Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2021/TT-BYT thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở khám chữa bệnh công lập

Số hiệu: 05/2021/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 05/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở KCB công lập

Ngày 05/5/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Theo đó, việc thực hiện dân chủ trong các đơn vị nhằm mục đích:

- Phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động trong đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị đủ tiêu chuẩn năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành Y tế.

- Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh.

- Nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật và nội quy của đơn vị,…

Thông tư 05/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Thông tư này quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, bao gồm: dân chủ trong nội bộ đơn vị, dân chủ với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh và trách nhiệm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

b) Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với công dân (trừ các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này), cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng

a) Thông tư này áp dụng đối với viên chức, người lao động, các cá nhân có liên quan (sau đây gọi chung là viên chức, người lao động) và người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (sau đây gọi chung là đơn vị).

b) Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong các đơn vị

1. Phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động trong đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

2. Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị đủ tiêu chuẩn năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành Y tế.

3. Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh.

4. Nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật và nội quy của đơn vị cho người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh trong quá trình sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng viên chức, người lao động của đơn vị bị bạo hành khi thực thi nhiệm vụ.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị

1. Thực hiện dân chủ phải tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động và của người bệnh.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của lãnh đạo đơn vị, sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng, các thành viên trong đơn vị, sự phối hợp của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

3. Bảo đảm quyền thực hiện dân chủ của viên chức, người lao động, người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị.

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ ĐƠN VỊ

Mục 1. NỘI DUNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ PHẢI CÔNG KHAI

Điều 4. Những nội dung phải công khai

1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về lĩnh vực y tế và những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của đơn vị, trách nhiệm và quyền lợi của viên chức, người lao động tại đơn vị.

2. Quy hoạch, chiến lược phát triển đơn vị; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của đơn vị, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

3. Nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động trong đơn vị.

4. Quy định về chuyên môn, kỹ thuật y tế, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

5. Nội dung liên quan đến công tác tài chính trong đơn vị: Dự toán, quyết toán ngân sách, kinh phí hoạt động hằng năm của đơn vị theo quy định hiện hành của nhà nước, bao gồm các nguồn tài chính như kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, nguồn bảo hiểm y tế, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá các hoạt động dịch vụ khác; các nguồn kinh phí tài trợ, viện trợ, liên doanh, liên kết, vốn vay nước ngoài và các nguồn thu khác.

6. Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; định mức sử dụng xăng, xe, điện, nước, điện thoại; nội dung sử dụng các khoản tiền tiết kiệm chi của đơn vị; kế hoạch, nội dung, tiến độ, kết quả đầu tư, tài sản, công sản, đấu thầu xây dựng cơ bản, mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; kết quả việc kiểm kê, thanh lý tài sản trong đơn vị; việc thu, chi các khoản đóng góp của các tổ chức từ thiện, hoạt động mang tính chất nhân đạo.

7. Nội dung liên quan đến công tác cán bộ: Đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc, quy chế, quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn về tuyển dụng, hợp đồng lao động; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương; đào tạo, bồi dưỡng, cử đi học tập ở trong nước hoặc ngoài nước; khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

8. Quy chế công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, kết quả các đề tài, công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến theo quy định của pháp luật.

9. Kết quả giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về chuyên môn, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí, thất thoát kinh phí, tài sản trong đơn vị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận; kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ đơn vị.

10. Những nội dung công khai khác mà người đứng đầu đơn vị thấy cần thiết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 5. Hình thức và thời gian công khai

1. Hình thức công khai

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, người đứng đầu đơn vị áp dụng một trong các hình thức công khai sau đây:

a) Niêm yết tại các vị trí dễ nhìn, dễ nhận biết trong đơn vị;

b) Thông báo tại hội nghị viên chức, người lao động và tại giao ban cơ quan, đơn vị;

c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể viên chức, người lao động;

d) Thông báo bằng văn bản cho lãnh đạo các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc yêu cầu họ thông báo đến từng viên chức, người lao động làm việc trong các bộ phận đó;

đ) Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị, cá nhân viên chức, người lao động có liên quan;

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử theo quy định và trang thông tin nội bộ của đơn vị;

g) Trao đổi thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa/phòng với viên chức, người lao động trong đơn vị.

