin, lấy ý kiến trên môi trường mạng hoạt động cả trong giờ và ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng;

i) Thực hiện việc cung cấp thông tin và lấy ý kiến qua trang thông tin điện tử phải tuân thủ quy định tại Điều 28 của Luật này.

Điều 10 Thanh tra về công nghệ thông tin

1. Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về công nghệ thông tin.

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra về công nghệ thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 11. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin

1. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng.

2. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:

a) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

d) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

3. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó.

Chương II

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 13. Nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai, thảm họa khác, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động khác được Nhà nước khuyến khích.

3.Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động viễn thông, hoạt động phát thanh, truyền hình trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định của pháp luật về viễn thông, báo chí và các quy định của Luật này.

Điều 14. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng thông tin để ưu tiên phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi có một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây:

a) Phục vụ phòng, chống lụt, bão, hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa khác;

b) Phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh;

c) Phục vụ cứu nạn, cứu hộ;

d) Phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường hợp khẩn cấp.

Điều 15. Quản lý và sử dụng thông tin số

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tự do sử dụng thông tin số vào mục đích chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm việc truy nhập và sử dụng thuận lợi thông tin số.

3. Việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số phải bảo đảm không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Tổ chức, cá nhân không được trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp chủ sở hữu thông tin số đã có cảnh báo hoặc pháp luật quy định việc trích dẫn thông tin là không được phép.

5. Trường hợp được phép trích dẫn thông tin số, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nêu rõ nguồn của thông tin đó.

Điều 16. Truyền đưa thông tin số

1. Tổ chức, cá nhân có quyền truyền đưa thông tin số của tổ chức, cá nhân khác phù hợp với quy định của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân truyền đưa thông tin số của tổ chức, cá nhân khác không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được lưu trữ tự động, trung gian, tạm thời do yêu cầu kỹ thuật nếu hoạt động lưu trữ tạm thời nhằm mục đích phục vụ cho việc truyền đưa thông tin và thông tin được lưu trữ trong khoảng thời gian đủ để thực hiện việc truyền đưa.

3. Tổ chức, cá nhân truyền đưa thông tin số có trách nhiệm tiến hành kịp thời các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy nhập thông tin hoặc loại bỏ thông tin trái pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Tổ chức, cá nhân truyền đưa thông tin số của tổ chức, cá nhân khác không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó, trừ trường hợp thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Chính mình bắt đầu việc truyền đưa thông tin;

b) Lựa chọn người nhận thông tin được truyền đưa;

c) Lựa chọn và sửa đổi nội dung thông tin được truyền đưa.

Điều 17 Lưu trữ tạm thời thông tin số

1. Tổ chức, cá nhân có quyền lưu trữ tạm thời thông tin số của tổ chức, cá nhân khác.

2. Tổ chức, cá nhân lưu trữ tạm thời thông tin số của tổ chức, cá nhân khác không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó, trừ trường hợp thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Sửa đổi nội dung thông tin;

b) Không tuân thủ quy định về truy nhập hoặc cập nhật nội dung thông tin;

c) Thu thập dữ liệu bất hợp pháp thông qua việc lưu trữ thông tin tạm thời;

d) Tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 18. Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số

1. Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số là dịch vụ cho thuê dung lượng thiết bị lưu trữ để lưu trữ thông tin trên môi trường mạng.

2. Nội dung thông tin số lưu trữ không được vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này.

3.Tổ chức, cá nhân cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định danh sách chủ sở hữu thuê chỗ lưu trữ thông tin số để thiết lập trang thông tin điện tử và danh sách chủ sở hữu thông tin số được lưu trữ bởi tổ chức, cá nhân đó;

b) Tiến hành kịp thời các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy nhập thông tin số hoặc loại bỏ thông tin số trái pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Ngừng cho tổ chức, cá nhân khác thuê chỗ lưu trữ thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin đang được lưu trữ là trái pháp luật;

d) Bảo đảm bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân thuê chỗ lưu trữ thông tin.

Điều 19. Công cụ tìm kiếm thông tin số

1. Công cụ tìm kiếm thông tin số là chương trình máy tính tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm thông tin số, thực hiện việc tìm kiếm thông tin số và gửi lại thông tin số tìm kiếm được.

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển, cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin số.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ngừng cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác công cụ tìm kiếm đến các nguồn thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin đó là trái pháp luật.

Điều 20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thông tin số; điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong quá trình truyền đưa hoặc lưu trữ thông tin số.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin không phải chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thông tin số của tổ chức, cá nhân khác, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong quá trình truyền đưa hoặc lưu trữ thông tin số của tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng

1. Tổ chức, cá nhân thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Tổ chức, cá nhân thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác có trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo cho người đó biết về hình thức, phạm vi, địa điểm và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người đó;

b) Sử dụng đúng mục đích thông tin cá nhân thu thập được và chỉ lưu trữ những thông tin đó trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận giữa hai bên;

c) Tiến hành các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá huỷ;

d) Tiến hành ngay các biện pháp cần thiết khi nhận được yêu cầu kiểm tra lại, đính chính hoặc hủy bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này; không được cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân liên quan cho đến khi thông tin đó được đính chính lại.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác mà không cần sự đồng ý của người đó trong trường hợp thông tin cá nhân đó được sử dụng cho mục đích sau đây:

a) Ký kết, sửa đổi hoặc thực hiện hợp đồng sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng;

b) Tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng;

c) Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22 Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng

1 Cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân lưu trữ thông tin cá nhân của mình trên môi trường mạng thực hiện việc kiểm tra, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin đó.

2. Tổ chức, cá nhân không được cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bên thứ ba, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có sự đồng ý của người đó.

3. Cá nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin cá nhân.

Điều 23 Thiết lập trang thông tin điện tử

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” khi thiết lập trang thông tin điện tử không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:

a) Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;

b) Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;

d) Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;

đ) Các tên miền đã đăng ký.

3.Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

4. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động báo chí phải thực hiện quy định của Luật này, pháp luật về báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh phải thực hiện quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mục 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 24:Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải được ưu tiên, bảo đảm tính công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải thúc đẩy chương trình đổi mới hoạt động của cơ quan nhà nước và chương trình cải cách hành chính.

3. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải bảo đảm chính xác và phù hợp với mục đích sử dụng.

4.Quy trình, thủ tục hoạt động phải công khai, minh bạch.

5. Sử dụng thống nhất tiêu chuẩn, bảo đảm tính tương thích về công nghệ trong toàn bộ hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước.

6. Bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả.

7. Người đứng đầu cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Điều 25.Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình.

2. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Lộ trình thực hiện các hoạt động trên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước;

b) Các ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội cần ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Việc chia sẻ, sử dụng chung thông tin số;

d) Lĩnh vực được ưu tiên, khuyến khích nghiên cứu - phát triển, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong từng giai đoạn;

đ) Nguồn tài chính bảo đảm cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

e) Các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Điều 26. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

1 Xây dựng và sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

2. Xây dựng, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động của cơ quan và phục vụ lợi ích công cộng.

3.Xây dựng các biểu mẫu phục vụ cho việc trao đổi, cung cấp thông tin và lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

4.Thiết lập trang thông tin điện tử phù hợp với quy định tại Điều 23 và Điều 28 của Luật này.

5.Cung cấp, chia sẻ thông tin với cơ quan khác của Nhà nước.

6.Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trên môi trường mạng.

7. Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức.

8. Thực hiện hoạt động trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 27 của Luật này.

Điều 27. Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

1. Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng bao gồm:

a) Cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân;

b) Chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của Nhà nước;

c) Cung cấp các dịch vụ công;

d) Các hoạt động khác theo quy định của Chính phủ.

2. Thời điểm và địa điểm gửi, nhận thông tin trên môi trường mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Điều 28. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

1. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy nhập thuận tiện;

b) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử (nếu có);

c) Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin trên trang thông tin điện tử;

d) Cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử;

đ) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có những thông tin chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó và của từng đơn vị trực thuộc;

b) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan;

c) Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính;

d) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành;

đ) Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền;

e) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công;

g) Danh mục các hoạt động trên môi trường mạng đang được cơ quan đó thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

h) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

3. Cơ quan nhà nước cung cấp miễn phí thông tin quy định tại khoản 2 Điều này.

Mục 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 29. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại

1.Tổ chức, cá nhân có quyền ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại.

2. Hoạt động thương mại trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về thương mại và pháp luật về giao dịch điện tử.

