Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 50/2014/TT-BCA cấp đổi giấy phép xác nhận vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

Số hiệu: 50/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 24/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn là Nghị định số 25/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ, thời hạn, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cấp, đổi, cấp lại, quản lý, sử dụng giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Việc cấp giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Công an các đơn vị, địa phương.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan (sau đây viết gọn là cán bộ) làm công tác cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều 3. Các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng.

2. Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

3. Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

4. Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

5. Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

6. Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

7. Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ.

8. Giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

9. Giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

Điều 4. Nguyên tắc cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Tuân thủ quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn là Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ), các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Bảo đảm khách quan, kịp thời, chính xác.

3. Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ được giao để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Cán bộ làm công tác cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc hướng dẫn, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đề xuất, quyết định của mình.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị và thời hạn cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thời hạn cấp giấy phép không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 20 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP. Thời hạn cấp giấy phép không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ; 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh (sau đây viết gọn là Thông tư số 30/2012/TT-BCA). Thời hạn cấp giấy phép không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao được thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 19 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thời hạn cấp giấy phép không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Hồ sơ đề nghị và thời hạn đổi, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

a) Văn bản đề nghị đổi, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do đổi, cấp lại giấy phép; số lượng giấy phép đổi, cấp lại; chủng loại, số hiệu, ký hiệu từng loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao. Trường hợp mất giấy phép sử dụng phải có bản tường trình nêu rõ các biện pháp khắc phục, xử lý.

b) Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đến làm thủ tục.

c) Thời hạn đổi, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP. Thời hạn cấp giấy phép không quá 05 ngày làm việc (đối với số lượng dưới 50 giấy phép), không quá 10 ngày (đối với số lượng từ 50 giấy phép trở lên), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Hồ sơ đề nghị và thời hạn cấp giấy phép sửa chữa vũ khí

a) Văn bản đề nghị sửa chữa vũ khí; nội dung văn bản phải thể hiện rõ chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng loại vũ khí đề nghị sửa chữa; số lượng, bộ phận cần tiến hành sửa chữa; cơ sở tiến hành sửa chữa; địa chỉ, thời gian sửa chữa.

b) Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đến làm thủ tục.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an đã cấp giấy phép sử dụng vũ khí phải xem xét, cấp giấy phép sửa chữa vũ khí cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đề nghị. Thời hạn của giấy phép sửa chữa vũ khí là 30 ngày. Trong trường hợp phải vận chuyển vũ khí đến nơi sửa chữa thì giấy phép sửa chữa vũ khí đồng thời là giấy phép vận chuyển.

8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP. Thời hạn cấp giấy phép không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thời hạn cấp giấy phép không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP. Thời hạn cấp giấy phép không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 30/2012/TT-BCA. Thời hạn cấp giấy phép không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. Thời hạn cấp giấy phép không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

13. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 30/2012/TT-BCA. Thời hạn cấp giấy xác nhận không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

14. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 30/2012/TT-BCA. Thời hạn cấp giấy xác nhận không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 30/2012/TT-BCA. Thời hạn cấp giấy xác nhận không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 6. Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy phép trang bị, sử dụng, mua, mang, vận chuyển, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được phép đào tạo nhân viên bảo vệ.

2. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh) có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy phép sử dụng, mua, vận chuyển, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.

3. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Trưởng Công an cấp xã) có thẩm quyền cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

Chương II

TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục (hồ sơ hợp lệ)

a) Ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận.

b) Viết và trả giấy hẹn, giấy biên nhận cho người đến nộp hồ sơ theo các nội dung sau: Họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của cán bộ tiếp nhận hồ sơ; giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; thời gian trả kết quả và ký, ghi rõ họ, tên.

2. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai lại. Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn thì cán bộ tiếp nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản, ghi rõ lý do không tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đề nghị.

4. Cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ phải báo cáo và chuyển hồ sơ đó đến lãnh đạo cấp phòng (trường hợp hồ sơ nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), chỉ huy cấp đội (trường hợp hồ sơ nộp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh) để phân công cán bộ nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ, cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ phải báo cáo và chuyển hồ sơ đó đến Trưởng Công an cấp xã.