2. Thời hạn công khai: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Mục 2. NỘI DUNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA Ý KIẾN, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 6. Nội dung viên chức, người lao động tham gia ý kiến

1. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của ngành Y tế liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.

2. Quy hoạch, chiến lược phát triển đơn vị, phát triển chuyên khoa kỹ thuật cao của các khoa, phòng trong đơn vị.

3. Kế hoạch công tác, kế hoạch thu chi tài chính hằng năm; kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở; kế hoạch cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao hằng năm; kế hoạch mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản của đơn vị.

4. Nội quy, quy chế, quy định làm việc của đơn vị, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc; quy chế, quy định chuyên môn kỹ thuật của đơn vị, của các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

5. Kế hoạch và quy trình về xây dựng cơ bản; đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, vật tư y tế.

6. Kế hoạch, quy chế, quy trình tuyển dụng, hợp đồng lao động, quy hoạch lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc; đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng và kỷ luật viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

7. Biện pháp phòng hộ, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, cải tiến chế độ làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong đơn vị.

8. Quy trình thủ tục hành chính về tiếp đón, giải quyết công việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh; các biện pháp chống tệ quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người bệnh và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong khám bệnh, chữa bệnh.

9. Chương trình hành động thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị; bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm; báo cáo sơ kết công tác 6 tháng, tổng kết công tác năm của đơn vị.

10. Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng mất việc làm.

11. Những nội dung khác mà người đứng đầu đơn vị thấy cần thiết.

Điều 7. Hình thức tham gia ý kiến

1. Cho ý kiến trực tiếp với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

2. Tại hội nghị, hội thảo trong đơn vị.

3. Tại giao ban bộ phận, đơn vị.

4. Gửi ý kiến đóng góp đến phòng, ban chức năng của đơn vị.

5. Qua trang thông tin điện tử, mạng máy tính nội bộ, đường dây nóng, hòm thư góp ý của đơn vị.

6. Tại các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc với viên chức, người lao động trong đơn vị.

7. Thông qua các đoàn thể quần chúng lấy ý kiến của viên chức, người lao động.

8. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp; gửi dự thảo văn bản để viên chức, người lao động tham gia ý kiến.

Mục 3. NỘI DUNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÁM SÁT

Điều 8. Những việc viên chức, người lao động được quyền giám sát

1. Việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác của đơn vị, của các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc; việc thực hiện nghị quyết của hội nghị viên chức, người lao động đơn vị.

2. Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và của đơn vị.

3. Việc thực hiện các quy định chuyên môn, kỹ thuật y tế.

4. Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu từ bảo hiểm y tế, các nguồn thu hợp pháp khác, các loại quỹ của đơn vị.

5. Việc đấu thầu, cung ứng thuốc, hoá chất, máu, dịch truyền, trang thiết bị; mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản.

6. Quá trình đấu thầu về xây dựng cơ bản và mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trong đơn vị.

7. Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động đơn vị.

8. Việc thực hiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

9. Việc thực hiện các nội dung công khai của người đứng đầu đơn vị, trưởng các khoa, phòng.

10. Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức, người lao động, người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hình thức giám sát

1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra cấp ủy đảng đơn vị.

2. Tại hội nghị viên chức, người lao động.

3. Tại các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

4. Thông qua hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng.

5. Thông qua hoạt động của các hội đồng chuyên môn, hội đồng tư vấn trong đơn vị.

Chương III

DÂN CHỦ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỆNH

Mục 1. NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỆNH

Điều 10. Những việc phải thông tin kịp thời và công khai

1. Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh đối với đơn vị.

2. Nội quy đơn vị, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

3. Các quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh và các thủ tục khác có liên quan.

4. Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế; chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; thanh toán giá và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

5. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh; giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị.