Điều 30. Trang thông tin điện tử bán hàng

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử bán hàng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trang thông tin điện tử bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau đây:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch, thủ tục giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại;

b) Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi trên môi trường mạng;

c) Công bố các trường hợp người tiêu dùng có quyền hủy bỏ, sửa đổi thỏa thuận trên môi trường mạng.

3. Tổ chức, cá nhân sở hữu trang thông tin điện tử bán hàng chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử, thực hiện quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

Điều 31 Cung cấp thông tin cho việc giao kết hợp đồng trên môi trường mạng

1. Trừ trường hợp các bên liên quan có thoả thuận khác, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải cung cấp các thông tin sau đây cho việc giao kết hợp đồng:

a) Trình tự thực hiện để tiến tới giao kết hợp đồng trên môi trường mạng;

b) Biện pháp kỹ thuật xác định và sửa đổi thông tin nhập sai;

c) Việc lưu trữ hồ sơ hợp đồng và cho phép truy nhập hồ sơ đó.

2. Khi đưa ra các thông tin về điều kiện hợp đồng cho người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng lưu trữ và tái tạo được các thông tin đó.

Điều 32. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên môi trường mạng

Trường hợp người mua nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng mà hệ thống nhập tin không cung cấp khả năng sửa đổi thông tin, người mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Thông báo kịp thời cho người bán biết về thông tin nhập sai của mình và người bán cũng đã xác nhận việc nhận được thông báo đó;

2. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.

Điều 33. Thanh toán trên môi trường mạng

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện, quy trình, thủ tục thanh toán trên môi trường mạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Mục 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

Điều 34.Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy, học, tuyển sinh, đào tạo và các hoạt động khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định của pháp luật về giáo dục.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện hoạt động giáo dục và đào tạo, công nhận giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ trong hoạt động giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng.

Điều 35. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động y tế trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về y, dược và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.

Điều 36. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa-thông tin

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa sản phẩm văn hóa, lưu trữ, quảng bá sản phẩm văn hóa đã được số hóa và các hoạt động khác trong lĩnh vực văn hóa.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động văn hóa, báo chí trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định của pháp luật về báo chí, văn hóa - thông tin.

3. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện số hóa các sản phẩm văn hóa có giá trị bảo tồn phải tuân thủ quy định của Chính phủ về điều kiện thực hiện số hóa các sản phẩm văn hóa có giá trị bảo tồn.

4. Chính phủ quy định việc quản lý hoạt động giải trí trên môi trường mạng nhằm bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Nội dung giải trí phải lành mạnh, có tính giáo dục, tính văn hóa, không trái thuần phong mỹ tục của dân tộc;

b) Gắn trách nhiệm và quyền lợi của các đối tượng tham gia hoạt động giải trí trên môi trường mạng với lợi ích chung của xã hội, cộng đồng;

c) Bảo đảm an toàn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ;

d) Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và ngăn chặn các loại tội phạm phát sinh từ hoạt động này.

Điều 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chương III

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục 1: NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 38. Khuyến khích nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin để đổi mới quản lý kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ chuyển giao kết quả nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin để ứng dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống.

Điều 39. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin

Nhà nước huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin; đầu tư một số phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế; ban hành quy chế sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ thông tin.

Điều 40. Nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin

1 Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin.

2. Nhà nước ưu tiên dành một khoản từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, đề tài nghiên cứu - phát triển phần mềm; ưu tiên hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin ở trường đại học, viện nghiên cứu; phát triển các mô hình gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất về công nghệ thông tin.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tổ chức tuyển chọn cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Điều 41. Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Việc quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công bố tiêu chuẩn cơ sở và phải bảo đảm sản phẩm, dịch vụ của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

3. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được quản lý thông qua các hình thức sau đây:

a) Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

b) Công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

c)Kiểm định chất lượng.

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cần áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; ban hành và công bố áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; quy định cụ thể về quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; quy định các điều kiện đối với cơ quan đo kiểm trong nước và nước ngoài để phục vụ cho việc quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công bố cơ quan đo kiểm về công nghệ thông tin có thẩm quyền.

5. Việc thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm công nghệ thông tin giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước ngoài và với tổ chức quốc tế được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Mục 2:  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 42. Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

1.Nhà nước có chính sách phát triển quy mô và tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

2. Chương trình, dự án ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phải có hạng mục đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

3. Tổ chức, cá nhân được khuyến khích thành lập cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Cơ sở đào tạo được hưởng ưu đãi trong hoạt động đào tạo về công nghệ thông tin tương đương với doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

5.Nhà nước có chính sách hỗ trợ giáo viên, sinh viên và học sinh trong hệ thống giáo dục quốc dân truy nhập Internet tại các cơ sở giáo dục.

Điều 43. Chứng chỉ công nghệ thông tin

Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện hoạt động đào tạo công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin, việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam.

Điều 44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin

1. Người hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được hưởng chế độ ưu đãi về điều kiện làm việc.

2. Tiêu chuẩn ngành nghề, chức danh về công nghệ thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 45. Người Việt Nam làm việc tại nước ngoài

1 Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động nhằm tạo việc làm ở nước ngoài cho người lao động Việt Nam tham gia các hoạt động về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật của nước sở tại và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tuyển dụng lao động trong nước để phát triển, sản xuất, gia công sản phẩm công nghệ thông tin.

Điều 46. Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích phổ cập kiến thức công nghệ thông tin trong phạm vi cả nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng và triển khai các hoạt động phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho tổ chức, cá nhân trong địa phương mình.

3.Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện phổ cập kiến thức công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc học tập, phổ cập kiến thức công nghệ thông tin đối với người tàn tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng ưu tiên khác phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Mục 3: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 47. Loại hình công nghiệp công nghệ thông tin

1. Công nghiệp phần cứng là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần cứng, bao gồm phụ tùng, linh kiện, thiết bị số.

2. Công nghiệp phần mềm là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần mềm, bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển, tự động hóa và các sản phẩm tương tự khác; cung cấp các giải pháp cài đặt, bảo trì, hướng dẫn sử dụng.

3. Công nghiệp nội dung là công nghiệp sản xuất các sản phẩm thông tin số, bao gồm thông tin kinh tế - xã hội, thông tin khoa học - giáo dục, thông tin văn hóa - giải trí trên môi trường mạng và các sản phẩm tương tự khác.

Điều 48. Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

1. Nhà nước có chính sách ưu đãi, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung để trở thành một ngành kinh tế trọng điểm trong nền kinh tế quốc dân.

2. Nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, đầu tư phát triển và cung cấp thiết bị số giá rẻ.

3. Chính phủ quy định cụ thể mức ưu đãi, ưu tiên và các điều kiện khác cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Điều 49. Phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin, bao gồm:

1 Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin; ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để mua sắm, sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin được sản xuất trong nước;

2 Xúc tiến thương mại, tổ chức triển lãm, hội chợ trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế, quảng bá, tiếp thị hình ảnh công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam trên thế giới;

3. Phương pháp định giá phần mềm phục vụ cho việc quản lý các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Điều 50. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

1. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau đây:

a) Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao;

b) Có tiềm năng xuất khẩu;

c) Có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác;

d) Đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố danh mục và xây dựng chương trình phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

3. Các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm quy định tại khoản 2 Điều này được Nhà nước ưu tiên đầu tư nghiên cứu - phát triển, sản xuất.

4. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ; được Nhà nước ưu tiên đầu tư và được hưởng một phần tiền bản quyền đối với sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Nhà nước đầu tư.

5. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Nhà nước đầu tư phải đáp ứng các điều kiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; không được chuyển giao, chuyển nhượng công nghệ, giải pháp phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Nhà nước đầu tư khi chưa có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu sự kiểm tra, kiểm soát, tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất và xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Điều 51. Khu công nghệ thông tin tập trung

1. Khu công nghệ thông tin tập trung là loại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghệ thông tin. Tổ chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với khu công nghệ cao.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư, xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung theo quy hoạch của Chính phủ.

Mục 4: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 52. Loại hình dịch vụ công nghệ thông tin

1. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin.

2. Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật.

4. Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử.

5. Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin.

6. Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu.

7. Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin.

8. Đào tạo công nghệ thông tin.

9. Chứng thực chữ ký điện tử.

10. Dịch vụ khác.

Điều 53. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ công nghệ thông tin.

