Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1218/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 27/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảy mươi bảy (77) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- Ba mươi bảy (37) thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1 kèm theo).

- Hai mươi sáu (26) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 thuộc lĩnh vực chứng khoán (Phụ lục 2 kèm theo).

- Mười bốn (14) thủ tục hành chính được bãi bỏ (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCKNN;
- Lưu: VT, UBCKNN, 25.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

Hợp nhất công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

2.

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ hợp nhất

Chứng khoán

UBCKNN

3.

Sáp nhập công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

4.

Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ nhận sáp nhập

Chứng khoán

UBCKNN

5.

Đề nghị chuyển đổi loại hình công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

6.

Giảm vốn điều lệ thông qua hình thức mua lại cổ phiếu quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

7.

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

8.

Tăng vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

9.

Báo cáo kết quả tăng vốn của công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

10.

Đề nghị thay thế công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

11.

Đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư tại nước ngoài

Chứng khoán

UBCKNN

12.

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

13.

Báo cáo việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động

Chứng khoán

UBCKNN

14.

Đề nghị thay đổi tên công ty/chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

15.

Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

16.

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

17.

Đăng ký thành lập quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

18.

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

19.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

20.

Sáp nhập quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

21.

Hợp nhất quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

22.

Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Chứng khoán

UBCKNN

23.

Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

24.

Thông báo giải thể quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

25.

Đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh công ty chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

26.

Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh công ty chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

27.

Đề nghị rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh công ty chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

28.

Đề nghị chuyển đổi công ty chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

29.

Đề nghị hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

30.

Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

Chứng khoán

UBCKNN

31.

Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Chứng khoán

UBCKNN

II. Thủ tục hành chính cấp khác

01.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK

02.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho danh mục nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK

03.

Chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK

04.

Thay đổi ngân hàng lưu ký tài sản nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK

05.

Thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK

06.

Thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Nội dung sửa
đổi, bổ sung

Ghi chú

1.

Thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

(B-BTC-009508-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 46 Mục I - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

2.

Đề nghị đóng văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

(B-BTC-009533-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 44 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

3.

Đề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

(B-BTC-009082-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 39 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

4.

Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ

(B-BTC-009861-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 40 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

5.

Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

(B-BTC-008110-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 42 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

6.

Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

(B-BTC-008963-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 41 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

7.

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

(B-BTC-009144-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 45 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

8.

Đề nghị giải thể công ty quản lý quỹ

(B-BTC-009162-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 36 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

9.

Thành lập quỹ thành viên

(B-BTC-016344-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 47 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

10.

Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

(B-BTC-017121-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 48 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

11.

Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(B-BTC-044199-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 13 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

12.

Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

(B-BTC-036542-TT)

Chứng khoán

UBCK

Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 14 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

13.

Đề nghị rút nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

(B-BTC-036528-TT)

Chứng khoán

UBCK

Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 17 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

14.

Đề nghị thay đổi vốn điều lệ của công ty chứng khoán

(B-BTC-036507-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 18 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

15.

Đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

(B-BTC-036521-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 19 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

16.

Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán

(B-BTC-036494-TT)

Chứng khoán

UBCK

Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 22 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

17.

Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

(B-BTC-036531-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 20 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

18.

Đề nghị thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

(B-BTC-035460-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mấu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 29 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

19.

Đề nghị thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

(B-BTC-035746-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 28 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

20.

Đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

(B-BTC-035747-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục, thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 27 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

21.

Đề nghị đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

(B-BTC-036485-TT)

Chứng khoán

UBCK

Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 25 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

22.

Đề nghị đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

(B-BTC-036481-TT)

Chứng khoán

UBCK

Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 26 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

23.

Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

(B-BTC-036489-TT)

Chứng khoán

UBCK

Trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 24 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

24.

Đề nghị thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

(B-BTC-036492-TT)

Chứng khoán

UBCK

Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 23 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

25.

Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

(B-BTC-036499-TT)

Chứng khoán

UBCK

Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thay thế TTHC số TT 16 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

26.

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

(B-BTC-036699-TT)

Chứng khoán

UBCK

Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Sửa đổi TTHC số TT 32 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1.

Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ

(B-BTC-016353-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số TT 43 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

2.

Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

(B-BTC-034474-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số TT 35 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

3.

Đề nghị thay đổi tên công ty quản lý quỹ

(B-BTC-008103-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số TT 38 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

4.

Đăng ký lập quỹ công chúng

(B-BTC-016348-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số TT 49 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

5.

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng

(B-BTC-009981-TT)

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số TT 50 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

6.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán)

(B-BTC-044131-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 06 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

7.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ – hedge fund)

(B-BTC-044094-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 07 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

8.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch là bộ phận kinh doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; hoặc công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch)

(B-BTC-044077-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 08 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

9.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là cá nhân)

(B-BTC-044064-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 09 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

10.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ)

(B-BTC-044032-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 10 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

11.

Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

(B-BTC-044182-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 11 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

12.

Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

(B-BTC-044222-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 12 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

13.

Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn

(B-BTC-036533-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 21 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

14.

Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

(B-BTC-036534-TT)

Chứng khoán

TTLKCK

Bãi bỏ TTHC số TT 15 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1218/QĐ-BTC ngày 27/05/2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.567

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!