Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 78/2015/TT-BTNMT sửa đổi yêu cầu nộp bản sao giấy tờ văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Số hiệu: 78/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 78/2015/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính tại các Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT, Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT, Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31/12/2015.

 

1. Sửa đổi điểm c và điểm d khoản 2 mục III Thông tư 11/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng được thay đổi như sau theo Thông tư 78:

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân;

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của công trình;

2. Sửa đổi Thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm

Trong đó, Thông tư số 78/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường sửa đổi điểm c và điểm d khoản 1 Điều 13 về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy phép điều khiển phương tiện còn hiệu lực của người điều khiển phương tiện vận chuyển, Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển;

- Thông tư 78/2015/TT-BTNMT quy định bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy chứng nhận cần thiết còn hiệu lực của người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

3. Sửa đổi một số khoản của Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BTNMT về việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

Theo đó, Thông tư số 78/2015/BTNMT sửa đổi khoản 3 như sau:

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) văn bản nhận xét của các bên liên quan trực tiếp chịu tác động từ các hoạt động của dự án theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này.

 

Thông tư 78 có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 2 mục III Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

“c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân;

d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của công trình;”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 1 Điều 13 như sau:

“c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy phép điều khiển phương tiện còn hiệu lực của người điều khiển phương tiện vận chuyển, Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy chứng nhận cần thiết còn hiệu lực của người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư này;”.

2. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 15 như sau:

“c) Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.”.

3. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 16 như sau:

“c) Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) văn bản nhận xét của các bên liên quan trực tiếp chịu tác động từ các hoạt động của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm Thông tư này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cùng Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) các loại giấy phép và văn bản cần thiết có liên quan đến hoạt động chuyên môn của dự án theo quy định hiện hành.”.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ TNMT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Bộ Tư pháp: Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục KSTTHC;
- Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No.: 78/2015/TT-BTNMT

Ha Noi, December 31, 2015

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO THE CIRCULARS OF THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT WITH RESPECT TO REGULATIONS ON SUBMITTING COPIES OF DOCUMENTS IN ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Pursuant to the Government’s Decree No. 21/2013/ND-CP dated March 04, 2013 defining functions, duties, powers and apparatus of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 regarding the issuance of copies from the master registers, certification of true copies from the originals, authentication of signatures and contracts;

At the request of the Director General of the Legal Affairs Department;

The Minister of Natural Resources and Environment promulgates a Circular providing for amendments to the circulars of the Minister of Natural Resources and Environment with respect to regulations on submitting copies of documents in administrative procedures.

Article 1. Amending point c and point d Clause 2 Section III of the Circular No. 11/2007/TT-BTNMT dated December 25, 2007 of the Minister of Natural Resources and Environment providing for guidance on issuing operation permits to specialized hydro-meteorological works

 “c) Copies from the master registers or certified copies or copies enclosed with their originals for comparison (if the application is directly submitted) of professional diplomas and certificates of the technician or the applicant;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Amendments to the Circular No. 52/2013/TT-BTNMT dated December 27, 2013 of the Minister of Natural Resources and Environment providing for transport of dangerous goods which include hazardous substances or infectious substances

1. Point c and point d Clause 1 Article 13 shall be amended as follows:

“c) Copies from the master register or certified copies or copies enclosed with their originals for comparison (if the application is directly submitted) of the unexpired driving license of the operator of means of transport, vehicle registration certificate and certificate of verification on technical safety and environmental protection of means of transport granted by the competent agencies;

d) Copies from the master register or certified copies or copies enclosed with their originals for comparison (if the application is directly submitted) of unexpired certificates of need of operators of means of transport and escorts of dangerous goods as prescribed in Clause 2 Article 10 of this Circular;”.

2. Point c Clause 2 Article 15 shall be amended as follows:

“c) Copy of License for transport of dangerous goods."

3. Point c Clause 2 Article 16 shall be amended as follows:

“c) Copy of License for transport of dangerous goods."

Article 3. Amending a number of clauses of Article 9 of the Circular No. 15/2014/TT-BTNMT dated March 24, 2014 of the Minister of Natural Resources and Environment stipulating the formulation and issuance of letter of endorsement and letter of approval for projects under the clean development mechanism within the framework of Kyoto Protocol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“3. Copies from the master register or certified copies or copies enclosed with their originals for comparison (if the application is directly submitted) of letters of evaluation of the relevant parties who incur direct impact of the project’s operations using the forms regulated in Annex 3 enclosed to this Circular.".

2. Clause 4 shall be amended as follows:

“4. Copies from the master register or certified copies or copies enclosed with their originals for comparison (if the application is directly submitted) of Decision on approval on environmental impact assessment reports or certificate of registration of environmental protection plans and environmental impact assessment reports or environmental protection plans.”

3. Clause 6 shall be amended as follows:

“6. Copies from the master register or certified copies or copies enclosed with their originals for comparison (if the application is directly submitted) of licenses and other necessary documents related to professional operation of the project in accordance with prevailing regulations."

Article 4. Effect and responsibility for implementation

1. This Circular shall take effect from February 15, 2016.

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Chairpersons of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, Heads of ministerial-affiliated units, Directors of Services of Natural Resources and Environment of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Circular.

3. Any difficulties arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Natural Resources and Environment for study and resolution./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
Nguyen Minh Quang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 sửa đổi Thông tư liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.549

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!