2. Chính phủ quy định cụ thể chế độ ưu đãi và các điều kiện khác cho một số loại hình dịch vụ công nghệ thông tin.

Chương IV

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục 1: CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 54. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin

1. Cơ sở hạ tầng thông tin phải được phát triển để bảo đảm chất lượng và đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm sự phát triển cơ sở hạ tầng thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn những hành vi lợi dụng cơ sở hạ tầng thông tin vi phạm quy định Điều 12 của Luật này.

Điều 55. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Nhà nước có chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia rộng khắp, có thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, giá cước cạnh tranh so với các nước trong khu vực; khuyến khích tổ chức, cá nhân cùng đầu tư, sử dụng chung cơ sở hạ tầng thông tin.

2. Điểm truy nhập Internet công cộng được ưu tiên đặt tại bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu dân cư, bệnh viện, trường học, siêu thị, trung tâm văn hóa, thể thao để phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Điều 56. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước

1. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được thống nhất xây dựng và quản lý theo quy định của Chính phủ.

2. Kinh phí đầu tư, xây dựng, khai thác, bảo trì cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác.

Điều 57. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích

1.Nhà nước có chính sách ưu tiên vốn đầu tư và có cơ chế hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng và sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích và thu hẹp khoảng cách số.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thu hẹp khoảng cách số, bao gồm:

a)Lắp đặt hệ thống máy tính và truy nhập Internet tại trường học, điểm công cộng trên phạm vi toàn quốc;

b) Phát triển đội ngũ hướng dẫn sử dụng máy tính và truy nhập Internet;

c) Thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền.

Điều 58. Cơ sở dữ liệu quốc gia

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia là tập hợp thông tin của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền truy nhập và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.Nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia.

4. Chính phủ quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 59. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương

1. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là tập hợp thông tin được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin của mình và phục vụ lợi ích công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền truy nhập và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

4. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định danh mục cơ sở dữ liệu; xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình.

Điều 60. Bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin

1. Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia phải được bảo vệ. Ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng vũ trang nhân dân và tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng thông tin có trách nhiệm phối hợp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin thuộc thẩm quyền quản lý; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin và an ninh thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng thông tin có trách nhiệm tạo điều kiện làm việc, kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an ninh thông tin khi có yêu cầu.

Mục 2: ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 61. Đầu tư của tổ chức, cá nhân cho công nghệ thông tin

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới quản lý kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

2. Nhà nước khuyến khích và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho công nghệ thông tin.

3.Các khoản đầu tư của doanh nghiệp cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và các chi phí sau đây của doanh nghiệp được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

a)Mở trường, lớp đào tạo công nghệ thông tin tại doanh nghiệp;

b) Cử người đi đào tạo, tiếp thu công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

Điều 62. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin

1. Đầu tư cho công nghệ thông tin là đầu tư phát triển.

2. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách cho công nghệ thông tin, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách cho công nghệ thông tin hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách cho công nghệ thông tin phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả.

3. Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư phù hợp đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

4.Trong Mục lục ngân sách nhà nước có loại chi riêng về công nghệ thông tin.

Điều 63. Đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ dự án ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả;

b) Phát triển nguồn thông tin số;

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương;

d) Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích và cơ quan nhà nước;

đ) Điều tra, nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật về công nghệ thông tin, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

e) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin;

g) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công nghệ thông tin, đào tạo, tập huấn chuyên môn, quản lý về công nghệ thông tin;

h) Trao giải thưởng công nghệ thông tin;

i) Các hoạt động khác cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Hằng năm, Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin quy định tại khoản 1 Điều này của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Chính phủ trình Quốc hội.

Điều 64. Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp và nông thôn

1. Thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nông thôn, miền núi, hải đảo.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ sản xuất và đời sống.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư, tài chính và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động ứng dụng và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ mục tiêu khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đánh bắt xa bờ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí.

Mục 3: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

Tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác về công nghệ thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Điều 66. Nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

1. Phân tích xu hướng quốc tế về công nghệ thông tin, quy mô và triển vọng phát triển thị trường nước ngoài và xây dựng chiến lược phát triển thị trường công nghệ thông tin ở nước ngoài.

2. Quảng bá thông tin về định hướng, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam và của các nước trên thế giới.

3.Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.

5. Phát triển thị trường công nghệ thông tin ở nước ngoài, giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam qua các triển lãm quốc tế, tiếp cận với khách hàng tiềm năng.

6. Tổ chức hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế về công nghệ thông tin.

7. Ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương và tham gia tổ chức khu vực, tổ chức quốc tế về công nghệ thông tin.

8. Tiếp thu công nghệ của nước ngoài chuyển giao vào Việt Nam.

Mục 4: BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Nhà nước và xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 68. Bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

1. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền cấp dưới của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là một phần của tài nguyên thông tin quốc gia, có giá trị sử dụng như nhau và phải được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Tên miền đăng ký phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh gây sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

2. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” dành cho tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước phải được bảo vệ và không được xâm phạm.

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin đăng ký và bảo đảm việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký.

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định việc đăng ký, quản lý, sử dụng và giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Điều 69. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân truyền đưa thông tin trên môi trường mạng có quyền tạo ra bản sao tạm thời một tác phẩm được bảo hộ do yêu cầu kỹ thuật của hoạt động truyền đưa thông tin và bản sao tạm thời được lưu trữ trong khoảng thời gian đủ để thực hiện việc truyền đưa thông tin;

2. Người sử dụng hợp pháp phần mềm được bảo hộ có quyền sao chép phần mềm đó để lưu trữ dự phòng và thay thế phần mềm bị phá hỏng mà không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền.

Điều 70. Chống thư rác

1. Tổ chức, cá nhân không được che giấu tên của mình hoặc giả mạo tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin trên môi trường mạng.

2. Tổ chức, cá nhân gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng phải bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng từ chối nhận thông tin quảng cáo.

3. Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng đến người tiêu dùng nếu người tiêu dùng đó thông báo không đồng ý nhận thông tin quảng cáo.

Điều 71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại

Tổ chức, cá nhân không được tạo ra, cài đặt, phát tán vi rút máy tính, phần mềm gây hại vào thiết bị số của người khác để thực hiện một trong những hành vi sau đây:

1. Thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số;

2. Thu thập thông tin của người khác;

3. Xóa bỏ, làm mất tác dụng của các phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số;

4. Ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết;

5. Chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số;

6. Thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số;

7. Các hành vi khác xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng.

Điều 72. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin

1. Thông tin riêng hợp pháp của tổ chức, cá nhân trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân không được thực hiện một trong những hành vi sau đây:

a) Xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng;

b) Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin;

c) Ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng, trừ trường hợp pháp luật cho phép;

d) Bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng;

đ) Hành vi khác làm mất an toàn, bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân khác được trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng.

Điều 73. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em

1. Nhà nước, xã hội và nhà trường có trách nhiệm sau đây:

a) Bảo vệ trẻ em không bị tác động tiêu cực của thông tin trên môi trường mạng;

b) Tiến hành các biện pháp phòng, chống các ứng dụng công nghệ thông tin có nội dung kích động bạo lực và khiêu dâm.

2. Gia đình có trách nhiệm ngăn chặn trẻ em truy nhập thông tin không có lợi cho trẻ em.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành những biện pháp sau đây để ngăn ngừa trẻ em truy nhập thông tin không có lợi trên môi trường mạng:

a) Tổ chức xây dựng và phổ biến sử dụng phần mềm lọc nội dung;

b) Tổ chức xây dựng và phổ biến công cụ ngăn chặn trẻ em truy nhập thông tin không có lợi cho trẻ em;

c) Hướng dẫn thiết lập và quản lý trang thông tin điện tử dành cho trẻ em nhằm mục đích thúc đẩy việc thiết lập các trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phù hợp với trẻ em, không gây hại cho trẻ em; tăng cường khả năng quản lý nội dung thông tin trên môi trường mạng phù hợp với trẻ em, không gây hại cho trẻ em.

4. Nhà cung cấp dịch vụ có biện pháp ngăn ngừa trẻ em truy nhập trên môi trường mạng thông tin không có lợi đối với trẻ em.

5. Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em phải có dấu hiệu cảnh báo.

Điều 74. Hỗ trợ người tàn tật

1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người tàn tật tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát triển năng lực làm việc của người tàn tật thông qua ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; có chính sách ưu tiên cho người tàn tật tham gia các chương trình giáo dục và đào tạo về công nghệ thông tin.

2. Chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển công nghệ thông tin quốc gia phải có nội dung hỗ trợ, bảo đảm cho người tàn tật hòa nhập với cộng đồng.

3. Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và ưu đãi khác cho hoạt động sau đây:

a) Nghiên cứu - phát triển các công cụ và ứng dụng nhằm nâng cao khả năng của người tàn tật trong việc truy nhập, sử dụng các nguồn thông tin và tri thức thông qua sử dụng máy tính và cơ sở hạ tầng thông tin;

b) Sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và nội dung thông tin số đáp ứng nhu cầu đặc biệt của người tàn tật.

Chương V

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 75. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin

1. Tranh chấp về công nghệ thông tin là tranh chấp phát sinh trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin thông qua hòa giải; trong trường hợp các bên không hòa giải được thì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 76 Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau đây:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải;

2. Thông qua trọng tài;

3. Khởi kiện tại Tòa án.

Điều 77. Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 78. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 79. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 67/2006/QH11

Hanoi, June 29, 2006

 

LAW

ON INFORMATION TECHNOLOGY

(No. 67/2006/QH11)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session,
This Law provides for information technology.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

This Law provides for information technology application and development activities, measures to ensure information technology application and development, and rights and obligations of agencies, organizations and individuals (hereinafter collectively referred to as organizations and individuals) engaged in information technology application and development activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Law applies to Vietnamese and foreign organizations and individuals engaged in information technology application and development activities in Vietnam.

Article 3.- Application of the Information Technology Law

1. When disparities appear between the provisions of the Information Technology Law and those of other laws on the same matters related to information technology application and development activities, the provisions of the Information Technology Law prevail.

2. When a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party contains provisions different from those of this Law, the provisions of that treaty prevail.

Article 4.- Interpretation of terms

In this Law, the terms below are construed as follows:

1. Information technology means a combination of scientific and technological methods and modern technical tools for the production, transmission, collection, processing, storage and exchange of digital information.

2. Digital information means information generated by the method of using digital signals.

3. Network environment means an environment in which information is supplied, transmitted, collected, processed, stored and exchanged via information infrastructure.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Information technology application means the use of information technology in socio-economic, external, defense, security and other activities with a view to raising the productivity, quality and efficiency of these activities.

6. Information technology development means research and development activities relating to the process of production, transmission, collection, processing, storage and exchange of digital information; development of information technology human resources; development of the information technology industry and development of information technology services.

7. Digital gap means the difference in conditions and ability to use computer and information infrastructure to access sources of information and knowledge.

8. Venture investment in the information technology domain means investment in enterprises operating in such domain with prospect of bringing huge profits but also with high risks.

9. Information technology industry means a hi-tech econo-technical sector, which produces and supplies information technology products, including hardware and software products and digital information contents.

10. Hardware means complete digital equipment; component assemblies; components; parts of digital equipment, component assemblies or components.

11. Digital equipment means electronic, computer, telecommunications, transmission, radio-receiving and -transmitting equipment or other integrated equipment, which is used for the production, transmission, collection, processing, storage and exchange of digital information.

12. Software means a computer program which is described by a system of signs, codes or languages for controlling digital equipment to perform certain functions.

13. Source code means a pre-compilation product of a software, which is yet able to control digital equipment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15. Spam means an email or a message sent to a recipient who does not wish or has no responsibility to receive it according to the provisions of law.

16. Computer virus means a computer program which can spread or cause malfunction of digital equipment, or which can copy, modify or delete information stored in digital equipment.

17. Website means a website or a collection of websites in the network environment in service of information supply and exchange.

18. Digitalization means the change of information of various types into digital information.

Article 5.- State policies on information technology application and development

1. To prioritize the information technology application and development in socio-economic development strategies and in national industrialization and modernization.

2. To create favorable conditions for organizations and individuals engaged in information technology application and development activities to meet socio-economic development, external relation, defense and security requirements; to develop the information technology industry into a key economic sector, meeting the domestic market and export demands.

3. To promote investment in the information technology domain.

4. To earmark part of the state budget for the application of information technology to essential domains, the establishment of the information technology industry and the development of information technology human resources.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. To adopt preferential policies for organizations and individuals to carry out information technology application and development activities in agriculture; in rural, deep-lying, remote and border and island areas, and for ethnic minority people, disabled people and people in plights.

7. To guarantee legitimate rights and interests of organizations and individuals engaged in information technology application and development.

8. To boost international exchange and cooperation; to encourage cooperation with overseas Vietnamese organizations and individuals in the information technology domain.

Article 6.- Contents of state management of information technology

1. Formulating, and organizing the implementation of, information technology application and development strategies, plannings, plans and policies.

2. Elaborating, promulgating, propagating, popularizing, and organizing the implementation of, legal documents, national standards and technical regulations in the information technology domain.

3. Managing information safety and security in information technology application activities.

4. Managing and using the national information resources and database.

5. Managing and facilitating international cooperation on information technology.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Formulating mechanisms, policies and regulations related to products and public services in the information technology domain.

8. Formulating mechanisms, policies and regulations on mobilization of information technology human resources in service of defense and security and in emergency circumstances specified in Article 14 of this Law.

9. Managing information technology statistics.

10. Inspecting, examining, settling complaints and denunciations, and handling violations in the information technology domain.

Article 7.- Responsibility to perform the state management of information technology

1. The Government shall perform the unified state management of information technology.

2. The Ministry of Post and Telematics is answerable to the Government for assuming the prime responsibility for, and coordinating with concerned ministries and ministerial-level agencies in, performing the state management of information technology.

3. Ministries and ministerial-level agencies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Post and Telematics in, performing the state management of information technology according to the Government's assignment.

4. Provincial/municipal People's Committees shall, within the ambit of their respective tasks and powers, perform the state management of information technology in their respective localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Rights of organizations and individuals engaged in information technology application and development

1. Organizations and individuals engaged in information technology application have the following rights:

a/ To seek, exchange and use information in the network environment, except information with contents specified in Clause 2, Article 12 of this Law;

b/ To request the restoration of their information or the restoration of the ability to access their sources of information when the contents of such information do not breach the provisions of Clause 2, Article 12 of this Law;

c/ To request competent state agencies to deal according to the provisions of law with cases where the restoration of information or the restoration of the ability to access such sources of information is rejected;

d/ To distribute contact addresses available in the network environment after obtaining the consent of owners of such addresses;

e/ To refuse to provide or receive in the network environment products or services in contravention of law and take responsibility for such refusal.

2. Organizations and individuals engaged in information technology development have the following rights:

a/ To research into and develop information technology products;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. State agencies may refuse to receive information in the network environment if the reliability and confidentiality of the information transmitted via the network environment are not secured.

Article 9.- Responsibilities of organizations and individuals engaged in information technology application and development

1. Organizations and individuals engaged in information technology application shall be responsible for the contents of their digital information in the network environment.

2. Organizations and individuals carrying out business activities in the network environment shall post in the network environment relevant information, including:

a/ Their names, geographical addresses, telephone numbers and email addresses;

b/ Their establishment decisions, operation licenses or business registration certificates (if any);

c/ Names of provider-managing agencies (if any);

d/ Prices, taxes and freights (if any) of goods or services.

3. Organizations and individuals engaged in information technology development have the following responsibilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To guarantee the legitimate rights and interests of owners of databases and not to obstruct the use of those databases in performing acts of re-producing, distributing, advertising for, transmitting or supplying contents constituting those databases.

4. When operating in the network environment, state agencies have the following responsibilities:

a/ To announce on the mass media the activities carried out in the network environment according to the provisions of Clause 1, Article 27 of this Law;

b/ To notify their contact addresses in the network environment to concerned organizations or individuals;

c/ To reply according to their competence to documents sent by organizations or individuals via the network environment;

d/ To supply information in service of public interests as well as administrative procedures in the network environment;

e/ To use e-signatures according to the provisions of law on e-transactions;

f/ To ensure the reliability and confidentiality of information in sending and receiving documents in the network environment;

g/ To ensure the accuracy, completeness and timeliness of information and documents which are exchanged, supplied and commented in the network environment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i/ To supply information and gather comments via websites in accordance with Article 28 of this Law.

Article 10.- Information technology inspectorate

1. The Post and Telematics Ministry's Inspectorate shall perform the specialized information technology inspection.

2. The organization and operation of information technology inspectorates shall comply with the law on inspection.

Article 11.- Information technology societies and associations

1. Information technology societies and associations shall protect the legitimate rights and interests of organizations and individuals engaged in information technology application and development.