6. Lịch làm việc, lịch trực hàng ngày của viên chức, người lao động trong đơn vị; lịch tiếp công dân của người đứng đầu đơn vị.

7. Bộ phận tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

8. Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế.

9. Những vụ việc, hành vi gây mất trật tự, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của viên chức, người lao động đơn vị.

10. Kết quả, số điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

Điều 11. Hình thức công khai

1. Niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông tin điện tử

Công khai các nội dung quy định tại Điều 10 của Thông tư này bằng các hình thức: Các văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, dấu chỉ đường đến các khu vực, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong đơn vị; các bản nội quy, quy định, giá các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá các loại dịch vụ phục vụ người bệnh tại các địa điểm thuận lợi có nhiều người bệnh qua lại. Việc niêm yết công khai phải thường xuyên, liên tục và kịp thời.

2. Thông tin, truyền thông, tư vấn

Tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh kể từ khi người bệnh mới đến phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

3. Thông báo trực tiếp với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh của khoa, phòng và đơn vị.

Mục 2. NHỮNG VIỆC NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỆNH THAM GIA Ý KIẾN, GIÁM SÁT

Điều 12. Những việc tham gia ý kiến, giám sát

1. Việc thực hiện các chế độ chính sách y tế có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh như: Các chế độ về khám bệnh, chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế; các chính sách, giá các loại dịch vụ về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Việc thực hiện nội quy, quy chế về khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

3. Tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức, người lao động trong đơn vị; phát hiện và phản ánh với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, phòng, đơn vị trực thuộc về những viên chức, người lao động có biểu hiện tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh yếu kém, có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, đùn đẩy, phân biệt đối xử, đòi hối lộ đối với người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh; đề xuất ý kiến, trao đổi và phối hợp với nhân viên y tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh.

4. Việc thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị.

5. Việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh đối với đơn vị.

Điều 13. Hình thức tham gia ý kiến, giám sát

1. Phản ánh trực tiếp với nhân viên y tế tại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc.

2. Phản ánh với cán bộ lãnh đạo đơn vị tại phòng tiếp dân của đơn vị.

3. Gửi văn bản tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý của đơn vị.

4. Qua đường dây điện thoại nóng do đơn vị quy định.

5. Qua đối thoại trực tiếp hoặc qua các buổi sinh hoạt của hội đồng người bệnh của khoa, phòng và của đơn vị.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

Điều 14. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

1. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị; nghiêm túc thực hiện các quy định tại Điều 4 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và quy định tại các điều 4, 6, 8 và 10 Thông tư này; bố trí kinh phí hằng năm để tổ chức thực hiện.

2. Hằng tháng, tổ chức đối thoại trực tiếp để chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động trong đơn vị, người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; kịp thời trả lời, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc nếu có.

3. Triển khai các cuộc họp giao ban định kỳ, hằng tháng, hằng quý và 06 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị. Cuối năm, người đứng đầu đơn vị phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của đơn vị tại hội nghị viên chức, người lao động theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP .

4. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

5. Tiếp thu ý kiến phản ánh, phê bình của viên chức, người lao động. Khi viên chức, người lao động đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian để gặp và trao đổi.

6. Thông báo công khai để viên chức, người lao động biết những việc được quy định tại các điều 4, 6 và 8 Thông tư này.

7. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong đơn vị theo quy định, trừ những tài liệu thuộc dạng mật theo quy định của pháp luật.

9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của viên chức, người lao động và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết.

10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị và người có hành vi trả thù, trù dập viên chức, người lao động kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của viên chức, người lao động

1. Trách nhiệm của trưởng khoa, phòng và đơn vị trực thuộc

Tổ chức quán triệt, triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trách nhiệm của viên chức, người lao động

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại Điều 6 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư này.

Điều 16. Trách nhiệm của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định liên quan đến trách nhiệm của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của đơn vị.

