Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 298/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 298/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 15/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 298/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020; Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 2092/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020, UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Chương trình) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 2019

I. VỀ LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP)

Bắc Ninh đang triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh, dự kiến hoàn thành bước đầu vào cuối năm 2019.

2. Tiếp tục hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh phiên bản 1.0 đã được phê duyệt theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh và đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung

Tỉnh đã xây dựng các ứng dụng CNTT dùng chung bao gồm: Cổng thông tin điện tử tỉnh; Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Thư điện tử; cơ sở dữ liệu nền địa lý dùng chung cấp tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: Gồm 1 cổng chính tại địa chỉ http://bacninh.gov.vn/, 46 cổng thành phần (20 của các cơ quan sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 8 của UBND cấp huyện và 18 cổng thành phần của các cơ quan, đơn vị khác) đã được xây dựng và đưa vào khai thác hoạt động, đồng thời liên kết đến một số trang của các tổ chức chính trị - xã hội khác của tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp tích hợp Cổng thông tin điện tử và Hệ thống Quản lý văn bản Điều hành. Thực hiện ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính với một số tính năng: tích hợp với Cổng thông tin dịch vụ công để thông báo, tra cứu kết quả về việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính; tích hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tích hợp với Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành để thông báo tới các cán bộ, công chức, viên chức có văn bản cần xử lý.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tích hợp Dịch vụ công trực tuyến: Hệ thống thông tin một cửa điện tử tích hợp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/được xây dựng đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định và được kết nối đến tất cả các Sở, ban, ngành có TTHC, 8/8 UBND cấp huyện, 126/126 xã, phường, thị trấn. Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh là 19101, trong đó đã cung cấp 660 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 137 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (tỉnh triển khai 624 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 104 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, số dịch vụ công còn lại do các cơ quan trung ương triển khai). Tỉnh đã thành lập các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện, đồng thời xây dựng phần mềm một cửa điện tử tích hợp với công dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/ để tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh bắc Ninh.

Đã triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết nối mạng thông tin phục vụ công việc này tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (đợt 1) theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ http://mail.bacninh.gov.vn/: Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh đã cấp được khoảng 9.289 tài khoản thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; trong đó gồm có 1.038 thư điện tử của cơ quan, đơn vị, 8.251 thư điện tử của cá nhân.

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành: đã được thống nhất sử dụng duy nhất 01 phần mềm đảm bảo kết nối liên thông với Trục liên thông quốc gia cũng như triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cho các sở, ban, ngành, 8/8 huyện, thị xã, thành phố, 126/126 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 và được quán triệt sử dụng từ cấp tỉnh đến cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3990/UBND-XDCB ngày 30/12/2016. Từ năm 2018, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cũng được các cơ quan Đảng, đoàn thể sử dụng. Qua đó giúp cán bộ công chức trên toàn tỉnh làm quen với việc sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy, nâng cao hiệu quả làm việc cũng như tiết kiệm các chi phí văn phòng.

Ứng dụng chữ ký số: Tổng số chứng thư số đã được cấp là 1193, trong đó gồm 369 chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; 824 chứng thư số cho cá nhân. Các cơ quan được cấp chứng thư số đã tích cực sử dụng để thực hiện gửi, nhận văn bản, tài liệu điện tử trong các các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng như thực hiện các dịch vụ thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử,...

Ngoài các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành nêu trên, các phần mềm như: phần mềm tài chính-kế toán, phần mềm quản lý tài sản.... cũng đang được ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành.

Tỉnh đã cũng đang triển khai xây dựng một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực như: ứng dụng GIS trong quản lý các khu công nghiệp dựa trên nền tảng GIS dùng chung, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; Xây dựng CSDL và hệ thống thông tin quản lý về lĩnh vực công thương trên nền GIS dùng chung cấp tỉnh; Xây dựng CSDL về quản lý thị trường trên nền GIS dùng chung cấp tỉnh; Xây dựng CSDL và hệ thống thông tin quản lý về lĩnh vực giao thông vận tải trên nền GIS dùng chung cấp tỉnh; Xây dựng CSDL về giáo dục, đào tạo tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng CSDL doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh để cung cấp bộ công cụ để các cơ quan, đơn vị quản lý doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin về doanh nghiệp; Tạo lập CSDL cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã) tỉnh Bắc Ninh; Bước đầu xây dựng lộ trình để số hóa văn bản tài liệu lưu trữ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng hệ thống CSDL khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu được tổ chức và lưu trữ trong một CSDL tập trung và hoàn thiện hệ thống thông tin KTTV và BĐKH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng Cơ sở dữ liệu về thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng CSDL di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh hướng tới mô hình thành phố thông minh để quản lý, quảng bá thông tin du lịch và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng CSDL di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh,...