Điều 8. Kiểm tra hồ sơ

1. Lãnh đạo cấp phòng (thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), chỉ huy cấp đội (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh), Trưởng Công an cấp xã sau khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phân công cán bộ tiến hành kiểm tra theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Nội dung kiểm tra

a) Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng: Kiểm tra, đánh giá về điều kiện để được trang bị, nhu cầu thực tế, số lượng, chủng loại vũ khí quân dụng đề nghị trang bị.

b) Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra, đánh giá điều kiện để được trang bị, nhu cầu về số lượng, chủng loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

c) Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra chủng loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; điều kiện của phương tiện vận chuyển, người áp tải và người điều khiển phương tiện.

d) Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra thực tế số lượng, chủng loại, số, ký hiệu, bộ phận cần thay thế, sửa chữa.

đ) Cấp, đổi, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra thực tế về số lượng, chủng loại, số, ký hiệu, nguồn gốc, chất lượng của vũ khí, công cụ hỗ trợ và các giấy tờ có liên quan.

e) Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ: Kiểm tra thực tế về số lượng, chủng loại, số, ký hiệu, nguồn gốc, chất lượng và các giấy tờ có liên quan.

g) Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ: Kiểm tra thực tế về số lượng, chủng loại, số, ký hiệu, nguồn gốc vũ khí.

h) Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp: Kiểm tra khối lượng vật liệu nổ công nghiệp; điều kiện, tiêu chuẩn của người áp tải, người điều khiển phương tiện và người phục vụ khác có liên quan, các điều kiện về bảo đảm an ninh, trật tự.

Trường hợp cấp giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp, Công an các địa phương phải tiến hành kiểm tra thực tế kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị cấp để xác định khối lượng vật liệu nổ công nghiệp trong kho và các điều kiện an toàn của kho.

3. Sau khi kiểm tra, cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo đã giao nhiệm vụ về kết quả kiểm tra và đề xuất việc cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể:

a) Trường hợp đủ điều kiện được cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận, cán bộ kiểm tra phải đề xuất bằng văn bản và ghi rõ các thông tin sau: Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ, nội dung yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ, tên; chuyển hồ sơ và văn bản đề xuất đến lãnh đạo cấp phòng, cấp đội xem xét, báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh duyệt, ký cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận.

b) Trường hợp không đủ điều kiện để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận, cán bộ kiểm tra phải dự thảo văn bản trả lời, nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ đến lãnh đạo cấp phòng, cấp đội xem xét, báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh duyệt, ký trả lời cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đề nghị.

4. Trường hợp cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ, cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra phải báo cáo Trưởng Công an cấp xã bằng văn bản về kết quả kiểm tra và đề xuất duyệt, cấp giấy xác nhận; trường hợp không đủ điều kiện phải dự thảo văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Điều 9. Duyệt, ký cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt, ký cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được phép đào tạo nhân viên bảo vệ; duyệt, ký văn bản trả lời từ chối cấp giấy phép, giấy xác nhận.

2. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh duyệt, ký cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương theo quy định; duyệt, ký văn bản trả lời từ chối cấp giấy phép, giấy xác nhận.

3. Trưởng Công an cấp xã duyệt, ký cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; duyệt, ký văn bản trả lời từ chối cấp giấy xác nhận khai báo theo quy định.

Điều 10. Trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nố và công cụ hỗ trợ

Sau khi có kết quả giải quyết, bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực hiện như sau:

1. Trường hợp giải quyết cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Kiểm tra, thu giấy hẹn và yêu cầu người đến nhận kết quả xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đến. Người có tên trong giấy giới thiệu có trách nhiệm xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân cho cán bộ trả kết quả.

b) Trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký vào sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm nhận kết quả); trường hợp đổi, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thì yêu cầu người đến nhận kết quả nộp lại giấy phép sử dụng đã được cấp trước đó.

c) Thu lệ phí theo quy định (nếu có).

d) Lưu hồ sơ cấp giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 32/2013/TT-BCA-C41 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ công tác thống kê hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

2. Trường hợp không giải quyết cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Trả lại hồ sơ đã tiếp nhận.

b) Đề nghị người được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đến nhận kết quả kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.

c) Giao văn bản từ chối cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho người đến nhận kết quả; yêu cầu người đến nhận ký vào sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm nhận lại hồ sơ và kết quả giải quyết).