2. Information technology societies and associations will be organized and operate in accordance with the law on associations.

Article 12.- Prohibited acts

1. Obstructing lawful activities or supporting illegal activities in information technology application and development; illegally obstructing the operation of the system of national domain-name servers; destroying the information infrastructure or destroying information in the network environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam or undermining the all-people unity bloc;

b/ Exciting violence, propagating wars of aggression; sowing hatred among nations and peoples, exciting obscene, depravation, crime, social evils or superstition; undermining the nation's fine traditions and customs;

c/ Revealing state secrets, military, security, economic, external relation or other secrets provided for by law;

d/ Distorting, slandering, or offending the prestige of organizations or the honor, dignity or prestige of citizens;

e/ Advertising for or propagating goods or services banned by law.

3. Infringing upon intellectual property rights in information technology activities; illegally producing or circulating information technology products; forging websites of other organizations or individuals; creating illegal links to domain names lawfully used by organizations or individuals.

Chapter II

INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION

Section 1. GENERAL PROVISIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Organizations and individuals may carry out information technology application activities according to the provisions of this Law and other relevant provisions of law.

2. The State encourages the application of information technology to socio-economic, external relation, defense and security activities; prevention and combat of floods, storms, natural disasters and other catastrophes; salvage, rescue and other activities.

3. Organizations and individuals conducting telecommunications, broadcasting or television activities in the network environment shall abide by the provisions of law on telecommunications and press and the provisions of this Law.

Article 14.- Prioritizing the application of information technology in emergency circumstances

1. Competent state agencies shall decide to mobilize part or whole of the information infrastructure to prioritize information technology application in one of the following emergency circumstances:

a/ Serving prevention and combat of floods, storms, fires, natural disasters or other catastrophes;

b/ Serving emergency and prevention and control of epidemics;

c/ Serving salvage and rescue;

d/ Serving defense and security, maintaining social order and safety, and preventing and controlling crimes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 15.- Management and use of digital information

1. Organizations and individuals may freely use digital information for legitimate purposes in accordance with the provisions of law.

2. Competent state agencies shall take measures to ensure the convenient access and use of digital information.

3. The supply, exchange, transmission, storage and use of digital information must not violate the provisions of Clause 2, Article 12 of this Law and other relevant provisions of law.

4. When digital information owners have warned or the law provides that the quotation of information is not allowed, organizations or individuals may not quote contents of digital information of other organizations or individuals.

5. When the quotation of digital information is allowed, organizations and individuals shall clearly indicate sources of such information.

Article 16.- Transmission of digital information

1. Organizations and individuals may transmit digital information of other organizations and individuals in accordance with the provisions of this Law.

2. Organizations and individuals that transmit digital information of other organizations and individuals are not responsible for the contents of information which is stored in an automatic, intermediary or temporary manner for technical requirements if the temporary storage aims to serve information transmission and the information is stored in the duration long enough for the transmission.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Organizations and individuals that transmit digital information of other organizations and individuals are not responsible for the contents of that information, except when they perform one of the following acts:

a/ They themselves start the transmission of information;

b/ They select recipients of transmitted information;

c/ They select and modify the contents of transmitted information.

Article 17.- Temporary storage of digital information

1. Organizations and individuals may temporarily store digital information of other organizations and individuals.

2. Organizations and individuals that temporarily store digital information of other organizations and individuals are not responsible for the contents of that information, except when they take one of the following acts:

a/ Modifying the contents of information;

b/ Failing to observe the provisions on accessing or updating information contents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Disclosing confidential information.

Article 18.- Lease of digital information storage space

1. Lease of digital information storage space means the service of leasing the storage equipment capacity for information storage in the network environment.

2. The contents of digital information to be stored must not breach the provisions of Clause 2, Article 12 of this Law.

3. Organizations and individuals that lease space for digital information storage have the following responsibilities:

a/ To comply with competent state agencies' request to determine lists of owners that hire digital information storage space for the establishment of their websites and lists of owners of digital information stored by such organizations or individuals;

b/ To promptly take necessary measures to stop the illegal access to or illegal deletion of digital information at the request of competent state agencies;

c/ Where they themselves detect, or are informed by competent state agencies that the stored information is illegal, to cease leasing digital information storage space to other organizations or individuals;

d/ To ensure confidentiality of information of organizations or individuals that hire information storage space.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A digital information search tool means a computer program which receives the request for digital information search, searches for digital information and sends back the searched digital information.

2. The State adopts policies to encourage organizations and individuals to develop and supply digital information search tools.

3. When organizations and individuals themselves detect, or are informed by competent state agencies that digital information sources are illegal, they shall cease supplying other organizations and individuals with tools of searching for those information sources.

Article 20.- Monitoring and supervision of digital information contents

1. Competent state agencies shall monitor and supervise digital information; investigate law violations committed in the course of transmitting or storing digital information.

2. Except when requested by competent state agencies, organizations and individuals engaged in information technology application are neither responsible for monitoring or supervising digital information of other organizations and individuals nor for investigating law violations committed in the course of transmitting or storing digital information of other organizations and individuals.

Article 21.- Collection, processing and use of personal information in the network environment

1. Unless otherwise provided for by law, organizations and individuals that collect, process and use personal information of other people in the network environment must obtain the consent of those people.

2. Organizations and individuals that collect, process and use personal information of other people have the following responsibilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To use the collected personal information for proper purposes and store it only for a given period of time set by law or as agreed upon by the two parties;

c/ To take necessary managerial and technical measures to ensure that personal information shall not be lost, stolen, disclosed, modified or destroyed;

d/ When requested to re-inspect, correct or cancel information as stipulated in Clause 1, Article 22 of this Law, to immediately take necessary measures; to refrain from supplying or using relevant personal information until it is corrected.

3. Organizations and individuals may collect, process and use personal information of other people without the latter's consent when that information is used for the following purposes:

a/ Signing, modifying or performing contracts on the use of information, products or services in the network environment;

b/ Calculating charges for use of information, products or services in the network environment;

c/ Performing other obligations provided for by law.

Article 22.- Storage and supply of personal information in the network environment

1. Individuals may request organizations or individuals that store their personal information in the network environment to inspect, correct or cancel such information.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Individuals may claim compensations for damage caused by violations in the supply of personal information.

Article 23.- Establishment of websites

1. Organizations and individuals may establish their websites according to the provisions of law and shall manage the contents and operation of those websites.

2. Organizations and individuals that use Vietnamese national domain names ending in ".vn" for establishing their websites need not to inform the Ministry of Post and Telematics thereof. Organizations and individuals that do not use Vietnamese national domain names ending in ".vn" for establishing their websites shall inform the Ministry of Post and Telematics in the network environment of the following information:

a/ Name of the organization written in the establishment decision, operation license, business registration certificate, or permit for setting up representative office(s); or name of the individual;

b/ Serial number, date and place of issue of the identity card; or serial number, date and place of issue of passport of the individual;

c/ Address of head office of the organization; or place of permanent residence of the individual;

d/ Telephone and facsimile numbers, email address;

e/ Registered domain names.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Websites used for press activities must comply with the provisions of this Law, the law on press and other relevant laws.

5. Websites used for socio-economic, external relation, defense and security activities must comply with the provisions of this Law and other relevant laws.

Section 2. INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION TO OPERATION OF STATE AGENCIES

Article 24.- Principles for information technology application to operation of state agencies

1. The application of information technology to operation of state agencies must be prioritized and ensure publicity and transparency with a view to raising the effectiveness and efficiency of operation of state agencies and creating conditions for people to well exercise their civil rights and duties.

2. The application of information technology to operation of state agencies must promote the program on renewing the operation of state agencies and the administrative reform program.

3. The supply and exchange of information must ensure its accuracy and suitability to use purposes.

4. Operation processes and procedures must be made public and transparent.

5. Using uniform standards, ensuring technological compatibility in the entire information system of state agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Heads of state agencies shall be responsible for information technology application under their management.