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng bước đầu đáp ứng được nhu cầu đặt máy chủ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data center) tỉnh được triển khai đúng tiến độ nhằm mục đích tập trung hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh để dễ dàng quản lý, khai thác sử dụng 24/7, hạn chế tối đa việc mất an toàn thông tin và dữ liệu.

Hệ thống camera giám sát: Đã triển khai lắp đặt 258 camera giám sát tại các điểm trọng yếu, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, địa điểm công cộng và điểm nút giao thông quan trọng. Hệ thống đã giúp cơ quan chức năng điều tra nhanh và xử lý các vụ việc nhất là về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

II. VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN

Thường xuyên chỉ đạo bảo đảm ATTT theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TT&TX UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TTTT ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, phổ biến, hướng dẫn, cảnh báo các cơ quan về ATTT.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 456/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, đã ban hành các văn bản mới như: Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 04/05/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2018 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 04/05/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 về việc thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm dữ liệu của tỉnh cũng đã được đầu tư thiết bị, phần mềm bảo vệ hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và các ứng dụng CNTT dùng chung; thiết bị, phần mềm phát hiện và phòng, chống xâm nhập; phần mềm phát hiện và hỗ trợ xử lý phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp APT mức mạng; mức đầu cuối.

Triển khai cài đặt hệ điều hành Windows bản quyền cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; triển khai cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền cho các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ về chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT và các cơ quan, đơn vị liên quan khác trong các hoạt động diễn tập, cảnh báo, kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo vệ, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin do UBND tỉnh đầu tư.

UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, bao gồm: Các hệ thống dùng chung (Mạng WAN nội tỉnh, Quản lý văn bản và điều hành, Thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Phần mềm dịch vụ công trực tuyến); Các hệ thống khác (gồm có Cơ sở dữ liệu đầu tư công - Sở KH&ĐT, Quản lý cuộc họp - HĐND tỉnh, Thông tin quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới - Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý cơ sở dạy nghề - Sở Lao động thương binh và Xã hội, Trang thông tin điện tử - Báo Bắc Ninh).

III. VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tỉnh đã có Công văn trình Thủ tướng Chính phủ Cho phép thành lập “Khu công nghệ cao Bắc Ninh” tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và xã Liên Bão, huyện Tiên Du với diện tích khoảng 250 ha (trên cơ sở nền tảng là Khu công nghệ thông tin tập trung trước đây).

Các Bộ, ban, ngành Trung ương đã có ý kiến đóng góp vào Đề án thành lập Khu công nghệ cao Bắc Ninh; hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang thẩm định Đề án làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

IV. TRIỂN KHAI THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và một số cơ quan khác trên địa bàn tỉnh đã được kết nối với hệ thống mạng WAN nội tỉnh tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước kết nối đến trung tâm dữ liệu của tỉnh; Mạng WAN nội tỉnh được triển khai bằng cách thuê dịch vụ của VNPT Bắc Ninh.

Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn ít do còn thiếu một số hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Việc chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu đang trong quá trình triển khai nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai thực hiện.

V. CHUYỂN ĐỔI, CHUẨN HÓA, TẠO LẬP DỮ LIỆU

Triển khai một số nội dung như thu thập, kiểm tra, số hóa tài liệu nhằm tạo lập dữ liệu mới; tạo lập dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc từ các dữ liệu phi cấu trúc phục vụ việc quản lý, kết nối, khai thác được hiệu quả phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình bao gồm các hoạt động khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng các giải pháp, công cụ, ứng dụng nhằm thực hiện việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ với các dữ liệu trao đổi có cấu trúc, định dạng khác nhau; các hoạt động nhằm tạo thành cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu khai thác, dùng chung.

VI. CHUẨN HÓA QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đang tiến hành chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng như chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nói chung.

VII. DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (chi tiết trong phụ lục kèm theo)

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, phạm vi, yêu cầu kỹ thuật và nội dung đầu tư theo quy định của Chương trình.