Chương III

TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, hiểu biết pháp luật, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, có nếp sống văn hóa và tinh thần đối với công việc vì nhân dân phục vụ để bố trí làm công tác tiếp nhận hồ sơ, tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Trụ sở thường trực tiếp nhận hồ sơ phải khang trang, sạch sẽ, các thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết thực hiện.

3. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác của cán bộ tiếp dân, cán bộ làm công tác cấp, đổi, cấp lại các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

5. Kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm trong công tác cấp, đổi, cấp lại và quản lý, sử dụng giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền.

6. Đối với các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã thu hồi, Trưởng phòng Phòng hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định tiêu hủy.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được cấp giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Quản lý, sử dụng giấy phép, giấy xác nhận theo đúng quy định và xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trường hợp mất giấy phép, giấy xác nhận phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan Công an đã cấp trước đó; trong đó, nêu rõ lý do mất, các biện pháp xử lý, khắc phục.

3. Giao nộp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Công an đã cấp trong các trường hợp sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị giải thể, hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi.

b) Vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân được trang bị, cung nhượng để sử dụng theo quy định của pháp luật nhưng bị mất, hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng hoặc theo quy định của pháp luật không thuộc đối tượng được trang bị, quản lý, sử dụng.

c) Giấy phép, giấy xác nhận được cấp không đúng thẩm quyền.

d) Giấy phép, giấy xác nhận bị hỏng, hết hạn sau khi được đổi, cấp lại.

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Chế độ thống kê, báo cáo

1. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải báo cáo bằng văn bản về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được phép đào tạo nhân viên bảo vệ), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương) về tình hình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký, giấy phép mua vũ khí, công cụ hỗ trợ sau đó trang cấp lại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thì phải báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc trang cấp lại.

2. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về tình hình, kết quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo mẫu số VC17 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí; vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, Công an cấp xã báo cáo Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) về công tác cấp, quản lý giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ. Công an cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác cấp, quản lý giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Công an cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

4. Những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự có liên quan tới vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan Công an đã cấp giấy phép, giấy xác nhận.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Công an;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V19, C64

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 50/2014/TT-BCA

Hanoi, October 24, 2014

 

CIRCULAR

REGULATING ON ISSUANCE AND RE-ISSUANCE OF LICENSE AND CERTIFICATE OF WEAPONS, EXPLOSIVES AND SUPPORT GADGET

Pursuant to the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget;The Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget;

Pursuant to Decree No. 25/2012/ND-CP dated April 5, 2012 detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget( Hereinafter referred to as Decree No. 25/2012/ND-CP);

Pursuant to Decree No. 39/2009/ND-CP dated April 23, 2009 on industrial explosives; Decree No.54/2012/ND-CP dated June 22,2012 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 39/2009/ND-CP dated April 23, 2009;

Pursuant to Decree No. 76/2014/ND-CP dated July 29, 2014 detailing a number of articles of the Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget;

Pursuant to Decree No. 77/2009/ND-CP dated September 15, 2009 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Public Security (which was amended and supplemented by Decree No 21/2014/ND-CP dated March 25, 2014);

At the request of the General Director of the General Department of police officer on order and social security;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

1. This Circular stipulates principles, competence, application, duration, regulations on statistics, reports and responsibilities of agencies, organizations and individuals related to issuance and re-issuance, management and  use of licenses and certificates of weapons, explosives and support gadget.

2. The issuance of licenses, certificates of weapons, explosives and support gadget under the management scope of the Ministry of National Defense shall be not under the governing scope of this Circular.

Article 2. Regulated entities

This Circular shall be applied to:

1. Public security in units and localities.

2. Officers, non-commissioned officers (hereinafter referred to as officers) taking charge of issuing and reissuing license and certificates of weapons, explosives and support gadget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Types of licenses and certificates of weapons, explosives and support gadget

1. License of military weapon equipment.

2. License of purchase of rudimentary weapons, support gadget.

3. License of carrying weapons, support gadget into or out of Vietnam’s territory.

4. License of using military weapons, sporting weapons, support gadget.

5. License of transport of weapons, military explosives, support gadget.

6. License of transport of industrial explosives.

7. License of repair of weapon, support gadget.

8. Certificate of registration of rudimentary weapons, support gadget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Principles of issuance and re-issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget

1. Comply with the provisions of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget; the Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget (hereinafter referred to as the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget), guiding documents of implementation, this Circular and other relevant legislative documents.

