Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 152/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 11/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin kịp thời, chính xác, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội về các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin.

II. MỤC TIÊU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin (ATTT) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đến năm 2020 đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- Phấn đấu giảm xuống dưới 50% số lượng các sự cố mất an toàn thông tin xảy ra trên địa bàn tỉnh vì lý do bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của người sử dụng;

- Có trên 50% người sử dụng nói chung; trên 60% học sinh và trên 70% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin;

- Có trên 90% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước của tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Có trên 90% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT;

- Có trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo chí của tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; về xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới.

III. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến về các nội dung của Đ án.

- Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đi, đối thoại về ATTT trong chuyên đề CNTT-TT và lồng ghép nội dung với các chuyên đề phù hợp trên hệ thống Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

- Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử,
diễn đàn trực tuyến.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đội ngũ phóng viên tham gia các hoạt động về an toàn thông tin.

2. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các hệ thống thông tin cơ sở.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và Đài truyền thanh cấp xã.

- Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ
thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu
vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm truy cập Internet công cộng, các
điểm phủ sóng mạng không dây.

- Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức
nhà nước các cấp.

(Một số nhiệm vụ chính theo phụ lục đính kèm).

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến theo kế hoạch được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp phát triển CNTT hàng năm của tỉnh.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố do nguồn ngân sách huyện đảm bảo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, là đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng, hướng dẫn về mặt nội dung cho các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thứctrách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa:

Tổ chức sản xuất các phóng sự, chương trình, trao đi, đối thoại, tin, bài về an toàn thông tin; đồng thời lồng ghép nội dung an toàn thông tin trong các chuyên đề phù hợp trên hệ thống Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Thanh Hóa.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động đấu mối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin thông qua các hình thức, nội dung hoạt động phù hợp với từng cấp học, ngành học.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đối với công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin theo chế độ quy định hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường cập nhật tin, bài về an toàn thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thực hiện rà soát, quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải, đảm bảo thông tin đăng tải chính xác, đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường cập nhật tin, bài về an toàn thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thực hiện rà soát, quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải, đảm bảo thông tin đăng tải chính xác, đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa:

Chủ trì, đấu mối phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho các đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Đưa các nội dung về an toàn thông tin vào các kỳ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHÍNH VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 152/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì/tham mưu

Cơ quan phối hợp

1

Hội nghị quán triệt và triển khai Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2

Xây dựng các chuyên mục; các chương trình, phóng sự tuyên truyền về an toàn thông tin.

Hàng năm từ 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình

3

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền về an toàn thông tin cho đội ngũ phóng viên, cán bộ truyền thanh cơ sở.

Hàng năm từ 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

4

Biên tập, đăng tải tài liệu để tuyên truyền các nội dung về an toàn thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Hàng năm từ 2016-2020

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay về an toàn thông tin.

Hàng năm từ 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

6

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 11/11/2015 về tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56