2. Phù hợp với các quy định, hướng dẫn có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đã được đầu tư trước đó, không đầu tư chồng chéo, trùng lắp; đầu tư tập trung, không dàn trải, phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương; đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội.

4. Đảm bảo có sự đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án và kế hoạch của Chương trình.

5. Đảm bảo rõ trách nhiệm phối hợp của cơ quan quản lý chương trình, của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) thông qua việc phát triển các Khu công nghệ thông tin trọng điểm và các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020

Hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh; xây dựng kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong tỉnh.

30% hồ sơ thủ tục hành chính của các tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4. Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng. 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung.

Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Giảm tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại.

Tiếp tục thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng cổng thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thông tin điện tử thành phần và các ứng dụng CNTT dùng chung khác.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chip bán dẫn; sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội; sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin

a) Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh

Ưu tiên xây dựng LGSP làm nền tảng để triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture).

LGSP của tỉnh cần phải kết nối được với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương thông qua Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP); tuân thủ quy định về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam, các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản khác liên quan.

Các thành phần tiêu biểu của LGSP theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan.

b) Tiếp tục hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh theo hướng dẫn tại văn bản số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính, kho dữ liệu tổng hợp, thống kê, báo cáo dùng chung cấp tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ tỉnh được hiệu quả, tiết tiệm, tránh trùng lặp, gây lãng phí.

Thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ, duy trì cơ sở dữ liệu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Văn bản số 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

Việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phải tuân thủ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và các quy định kỹ thuật liên quan do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

2. Về lĩnh vực an toàn thông tin

Tập trung đầu tư đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; ưu tiên đầu tư bố trí kinh phí thực hiện kịp thời các phương án ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.Các nội dung đầu tư theo quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Về lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin

Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng khu công nghệ cao Bắc Ninh trên cơ sở phát triển khu công nghệ thông tin tập trung.

4. Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin

a) Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ cho các dự án thuộc Chương trình và các dự án khác nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình bao gồm các hoạt động sau:

+ Thuê hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT;

+ Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống CNTT;

+ Bảo trì, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT;

+ Thu thập, cập nhật, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu;

- Ứng dụng CNTT, an toàn thông tin phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;

- Kiểm tra, đánh giá kỹ thuật kết nối liên thông nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu của Chương trình; kiểm tra, đánh giá việc xử lý trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính;

- Kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh.

5. Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu

Chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình bao gồm các hoạt động khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng các giải pháp, công cụ, ứng dụng nhằm thực hiện việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ với các dữ liệu trao đổi có cấu trúc, định dạng khác nhau; các hoạt động nhằm tạo thành cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu khai thác, dùng chung;

Tạo lập dữ liệu phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình bao gồm các hoạt động thu thập, kiểm tra và số hóa dữ liệu nhằm tạo lập dữ liệu mới; tạo lập dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc từ các dữ liệu phi cấu trúc phục vụ việc quản lý, kết nối, khai thác được hiệu quả.

Yêu cầu về chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình: Việc chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu mới phải căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, đáp ứng yêu cầu kết nối, sử dụng lại dữ liệu thuộc các CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước trên cơ sở khai thác tối đa nội dung dữ liệu đã có.

6. Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

a) Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến là hoạt động điều chỉnh, bổ sung hệ thống ứng dụng CNTT phù hợp với quy trình cung cấp, đánh giá dịch vụ công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Các dịch vụ công trực tuyến được chuẩn hóa quy trình cần tuân thủ:

- Lấy người sử dụng làm trung tâm và theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 32/2017/TT- BTTTT).

- Phát triển dịch vụ công trực tuyến phải tuân thủ quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Chương II của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT.

- Các dịch vụ công trực tuyến thuộc đối tượng ưu tiên của Chương trình phải đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Ưu tiên lựa chọn dịch vụ có số lượng người sử dụng trong năm lớn; dịch vụ có quy trình nghiệp vụ, hồ sơ yêu cầu không quá phức tạp; dịch vụ ưu tiên cần triển khai theo quy định, chỉ đạo của Chính phủ.

- Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo đủ nguồn lực để duy trì tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến.

7. Các nội dung khác

Triển khai các nội dung khác sử dụng nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình nếu cần thiết.