2. Ensure objectivity, timeliness and accuracy.

3. Be strictly forbidden to misuse the tasks assigned to harass, make a nuisance or violate the interests of the state, rights and legitimate interests of agencies, organizations and individuals.

4. Bear personal responsibility for the guidance and reply to agencies, organizations, individual or their suggestions and decisions (Officers issuing and reissuing license, certificates of weapons, explosives and support gadget).

Article 5. Application and time-limit of issuance and re-issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget.

1. The application for issuance of licence of military weapon equipment shall comply with the provisions of Article 15 of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget. The issuance time-limit shall be within 10 working days from the date of receipt of a satisfactory application.

2. The application for license of purchase of rudimentary weapons, support gadget shall comply with the provisions of Article 15 and Article 20 of Decree No. 25/2012/ND-CP. The issuance time-limit shall be within 05 working days for issuance of license of rudimentary weapon purchase; within 04 working days for issuance of license of support gadget purchase from the date of receipt of a satisfactory application.

3. The application for issuance of Licence of carrying weapons, support gadget into or out of Vietnam’s territory shall comply with the provisions of Article 3 of the Minister of Public Security’s Circular No. 30/2012/TT-BCA dated May 29, 2012 detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget and the Decree detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance ( hereinafter referred to as Circular No. 30/2012/TT-BCA). The issuance time-limit shall be within 03 working days from the date of receipt of a satisfactory application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The application and time-limit of reissuance of license of using military weapons and sport weapons

a) A written request for reissuance of license of using military weapons and sport weapons of provided agencies, organizations and units. The content of the request must clearly indicate the reason for reissuance; the number of reissued licence; types, numbers and symbols of each type of military weapons and sport weapons. In case the license is lost, there must be a report specifying handling and remedial measures.

b) A letter of introduction and ID card or People’s Public Security identity card of agencies, organizations and units assigned to carry out the procedure.

c) The reissuance time-limit of license of using military weapons, sport weapons shall be within 10 working days from the date of receipt of a satisfactory application.

6. The application for issuance or reissuance of license of using support gadget shall comply with the provisions of Article 21 of Decree No. 25/2012/ND-CP. The issuance time-limit shall be within 05 working days (for the number of less than 50 licences); within 10 working days (for the number of 50 licences or more) from the date of receipt of a satisfactory application.

7. The application and time-limit of issuance of license of weapon repair

a) A written request for weapon repair; the content of the request must show clearly the type, brand, serial number, symbol of each type of weapon requested for repair; the number of parts needing repairing; repair establishments; the address and time of repair.

b) A letter of introduction and ID card or People’s Public Security identity card of agencies, organizations and units assigned to carry out the procedure.

c) Within 05 working days from the date of receipt of a satisfactory application, the police security agency issuing the license of using weapons must consider and issue the license of repairing weapons to the requesting authorities, organizations or units. The duration of the licence of repairing weapons shall be 30 days. In case of transporting weapons to the repair place, the licence of repairing weapons shall be the license of transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. The application for issuance of licence of transporting military weapons and sport weapons shall comply with the provisions of Clause 3, Articles 21 of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget. The issuance time-limit shall be within 05 working days from the date of receipt of a satisfactory application.

10. The application for issuance of license of transporting support gadget shall comply with the provisions of Article 22 of Decree No. 25/2012/ND-CP. The issuance time-limit shall be within 05 working days, from the date of receipt of a satisfactory application.

11. The application for issuance of license of transporting military explosives shall comply with the provisions of Article 14 of Decree No. 30/2012/ND-CP. The issuance time-limit shall be within 03 working days, from the date of receipt of a satisfactory application.

12. The application for issuance of license of transporting industrial explosives shall comply with the provisions of Paragraph 3 of Article 26 of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget; Paragraph 3 of Article 1 of the Minister of Public Security’s Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014 amending and supplementing a number of articles of the Minister of Public Security’s Circular No. 35/2010/TT-BCA dated October 11, 2010 defining issuance of license of transportation of industrial explosives and dangerous goods. The issuance time-limit shall be within 03 working days from the date of receipt of a satisfactory application.