Article 25.- Conditions for information technology application to operation of state agencies

1. State agencies shall prepare conditions for the application of information technology to their operation.

2. The Government shall specify conditions for ensuring the application of information technology to the operation of state agencies; formulate, and organize the implementation of, the national program on application of information technology to operation of state agencies with the following principal contents:

a/ Schedule for carrying out activities in the network environment by state agencies;

b/ Branches or domains having great effects on socio-economic development in which information technology application needs to be prioritized;

c/ Sharing and joint use of digital information;

d/ Domains in which research and development, international cooperation, human resources development and information infrastructure construction are prioritized and encouraged to meet the requirements of application of information technology to operation of state agencies in each period;

e/ Financial sources for the application of information technology to operation of state agencies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 26.- Contents of information technology application to operation of state agencies

1. Building and using the information infrastructure in service of state agencies' operation as well as information exchange and supply between state agencies and organizations or individuals.

2. Building, collecting and maintaining databases in service of state agencies' operation and public interests.

3. Setting forms in service of exchanging and supplying information and consulting organizations and individuals in the network environment.

4. Establishing websites in accordance with Articles 23 and 28 of this Law.

5. Supplying and sharing information to and with other state agencies.

6. Providing public services in the network environment.

7. Working out and realizing plans on training, and raising cadres' and civil servants' awareness about, and their level of application of, information technology.

8. Carrying out activities in the network environment in accordance with Article 27 of this Law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. State agencies' operation in the network environment covers:

a/ Supplying, exchanging and collecting information to and with organizations and individuals;

b/ Sharing information among themselves and with other state agencies;

c/ Providing public services;

d/ Other activities provided for by the Government.

2. The time and place of sending and receiving information in the network environment shall comply with the provisions of law on e-transactions.

Article 28.- Websites of state agencies

1. State agencies' websites must meet the following requirements:

a/ Assuring convenient access by organizations and individuals;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Ensuring the accuracy and uniformity in the contents of information on websites;

d/ Regularly and promptly updating information on websites;

e/ Observing the provisions of law on protection of state secrets.

2. The website of a state agency must have the following principal information:

a/ The organizational structure, functions, tasks and powers of that agency and of each of its dependent units;

b/ Specialized legal documents and relevant legal documents;

c/ Administrative processes and procedures carried out by dependent units; name of the person responsible for each step of the administrative processes and procedures; the time limit for handling the administrative procedures;

d/ Disseminating, popularizing, and guiding the implementation of, specialized laws, regimes, policies, strategies and plannings;

e/ The official list of email addresses of each dependent unit and of competent cadres and civil servants;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ The list of activities in the network environment carried out by that agency as stipulated in Clause 1, Article 27 of this Law;

h/ The column for feedback from organizations and individuals.

3. State agencies shall supply free of charge information specified in Clause 2 of this Article.

Section 3. INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION TO COMMERCE

Article 29.- Principles for information technology application to commerce

1. Organizations and individuals may apply information technology to commerce.

2. Commercial activities in the network environment must comply with the provisions of this Law, commercial law and law on e-transactions.

Article 30.- Websites for goods sale

1. Organizations and individuals may establish their websites for goods sale in accordance with this Law and other relevant provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Supplying adequate and accurate information on goods, services, transaction conditions, dispute settlement and damage compensation procedures;

b/ Supplying consumers with information on safe and convenient modes of payment in the network environment;

c/ Publicizing cases where consumers may cancel or amend agreements in the network environment.

3. Organizations and individuals owning websites for goods sale shall be responsible for information contents posted on their websites, observe the provisions of this Law and other relevant provisions of law on entry into contracts, goods ordering, payment, advertisement and sale promotion.

Article 31.- Information supply for entry into contracts in the network environment

1. Unless otherwise agreed by involved parties, organizations and individuals that sell goods and/or provide services shall supply the following information for the entry into a contract:

a/ Implementation order to be followed for entry into a contract in the network environment;

b/ Technical measures to identify and modify incorrectly loaded information;

c/ Archive of contract dossiers and permission for access to such dossiers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 32.- Settlement of consequences of incorrect loading of commercial information in the network environment

When a purchaser incorrectly loads information and sends it into a website for goods sale while the information-loading system fails to provide ability to modify the information, the purchaser may unilaterally terminate the contract if he/she has already applied the following measures:

1. Promptly notifying the seller of the incorrectly loaded information and the seller has already confirmed the receipt of that notice;

2. Returning the goods he/she has received but not yet used or enjoyed any benefits from the goods.

Article 33.- Online payment

1. The State encourages organizations and individuals to make online payment in accordance with law.

2. Conditions, order and procedures for making online payment shall be specified by competent state agencies.

Section 4. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO SEVERAL SECTORS

Article 34.- Application of information technology to the education and training sector

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organizations and individuals that conduct education and training activities in the network environment shall observe the provisions of this Law and education law.

3. Competent state agencies shall formulate and execute programs in support of organizations and individuals with a view to promoting the application of information technology to education and training.

4. The Ministry of Education and Training shall specify conditions for education and training activities, recognize the legal validity of diplomas and certificates in education and training activities in the network environment, and accredit the quality of education and training in the network environment.

Article 35.- Application of information technology to the healthcare sector

1. The State shall adopt policies to encourage the application of information technology to the healthcare sector.

2. Organizations and individuals that conduct healthcare activities in the network environment shall observe the provisions of this Law, the law on medicine and pharmacy, and other relevant laws.

3. The Ministry of Health shall specify conditions for carrying out healthcare activities in the network environment.

Article 36.- Application of information technology to the culture and information sector

1. The State shall adopt policies to encourage the application of information technology to digitalization of cultural products, archive of and advertisement for digitalized cultural products, and other activities in the cultural sector.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Organizations and individuals that are entitled to state funding supports for the digitalization of cultural products of conservation value shall observe the Government's regulations on conditions for the digitalization of cultural products of conservation value.

4. The Government shall provide for the management of entertainment activities in the network environment in order to meet the following requirements:

a/ Entertainment contents must be healthy and have educational and cultural values, and must not run counter to the nation's fine traditions and customs;

b/ Responsibilities and interests of participants in entertainment activities in the network environment must be associated with common interests of the society and community;

c/ Technical safety and service quality must be guaranteed;

d/ Political security and social order and safety must be maintained, crimes arising from these activities must be prevented.

Article 37.- Application of information technology to defense, security and several other sectors

The application of information technology to defense, security and several other sectors shall comply with the Government's regulations.

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section 1. INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT

Article 38.- Promotion of information technology research and development

1. The State encourages organizations and individuals to research into and develop technologies and information technology products for socio-economic development, defense and security maintenance, and improvement of people's material and spiritual life.

2. Organizations and individuals engaged in research and development of technologies and information technology products for socio-economic management and technological renewal are entitled to tax, credit and other preferences under the provisions of law.

3. The State creates conditions for organizations and individuals engaged in scientific and technological activities to transfer results of research into, and development of, technologies and information technology products for wide application to production and life.

Article 39.- Material and technical foundations in service of information technology research and development activities

The State shall mobilize capital sources for investment in the construction of material and technical foundations of information technology research and development organizations; encourage organizations and individuals to invest in the construction of material and technical foundations in service of information technology research and development; invest in a number of international-standard key information technology laboratories; and promulgate a regulation on the use of key information technology laboratories.

Article 40.- Research into, and development of, technologies and information technology products

1. The State encourages organizations and individuals to participate in research into, and development of, technologies and information technology products.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Agencies in charge of state management of information technology shall assume the prime responsibility for, and coordinate with agencies in charge of state management of science and technology in, selecting research and training establishments and enterprises to conduct research into, and development of, key information technology products.

Article 41.- Standardization and quality control in information technology application and development activities

1. The management of standards and quality of information technology products and services shall comply with the law on standardization and quality control.

2. To encourage organizations and individuals to produce and provide information technology products and services, publicize institution standards, ensuring their products' and services' conformity with publicized standards.

3. The quality of information technology products and services shall be managed in the following forms:

a/ Certification of the conformity with standards and technical regulations;

b/ Publicization of the conformity with standards and technical regulations;

c/ Quality assessment.

4. The Ministry of Post and Telematics shall publicize information technology products and services subject to the application of national or international standards; promulgate, and publicize the application of, technical regulations; specify the management of the quality of information technology products and services; set criteria for domestic and foreign testing agencies in service of management of the quality of information technology products and services and announce competent information technology-testing agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section 2. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY HUMAN RESOURCES

Article 42.- Policies on development of information technology human resources

1. The State shall adopt policies to expand the scale and raise the quality of training of information technology human resources.

2. The State's priority and key programs and projects on information technology application and development must have contents on training of information technology human resources.

3. Organizations and individuals are encouraged to set up information technology human resource-training establishments in accordance with law.

