Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 845/2003/QĐ-BTC về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 845/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 18/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

*****

 

Số: 845/2003/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

Hà Nội, ngày 18 tháng  04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 đến các nhóm đối tượng như sau:

 

1.  Khu vực dân cư:

200 tỷ đồng

(chỉ tiêu cụ thể cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phụ lục đính kèm)

2.       Các tổ chức tín dụng:

3.       Các công ty bảo hiểm:

4.       Khu vực các doanh nghiệp:

5.       Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

600 tỷ đồng

200 tỷ đồng

200 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

 

Điều 2: Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước cùng cấp có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái đến từng tổ chức và địa bàn dân cư.

Điều 3: Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Trung ương, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm triển khai công tác vận động mua công trái giáo dục theo chỉ tiêu vận động nêu tại Điều 1 của Quyết định này đến từng đối tượng cụ thể.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Trung ương, Giám đốc Sở tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:                                                          
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                                      
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;                                                              
- Lưu: VP, Vụ CSTC

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

                                                         

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 845/2003/QĐ-BTC về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.154.129