Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 117/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 08/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 117/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2020/NĐ-CP , NGÀY 27/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP , ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (viết tắt là Nghị định số 59/2020/NĐ-CP); Quyết định số 7060/QĐ-BCA-C10, ngày 11/8/2020 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP trong Công an nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

2. Xác định các nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP .

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý; cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Thi hành án hình sự; Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP , ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; Công an huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP .

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và năm 2021 (sau khi Bộ Công an ban hành các Thông tư quy định và hoàn thành việc xây dựng “Dự án cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân”).

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 59/2020/NĐ-CP .

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Tiếp nhận hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và các trang thiết bị do Bộ Công an trang cấp, bảo đảm kết nối đường truyền cơ sở dữ liệu của Công an tỉnh với Trung tâm cơ sở dữ liệu chỉ huy của Bộ Công an; triển khai thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý; cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2023.

5. Điều kiện bảo đảm thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP

a) Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP trong Công an nhân dân được bố trí từ Ngân sách nhà nước và thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP .

b) Đầu tư nguồn lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP .

c) Chủ động bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh) để tổng hợp khi có yêu cầu.

2. Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; kịp thời đề xuất những chủ trương, giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2020/NĐ-CP trong Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- C10 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan: Công an tỉnh, BCH Quân sự t
nh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv325.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17