4. Training establishments are entitled to preferences in information technology-related training activities like those applicable to software production enterprises.

5. The State shall adopt policies to support teachers, students and pupils in the national education system in accessing the Internet at educational establishments.

Article 43.- Information technology certificates

The Ministry of Post and Telematics shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Education and Training and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in, specifying the conditions for information technology-related training activities, granting information technology certificates, and recognizing foreign organizations' information technology certificates used in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. People specialized in information technology application and development in state agencies are entitled to preferential working conditions.

2. Information technology-related professional criteria and titles shall be promulgated by competent state agencies.

Article 45.- Vietnamese guest workers

1. The State encourages organizations and individuals to seek and expand labor markets with a view to creating overseas jobs for Vietnamese laborers to take part in information technology-related activities according to the provisions of Vietnamese law, laws of host countries and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

2. The State shall adopt preferential policies for foreign organizations and individuals as well as overseas Vietnamese to recruit domestic laborers for the development, production and outsourcing of information technology products.

Article 46.- Universalization of information technology knowledge

1. The State shall adopt policies to encourage the universalization of information technology knowledge nationwide.

2. Provincial/municipal People's Committees shall organize and carry out activities of universalizing information technology knowledge for organizations and individuals in their respective localities.

3. The Ministry of Education and Training shall formulate, and organize the execution of, programs on the universalization of information technology knowledge in the national education system.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section 3. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY

Article 47.- Types of information technology industry

1. Hardware industry means an industry of producing hardware products, including accessories, components and digital equipment.

2. Software industry means an industry of producing software products, including system software, applied software, control software, automation and other similar products; providing installation and maintenance solutions and use instructions.

3. Content industry means an industry of producing digital information products, including socio-economic information, science-education information, culture-entertainment information in the network environment, and other similar products.

Article 48.- Policies on development of information technology industry

1. The State shall adopt preferential and priority policies on investment in the development of information technology industry, paying special attention to software industry and content industry, in order to make it a key economic sector in the national economy.

2. The State encourages investors to make venture investment in the information technology industry, development investment, and supply of low-price digital equipment.

3. The Government shall specify preference and priority levels and other conditions for development of the information technology industry.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Competent state agencies shall promulgate regulations on, and organize activities of development of the information technology industry market, including:

1. Promoting information technology application; prioritizing the use of state budget capital for the procurement and use of home-made information technology products;

2. Promoting trade, organizing domestic exhibitions and trade fairs, supporting enterprises to participate in international exhibitions and trade fairs, advertising for and marketing the image of Vietnam's information technology industry in the world;

3. Methods of valuating software in service of the management of information technology application and development projects.

Article 50.- Key information technology products

1. Key information technology products are information technology products satisfying one of the following requirements:

a/ The domestic market has a great demand for them and they can generate a high added value;

b/ Being exportable;

c/ Having positive impacts on technological renewal and having economic efficiency for other economic sectors;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Ministry of Post and Telematics shall publicize lists, and formulate programs on development of, key information technology products in each period suitable to the planning on information technology industry development.

3. Information technology products on the lists of key information technology products specified in Clause 2 of this Article are prioritized by the State for investment in research, development and production.

4. Organizations and individuals engaged in research, development and production of key information technology products are entitled to preferences under the Government's regulations, to the state investment priority and part of the copyright royalties for key information technology products invested by the State.

5. Organizations and individuals engaged in research into, development and production of, key information technology products invested by the State shall satisfy conditions set by competent state agencies; neither hand over nor transfer technologies or solutions to development of key information technology products invested by the State without the consent of competent state agencies; submit to inspection and control by, and observe the reporting regime of, competent state agencies with regard to research into, development, production and trade promotion of key information technology products.

Article 51.- Information technology parks

1. Information technology parks are hi-tech parks or combined information technology-related research, development, production, business and training establishments. Organizations and individuals investing and operating in information technology parks are entitled to state preferential policies applicable to hi-tech parks.

2. To encourage domestic and foreign organizations and individuals to invest in and build information technology parks under the Government's planning.

Section 4. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

Article 52.- Types of information technology service

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Consultancy, analysis, planning, classification and design in the information technology sector.

3. System integration, trial run, application management services, updating and confidentiality.

4. Design, storage and maintenance of websites.

5. Warranty, maintenance, and assurance of network and information safety.

6. Data updating, search, storage and processing, and database exploitation.

7. Distribution of information technology products.

8. Information technology-related training.

9. Certification of e-signatures.

10. Other services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The State shall adopt policies to encourage the development of information technology services.

2. The Government shall specify preferential regimes and other conditions for several types of information technology service.

Chapter IV

MEASURES TO ENSURE INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION AND DEVELOPMENT

Section 1. INFORMATION INFRASTRUCTURE IN SERVICE OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION AND DEVELOPMENT

Article 54.- Principles for information infrastructure development

1. Information infrastructure must be developed to ensure the quality and diversification of services with a view to meeting the requirements of information technology application and development.

2. Competent state agencies shall guarantee the development of information infrastructure to satisfy socio-economic development requirements; create conditions for all economic sectors to use the information infrastructure in an environment of fair, equitable and transparent competition; and take comprehensive measures to prevent acts of abusing the information infrastructure to commit violations defined in Article 12 of this Law.

Article 55.- Ensuring information infrastructure in service of information technology application and development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Public Internet access points shall be installed at post offices, communal post-culture points, railway stations, car terminals, seaports, airports, border gates, residential areas, hospitals, schools, department stores, and cultural and sport centers to meet organizations' and individuals' demands.

Article 56.- Information infrastructure in service of state agencies

1. The information infrastructure in service of state agencies from the central to local level shall be uniformly built and managed under the Government's regulations.

2. Funds for investment in, construction, exploitation and maintenance of the information infrastructure in service of state agencies come from the state budget and other sources.

Article 57.- Public-service information infrastructure

1. The State shall adopt policies of prioritizing the allocation of investment capital and applying financial support mechanisms for the construction and use of public-service information infrastructure and the narrowing of digital gap.

2. Agencies in charge of state management of information technology at all levels shall organize the execution of programs and projects on narrowing the digital gap, including:

a/ Installation of computers and Internet access points at schools and public places nationwide;

b/ Development of a contingent of computer use and Internet access instructors;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 58.- National databases

1. A national database is a collection of information on one or several socio-economic domains, which is established, updated and maintained to meet the information access and use requirements of all economic sectors and serve public interests.

2. Unless otherwise provided for by law, organizations and individuals may access and use information in national databases.

3. The State shall provide part or whole of funds for the establishment and maintenance of the national databases.

4. The Government shall specify the list of national databases; establish, update and maintain the national databases; and promulgate a regulation on exploitation and use of the national databases.

Article 59.- Databases of ministries, branches and localities

1. The database of a ministry, branch or locality is a collection of information, which is established, updated and maintained to meet information access and use requirements of that ministry, branch or locality and serve public interests.

2. Unless otherwise provided for by law, organizations and individuals may access and use information in databases of ministries, branches or localities.

3. The State shall provide part or whole of funds for the establishment and maintenance of databases of ministries, branches and localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 60.- Protection of information infrastructure

1. The national information infrastructure must be protected. People's Committees of all levels, people's armed forces, organizations and individuals that manage or exploit the information infrastructure shall coordinate with one another in protecting the safety of the national information infrastructure.

2. Organizations and individuals shall guarantee the safety of the information infrastructure under their management; submit to the management, inspection and examination by competent state agencies and meet those agencies' requirements on ensuring information infrastructure safety and information security.

3. When requested, organizations and individuals that manage and exploit the information infrastructure shall create necessary working, technical and professional conditions for competent state agencies to control and ensure the information security.

Section 2. INVESTMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY

Article 61.- Investment in information technology by organizations and individuals

1. The State encourages organizations and individuals to invest in application of information technology to socio-economic management and technological renewal and to raising of products' competitiveness.

2. The State encourages and protects the legitimate rights and interests of domestic organizations and individuals, overseas Vietnamese, and foreign organizations and individuals that invest in information technology.

3. Enterprises' investments in information technology application and development and expenses below shall be excluded from taxable incomes under the Law on Enterprise Income Tax:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Expenses for sending trainees to learn new technologies in service of information technology application and development demands of enterprises.

Article 62.- State investment in information technology

1. Investment in information technology is development investment.

2. The State shall prioritize the budget allocation for information technology, ensuring that the annual increase rate of budget expenditure on information technology shall be higher than the increase rate of state budget expenditure. Budget reserved for information technology must be managed and efficiently used.