13. The application for issuance of Certificate of rudimentary weapon registration shall comply with the provisions of Clause 1, Article 2 of Decree No. 30/2012/TT-BCA. The issuance time-limit shall be within 05 working days, from the date of receipt of a satisfactory application.

14. The application for issuance of Certificate of support gadget registration shall comply with the provisions of Clause 1, Article 18 of Decree No. 30/2012/TT-BCA. The issuance time-limit shall be within 05 working days, from the date of receipt of a satisfactory application.

15. The application for issuance of Certificate of rudimentary weapon declaration shall comply with the provisions of Clause 2, Article 12 of Decree No. 30/2012/TT-BCA. The issuance time-limit shall be within 05 working days, from the date of receipt of a satisfactory application.

Article 6. Competence in issuance and re-issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget

1. The General Director of the General Department of Police managing administration of social order shall be competent in issuance and reissuance of the license of provision, use, purchase, carrying, transport and repair of weapons, explosives, support gadget; the registration certificate of rudimentary weapons, support gadget to agencies, organizations and units under central Ministries and enterprises trading security services allowed to train security guards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Head of Public security Department in communes, wards and towns (hereinafter referred to as the Head of Public security Department at commune-level) shall be competent in issuance of certificate of rudimentary weapon declaration.

Chapter II

PROCEDURES FOR ISSUANCE AND RE-ISSUANCE OF LICENSE AND CERTIFICATE OF WEAPONS, EXPLOSIVES AND SUPPORT GADGET

Article 7. Receipt of applications

Officers assigned to receive applications and settle procedures for issuance and reissuance of license and certificates of weapons, explosives and support gadget must examine the applications, compare them with the provisions of the law on management and use of weapons, explosives and support gadget and comply with the following provisions:

1. In case applications are satisfactory

a) Record the applications received in the logbook.

b) Write and give appoitment paper, receipt to applicants according to the following details: Full name, position and working unit of the officer receiving the application; papers, documents in the application; time of result return, then sign and write the full name.

2. Receiving officers shall provide written guidance specifying the procedures and contents that need supplementing and re-declaring in case the applications meet conditions but lack procedures or are declared inaccurately. Receiving officers shall comply with the provisions of Paragraph 1 of this Article after agencies, organizations, units and individuals complete their applications under the guidance documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. After receiving a satisfactory application, the officers must report and transfer such application to leaders at division level (in case the application is submitted at the Police Department managing administration of social order), managers at squad level (in case the application is submitted to the Police Department managing administration of social order of the provincial Public security Department) for assigment of officers to examine the application as prescribed.

For the application for a certificate of rudimentary weapon declaration, the officers after receiving the application must report and transfer such application to the Head of Public Security Department at commune-level.

Article 8. Inspection of applications

1. The leaders of division level (under the Police Department  managing administration of social order), the managers of squad level (under the Police Division managing administration of social order of provincial Public security Department), the Head of Public security at commune-level after receiving the application shall assign officers to inspect contents specified in Clause 2 of this Article.

2. The following contents must be inspected

a) Issuance of licence of military weapon equipment: Inspect and assess the conditions for the equipment, the actual demand, the number and types of military weapons requested for equipment.

b) Issuance of licence of purchase of rudimentary weapons, support gadget. Inspect and assess the conditions for equippment, the demand for quantity, types of rudimentary weapons and support gadget.

c) Issuance of licence of transport of weapons, military explosives, support gadget: Inspect the type and quantity of weapons, military explosives, support gadget; conditions of vehicles, escorts and drivers.

d) Issuance of licence of repair of weapon, support gadget: Physically inspect the quantity, type, number, symbol, parts that need replacing or repairing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Issuance of certificate of registration of rudimentary weapons, support gadget: Physically inspect the quantity, type, number, symbol, origin and quality and the related papers.

g) Issuance of certificate of rudimentary weapons declaration: Physically inspect the quantity, type, number, symbol and origin of weapons.

h) Issuance of licence of transport of industrial explosives: Inspect the volume of industrial explosives; conditions and standards of the escorts, the drivers and other related attendants, conditions for security and order.