8. Danh mục một số dự án, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 (chi tiết trong phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện gồm nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung về kỹ thuật để thực hiện Kế hoạch này.

Tổng hợp, đề xuất nội dung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình báo cáo UBND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chương trình.

Lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện nội dung Kế hoạch theo quy định hiện hành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định.

Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực hiện kế hoạch, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

3. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất các nội dung khác thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: các phòng, thuộc, các PCVP, CVP;
- Lưu: VT, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Dự án, nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí ước tính (tỷ đồng) từ NSĐP

I

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

1

Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh. Triển khai thí điểm tại một số sở, ngành và UBND thành phố Bắc Ninh.

- Xây dựng nền tảng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh.

- Xây dựng nền tảng tương tác với công dân, doanh nghiệp và chính quyền.

- Xây dựng mô hình điểm chính quyền điện tử tại một số sở, ngành và UBND thành phố Bắc Ninh.

2016-2017

14,74

2

Triển khai tích hợp hệ thống một cửa điện tử với hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Triển khai tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã

2017

2,00

3

Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, liên thông đến cấp xã

Nâng cấp phần mềm, hệ thống máy chủ; Triển khai mở rộng tới tất cả UBND cấp xã; Tích hợp chữ ký số; Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn CBCC; Bảo trì, chỉnh sửa phần mềm trong 2 năm tiếp theo;

2016-2017

4,48

4

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý dùng chung cấp tỉnh (GIS)

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng CSDL nền địa lý dùng chung cấp tỉnh, trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ xây dựng các CSDL chuyên ngành trên nền địa lý dùng chung đó gắn với các hệ thống thông tin chuyên ngành

2017-2018

17,00

5

Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh

- Xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thành phố thông minh

2017-2018

570

6

Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

Triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ

2018-2019

18,00

7

Triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

2018

2,95

8

Đào tạo triển khai phần mềm dịch vụ công tích hợp một cửa cho cán bộ cấp xã

Đào tạo, triển khai phần mềm dịch vụ công tích hợp một cửa cho UBND cấp xã (126 xã, phường, thị trấn)

2018

1,30

9

Nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ dùng chung của tỉnh và kết nối với hệ thống NGSP

Nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ dùng chung của tỉnh và kết nối với hệ thống NGSP; tích hợp một số hệ thống thông tin của tỉnh với cơ quan Trung ương

2019-2020

15,00

10

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh.

2019

1,00

II

Lĩnh vực an an toàn thông tin

 

 

 

1

Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

2018

2,00

2

Trang bị bản quyền phần mềm để đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Trang bị bản quyền phần mềm để đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh

2018-2019

10,00

3

Triển khai hệ thống quét mã độc tập trung cho các cơ quan nhà nước năm 2018

Triển khai hệ thống quét mã độc tập trung cho các cơ quan nhà nước năm 2018

2018

1,80

4

Triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh

Triển khai ứng phó sự cố an toàn thông tin;

Triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh

2019

2,80

5

Duy trì bản quyền phần mềm hệ thống kiểm soát mã độc tập trung cho máy tính của cán bộ công chức toàn tỉnh

Duy trì bản quyền phần mềm hệ thống kiểm soát mã độc tập trung cho máy tính của cán bộ công chức toàn tỉnh

2019

1,44

III

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Thuê dịch vụ duy trì, bảo dưỡng,... mạng WAN nội tỉnh và hệ thống camera giám sát

Từ năm 2017

 

IV

Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu

 

 

 

1

Số hóa tài liệu lưu trữ

Số hóa tài liệu lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh

2019-2020

5,00

2

Số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc Ninh

Số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc Ninh

2018-2019

6,00

Ghi chú: Các dự án được tổng hợp từ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh các năm 2017, 2018, 2019 đã được ban hành.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN, NHIỆM VỤ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Dự án, nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

1

Triển khai dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

2

Triển khai giải pháp xác thực điện tử tập trung cho các dịch vụ công trực tuyến

Triển khai giải pháp xác thực điện tử tập trung cho các dịch vụ công trực tuyến

3

Triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh

Áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

4

Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

điều chỉnh, bổ sung hệ thống ứng dụng CNTT phù hợp với quy trình cung cấp, đánh giá dịch vụ công được cấp có thẩm quyền phê duyệt

5

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chip bán dẫn; sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội; sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chip bán dẫn; sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội; sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.

 1 Số liệu căn cứ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 298/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97