3. The Government shall promulgate an investment management regulation applicable to information technology application projects funded with investment capital originating from the state budget.

4. The State Budget Index must have separate expenditures on information technology.

Article 63.- Investment in information technology application and development

1. The state budget expenditure on information technology application and development shall be used for the following purposes:

a/ Universalizing the information technology application and efficiently supporting information technology application projects;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Establishing national databases and databases of ministries, branches and localities;

d/ Building the information infrastructure in service of the public and state agencies;

e/ Surveying, researching into, formulating, testing and applying scientific and technical advances in information technology; formulating mechanisms, policies, strategies, plannings, plans, standards, technical regulations, econo-technical norms, and models of information technology application and development;

f/ Developing information technology human resources;

g/ Propagating, popularizing and educating law on information technology; providing professional and management training on information technology;

h/ Presenting information technology awards;

i/ Carrying out other activities for information technology application and development.

2. The Ministry of Post and Telematics shall synthesize annual estimates of expenditures of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, provinces and centrally run cities on information technology application and development as stipulated in Clause 1 of this Article and send them to the Government for submission to the National Assembly.

Article 64.- Information technology investment and development in service of agriculture and rural areas

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To create favorable conditions for people in deep-lying or remote areas, regions inhabited by ethnic minority people, areas meeting with socio-economic difficulties or exceptional socio-economic difficulties to apply information technology to their production and life.

3. Organizations and individuals engaged in information technology application and development in deep-lying or remote areas, regions inhabited by ethnic minority people, areas meeting with socio-economic difficulties or exceptional socio-economic difficulties are entitled to investment, financial and other preferences in accordance with law.

4. The information technology application and provision of information technology services to agricultural, forestry and fishery extension as well as offshore fishing shall be partly funded by the State.

Section 3. INTERNATIONAL COOPERATION ON INFORMATION TECHNOLOGY

Article 65.- Principles for international cooperation on information technology

Vietnamese organizations and individuals shall cooperate on information technology with foreign organizations and individuals and international organizations on the principles of respect for the national independence and sovereignty, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefits.

Article 66.- Contents of international cooperation on information technology

1. Analyzing the international information technology trend, the scale and perspective of developing foreign markets; and formulating strategies on development of overseas information technology markets.

2. Popularizing information on information technology application and development orientations and policies of Vietnam and other countries in the world.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Executing international cooperation programs and projects on information technology.

5. Developing overseas information technology markets, introducing Vietnamese information technology products at international exhibitions and approaching potential customers.

6. Holding international workshops, conferences and forums on information technology.

7. Concluding, acceding to and implementing bilateral and multilateral treaties, and joining regional and international information technology organizations.

8. Receiving foreign technologies transferred into Vietnam.

Section 4. PROTECTION OF LEGITIMATE RIGHTS AND INTERESTS OF, AND ASSISTANCE FOR, USERS OF INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS AND SERVICES

Article 67.- Responsibility to protect legitimate rights and interests of users of information technology products and services

The State and society shall take measures to prevent and combat acts infringing upon the legitimate rights and interests of users of information technology products and services. The legitimate rights and interests of users of information technology products and services shall be protected in accordance with law.

Article 68.- Protection of Vietnamese national domain names ending in ".vn"

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State encourages organizations and individuals to register and use Vietnamese national domain names ending in ".vn". Registered domain names must be serious to avoid confusion or distortion caused by polysyllabic or polysemantic words or when being used without Vietnamese language accents.

2. Vietnamese national domain names ending in ".vn" reserved for Party organizations and state agencies must be protected and not be infringed upon.

3. Organizations and individuals that register to use Vietnamese national domain names ending in ".vn" shall be responsible before law for their use purposes and the accuracy of registered information and ensure that the registration and use of Vietnamese national domain names ending in ".vn" do not infringe upon the legitimate rights and interests of other organizations or individuals, which are available before the date of registration.

4. The Ministry of Post and Telematics shall specify the registration, management and use of, and settle disputes over, Vietnamese national domain names ending in ".vn".

Article 69.- Protection of intellectual property rights in the information technology domain

The protection of intellectual property rights in the information technology domain shall comply with the law on intellectual property and the following regulations:

1. Organizations and individuals that transmit information in the network environment may make a temporary copy of a protected work according to the technical requirements of information transmission and that temporary copy shall be stored in a period of time which is long enough for information transmission;

2. Lawful users of protected software may reproduce that software for standby storage and replacement of the damaged software without asking for permission or paying copyright royalties.

Article 70.- Prevention of spam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organizations and individuals that send advertisement information in the network environment shall assure consumers' ability to reject the advertisement information.

3. Organizations and individuals may not continue sending advertisement information in the network environment to consumers if the latter notify their refusal to receive the advertisement information.

Article 71.- Prevention of computer virus and harmful software

Organizations and individuals may not create, install or spread computer viruses or harmful software into digital equipment of other people in order to perform one of the following acts:

1. Changing installation parameters of digital equipment;

2. Collecting other people's information;

3. Deleting or deactivating the information safety and security-ensuring software installed in digital equipment;

4. Preventing users from deleting or limiting the use of unnecessary software;

5. Usurping the right to monitor digital equipment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Other acts infringing upon users' legitimate rights and interests.

Article 72.- Assurance of information safety and confidentiality

1. Organizations' and individuals' lawful personal information which is exchanged, transmitted or stored in the network environment shall be kept confidential in accordance with law.

2. Organizations and individuals may not perform any of the following acts:

a/ Hacking into, modifying or deleting information of other organizations or individuals in the network environment;

b/ Obstructing the provision of services by the information system;

c/ Preventing the access to information of other organizations or individuals in the network environment, unless it is so permitted by law;

d/ Cracking, stealing or using passwords, codes or information of other organizations or individuals in the network environment;

e/ Other acts of causing unsafety to, or disclosing confidentiality of, other organizations' or individuals' information which is exchanged, transmitted or stored in the network environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The State, society and schools have the following responsibilities:

a/ To protect children against negative impacts of information in the network environment;

b/ To take measures to prevent and combat information technology applications with violence-inciting or obscene contents.

2. Families shall prevent children from accessing harmful information.

3. Competent state agencies shall take the following measures to prevent children from accessing harmful information in the network environment:

a/ Building, and disseminating the use of, content filter;

b/ Creating and disseminating tools to prevent children from accessing information harmful to them;

c/ Guiding the establishment and management of websites exclusively for children with a view to promoting the establishment of websites with information contents suitable and not harmful to children; raising the capability to manage information contents in the network environment, which are suitable and not harmful to children.

4. Service providers shall take measures to prevent children from accessing harmful information in the network environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 74.- Supporting disabled people

1. The State shall encourage and create favorable conditions for disabled people to participate in information technology application and development activities and develop their working capacity through information technology application and development; adopt preferential policies for them to participate in information technology-related education and training programs.

2. National information technology development strategies, plans and policies must cover contents on supporting and guaranteeing disabled people's integration into the community.

3. The State shall adopt tax, credit and other preferential policies for the following activities:

a/ Research into and development of tools and applications aiming to raise disabled people's capability to access and use sources of information and knowledge by using computers and information infrastructure;

b/ Production and supply of technologies and information technology equipment, services and applications, as well as digital information contents to meet specific demands of disabled people.

Chapter V

SETTLEMENT OF DISPUTES AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 75.- Settlement of disputes over information technology

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Disputing parties are encouraged to settle their disputes over information technology through conciliation; when parties fail to conciliate, their disputes shall be settled in accordance with law.

Article 76.- Modes of settling disputes over registration and use of Vietnamese national domain names ending in ".vn"

Disputes over the registration and use of Vietnamese national domain names ending in ".vn" shall be settled in the following modes:

1. Negotiation or conciliation;

2. Arbitration;

3. Initiation of lawsuits at court.

Article 77.- Handling of violations of law on information technology

1. Individuals that commit violations of law on information technology shall, depending on the nature and severity of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damage, they shall pay compensations therefor in accordance with law.

2. Organizations which commit violations of law on information technology shall, depending on the nature and severity of their violations, shall be administratively sanctioned or suspended from operation; if causing damage, they shall pay compensations therefor in accordance with law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 78.- Implementation effect

This Law takes effect on January 1, 2007.

Article 79.- Implementation guidance

The Government shall detail and guide the implementation of this Law.

This Law was passed on June 29, 2006, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Công nghệ thông tin 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


223.953

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!