In case of issuance of certificate of industrial explosive receipt, the public security Department in localities must conduct physical inspection of industrial explosive warehouse of the agencies, organizations and units requesting for issuance to determine the volume of industrial explosives in the warehouse and the safety conditions of the warehouse.

3. After the inspection, the officers assigned to inspect must report the leaders who assign the task on the inspection results and request for issuance and reissucance of license, certificates of weapons, supplies explosives and support gadget, in particular:

a) For cases meeting conditions for issuance and reissucane of license and certification, the inspectors must request in writing and specify the following information: The date of receipt of the application and documents in the application, contents of settlement request, the proposal, then sign and write the full name; transfer the application and the written proposal to the leaders at division and squad levels for consideration and report to the Director of the Police Department managing administration of social order, the Head of the Police Depatment managing administration of social order of the provincial public security Department for approval and signing for issuance and reissuance of license and certificate.

b) If the applications do not meet the conditions for issuance or reissuance of the license and certificate, the inspectors must draft a written reply, stating the reasons and transfer the applications to the leaders at division and squad levels for consideration and report the Director of the Police Department managing administration of social order, the Head of the Police Department managing administration of social order of provincial Public security Department for approval and signing for reply to requesting agencies, organizations, units and individuals.

4. In case of issuance of a certificate of rudimentary weapon declaration, the officers assigned to inspect must report in writing to the Head of Public Security Department at commune-level on the inspection results and request for approval and issuance of certification; if the application is rejected, they must draft a written reply, stating clearly the reasons.

Article 9. Approval and signing for issuance and re-issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Head of the Police Department managing administration of social order of the provincial public security Department shall approve and sign for issuance and reissuance for the license or certificate of weapons, explosives and support gadget to agencies, organizations, units in locality as prescribed; approve and sign the written reply of failure to issue the license or certificate.

3. The Head of Public security Department at commune-level shall approve and sign for issuance of the certificate of rudimentary weapon declaration to agencies, organizations and individuals; approve and sign the written reply of failure to issue the certificate of declaration as prescribed.

Article 10. Return of settlement results of issuance and re-issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget

After obtaining the results of the settlement, the units receiving applications for issuance and reissuance of the license or certificates of weapons, explosives and support gadget shall comply with the following provisions:

1. In case of settlement of issuance and re-issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget

a) Inspect, collect the appointment paper and request the persons getting the results to present the letter of introduction of agencies, organizations and units who assign them. The person named in the letter of introduction shall present the ID card or the people's public security identity card to the officer returning the results.

b) Return the results and request the person getting the results to sign in the logbook (sign, state the name and date of receipt of the results); in case of reissuance of license of using weapons, support gadget, request the person getting the results to submit the previously approved license.

c) Collect fees as prescribed (if any).

d) Keep a record of issuance of license and certificate of weapons, explosives and support gadget as prescribed in the Minister of Public Security’s Circular No. 32/2013/TT-BCA-C41 dated June12, 2013 defining statistics of Police operation dossiers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Return the received applications.

b) Request the persons assigned to get the results by agencies, organizations and units to check the papers and documents in the application.

c) Give the written refusal of issuance and reissuance of license, certificates of weapons, explosives and support gadget to the person getting the results; Request the person getting the results to sign in the logbook (sign and state full name, date of getting the application and results of the settlement).

Chapter III

RESPONSIBILITIES IN MANAGEMENT AND USE OF LICENSE AND CERTIFICATE OF WEAPONS, EXPLOSIVES, TOOL GADGET AND REGULATIONS ON STATISTICS AND REPORTS

Article 11. Responsibilities of the Police Department managing administration of social order and Public security Department in central-affiliated cities and provinces

1.  The Police Department managing administration of social order and Public security Department in central-affiliated cities and provinces shall choose officers having good moral qualities, good qualifications, knowledge of law, mastering the legislative documents on management and use of weapons, explosives and support gadget; comply strictly with regulations of people's Public security and  have cultural life and spirit for work served for the people to arrange the work receiving applications, contact with agencies, organizations, units and individuals in settlement of procedures relating to issuance and reissuance of license, certificates of weapons, explosives and support gadget.

