Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 41/2009/TT-BTTTT of December 30, 2009, promulgating a list of open-source software products qualified for use by state agencies and organizations

Số hiệu: 41/2009/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 30/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 169/2006/QĐ-TTg ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục phần mềm mã nguồn mở) làm cơ sở thực hiện các Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg223/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức nhà nước khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm các loại phần mềm có trong Danh mục phần mềm mã nguồn mở này, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm phần mềm tương ứng trong Danh mục.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức nhà nước đầu tư, mua sắm, sử dụng các phần mềm được nâng cấp, bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện lại, việt hóa từ các sản phẩm phần mềm trong Danh mục.

Điều 3. Danh mục phần mềm mã nguồn mở nói trên được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2010 và thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009)

TT

Loại

Sản phẩm

1.

Phần mềm văn phòng

– OpenOffice phiên bản 2.4 trở về sau

2.

Phần mềm thư điện tử máy trạm

– Mozilla Thunderbird

3.

Phần mềm trình duyệt Web

– Mozilla Firefox

4.

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt

– Unikey

5.

Phần mềm Hệ điều hành

– Hệ điều hành máy trạm Ubuntu phiên bản 8.10 trở về sau

6.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

a) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 8.3 trở về sau

b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phiên bản 5.1 trở về sau

7.

Phần mềm thư điện tử máy chủ (Messaging Server)

a) Phần mềm thư điện tử máy chủ SendMail phiên bản 8.13 trở về sau

b) Phần mềm thư điện tử máy chủ Postfix phiên bản 2.5 trở về sau

8.

Hệ quản trị nội dung (Content Management System)

a) Hệ thống quản trị nội dung Alfresco phiên bản 3.0 trở về sau

b) Hệ thống quản trị nội dung Drupal phiên bản 6.10 trở về sau

c) Hệ thống quản trị nội dung Joomla phiên bản 1.5.9 trở về sau

9.

Hệ thống cổng thông tin điện tử (ePortal)

– Liferay phiên bản 4.0 trở về sau

 

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 41/2009/TT-BTTTT

Hanoi, December 30, 2009

 

CIRCULAR

PROMULGATING A LIST OF OPEN-SOURCE SOFTWARE PRODUCTS QUALIFIED FOR USE BY STATE AGENCIES AND ORGANIZATIONS

THE MINISTER OF INFORMATION AND, COMMUNICATIONS

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
Pursuant to the Prime Minister s Decision No. 169/2006/QD-TTg of July 17, 2006, providing for the investment in and procurement of information technology products by agencies and organizations using state budget funds and the Prime Minister's Decision No. 223/2006/QD-TTg of October 4, 2006, amending a number of articles of Decision No. 169/2006/QD-TTg ;
At the proposal of the director of the Information Technology Department,

STIPULATES:

Article 1. To promulgate together with this Circular a list of open-source software products qualified for use in state agencies and organizations (below referred to as the list of open-source software) for use as a basis for the implementation of the Prime Minister's Decision No. 169/2006/QD-TTg and Decision No. 223/ 2006/QD-TTg.

Article 2. State agencies and organizations that use state budget funds or state budget-originated funds for investment in or procurement of software of types specified in the list of open-source software shall prioritize the investment in, and use of, corresponding software products on this list.

State agencies and organizations are encouraged to invest in, procure and use software which is upgraded, modified, perfected or Vietnamized from software products on the list.

Article 3. The above-said list of open-source software may be adjusted or supplemented so as to suit reality.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 41/2009/TT-BTTTT of December 30, 2009, promulgating a list of open-source software products qualified for use by state agencies and organizations

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.668
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25