2. The standing headquarters receiving applications must be spacious and clean, administrative procedures must be listed publicly for agencies, organizations, units and individuals to know and implement.

3.  The Police Department managing administration of social order and Public security Department in central-affiliated cities and provinces shall inspect regularly the working process of officers giving reception of citizens, officers issuing and re-issuing the licenses and certificates of weapons, explosives and support gadget under their management scope.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.  The Police Department managing administration of social order and Public security Department in central-affiliated cities and provinces shall inspect, guide and handle violations in the issuance, reissuance, management and use of licenses, certificates of weapons, explosives and support gadget within their competence.

6. For recovered licenses and certificates of weapons, explosives and support gadget, the Head of the Department of guidance, management of weapons, explosives and support gadget and all kinds fireworks, firecrackers and flare shall report to the Director of the Police Department managing administration of social order; the Head of the Department managing administration of social order shall report to the Director of Public security Department in central-affiliated cities and provinces for consideration and decision on destruction.

Article 12. Responsibilities of agencies, organizations, units and individuals issued licenses, certificates of weapons, explosives and support gadget

1. Manage and use the licenses, certificates as stipulated and present them upon request for inspection of competent agencies.

2. Report in writing immediately to the public security agencies previously issuing in case of loss of the licenses or certificates; stating clearly the reason of loss, handling and remedy measures.

3. Return the licenses and certificates of weapons, explosives and support gadget to the public security agencies issuing in the following cases:

Agencies, organizations and units are dissolved, amalgamated, divided, merged or transformed.

b) Weapons and support gadget of agencies, organizations and individuals are provided for use as prescribed by law but are lost, damaged, expired or no longer needed for use or as prescribed by law are not entitled to be equipped, managed and used.

c) Licenses and certificates are issued ultra vires.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Other cases occur as prescribed by law.

Article 13. Regulations on statistics and report

1. Quarterly, every 06 month, yearly, agencies, organizations and units that are provided with and are entitled to management and use of weapons, explosives and support gadget must report in writing to the Police Department managing administration of social order (for agencies, organizations and units under the central Ministries and enterprise trading security services allowed to train security guards), the Police Department managing administration of social order of the provincial public Security Department (for local agencies, organizations and units) on the management and use of weapons, explosives and support gadget.

Agencies, organizations and units under the Central Ministries issued the licence of use and certificate of registration, the license of purchase of weapons, support gadget by the Police Department managing administration of social order providing weapons, support gadget to affiliated agencies, organizations and units must report to the Police Department managing administration of social order on such provision.

2. Quarterly, every 06 months, yearly, the Police Department managing administration of social order of the provincial public security Department shall report to the Police Department managing administration of social order on the situation, the results of management of weapons, explosives and support gadget under the form of VC17 enclosed herewith the Minister of Public Security’s Circular No. 34/2012/TT-BCA dated June 12, 2012 defining the form used in management, receipt, collecting, classification, preservation, liquidation and destruction of weapons, explosives and support gadget.

3. Quarterly, every 06 months, yearly, the Public security Department at commune level shall report to the Public security Department in districts, towns and cities under provinces (hereinafter referred to as the Public security Department of the district) on the issuance and management of certificate of rudimentary weapons declaration. The Public security Department of the district shall report to the Public security Department in central-affiliated cities and provinces on the issuance and management of certificates of rudimentary weapons declaration on the basis of summary of reports of Public security Department at commune level under their management.

4. For the cases of serious and complex nature, adversely affecting security and order related to weapons, explosives and support gadget or as required by competent agencies, agencies, organizations and units that are provided with and are entitled to management and use of weapons, explosives and support gadget must immediately report in writing to the Public security agencies issuing the license or certificate.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular takes effect from December 15, 2014

Article 15. Responsibility for implementation

1. The Heads of Public security Departments in units and localities in their duty and power scope shall inspect and expedite the implementation of this Circular.

2. The General Directors, the Heads of units under the Ministry of Public Security, the Director of Public Security Department in central-affiliated cities and provinces, the Director of the Fire Department and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Public Security (though Police Department managing administration of social order) for timely guidance./.

 

 

MINISTER
General Tran Đai Quang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 50/2014/TT-BCA ngày 24/10/2014 quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.832

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!