2. Thực hiện các quy định về dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập theo quy định tại Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm của cấp ủy đảng, các đoàn thể quần chúng, Ban Thanh tra nhân dân

1. Đề nghị cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động đơn vị.

2. Các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; tuyên truyền, phổ biến các nội dung đã được công khai và thường xuyên giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị liên quan đến quyền, lợi ích của viên chức, người lao động đơn vị.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp

Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định trong Thông tư này; xử lý kịp thời các vi phạm khi thực hiện dân chủ trong các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế dân chủ trong các bệnh viện công lập hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 20. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại các đơn vị thuộc quyền quản lý; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này về Bộ Y tế theo quy định./.

Nơi nhận:
- BCĐTW về xây dựng và thực hiện DCCS;
- Ban Dân vận TW;
- Ban Tuyên giáo TW;
- VP TW Đảng;
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng TTĐT);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh Tra BYT;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (03b), PC (02b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC

NỘI DUNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Năm …………

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2021/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2021)

1. Việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tại đơn vị

2. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, việc xây dựng kế hoạch năm

3. Công tác tuyên truyền, niêm yết công khai (nếu có, ghi rõ hình thức cụ thể; nếu không, ghi rõ lí do cụ thể)

4. Công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn (Số lượng, hình thức, đối tượng...)

5. Công tác phát động thi đua

6. Việc xây dựng quy chế dân chủ của đơn vị

7. Việc xây dựng các quy chế khác (Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí....)

8. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (nếu có)

9. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

10. Công tác triển khai thực hiện hòm thư góp ý, đường dây điện thoại nóng...

11. Các biện pháp khác để triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị.

12. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong đơn vị

13. Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật (số lượng và hình thức)

14. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

15. Bài học kinh nghiệm

16. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2021/TT-BYT

Hanoi, May 5, 2021

 

CIRCULAR

REGULATING IMPLEMENTATION OF PRACTICES OF DEMOCRACY IN ACTIVITIES OF PUBLIC MEDICAL ESTABLISHMENTS

Pursuant to the Government’s Decree No. 04/2015/ND-CP dated January 9, 2015, prescribing the application of practices of democracy to activities of state administrative authorities and public medical establishments;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Upon the request of the Organization and Staff Department of the Minister of Health,

The Minister of Health hereby issues the Circular, regulating implementation of practices of democracy in activities of public medical establishments.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope of application:

a) This Circular prescribes the implementation of practices of democracy in activities of public medical establishments, including: intramural democracy, democracy towards patients, legal representatives of patients and responsibilities for implementing democracy in operations of public medical establishments.

b) The practice of democracy in workplace relationships and working at healthcare establishments towards citizens (except for those specified in Clause 2 of this Article), related entities and agencies shall be subject to the provisions of Chapter III of the Government’s Decree No. 04/2015/ND-CP dated January 9, 2015 on the implementation of democracy in operations of state administrative agencies and public service units (hereinafter referred to as Decree No. 04/2015/ND-CP).

2. Subjects of application

a) This Circular applies to relevant civil servants, employees and other individuals (hereinafter collectively referred to as staff members) and patients, legal representatives of patients at public healthcare establishments (hereinafter referred to as medical establishments).

b) This Circular does not apply to healthcare establishments under the control of the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security.

Article 2. Purposes of implementation of intramural democracy

1. Promoting the ownership interest of staff members in their workplace and enhancing responsibilities of the head of each healthcare establishment for performance of medical services.

2. Building a contingent of qualified staff members, improving the quality and efficiency of provision of medical services to meet the health-sector development and innovation requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Raising the awareness of compliance with laws and rules and regulations of medical establishments amongst patients and their legal representatives during the period of their using medical services; preventing and deterring from violence against staff members of medical establishments on duty.

Article 3. Principles of implementation of democratic practices in operations of medical establishments

1. The implementation of democratic practices must comply with the provisions of the Constitution and laws; ensuring rights are accompanied by obligations and responsibilities; strictly sanctioning acts of misusing democracy, violating law, infringing upon the lawful and legitimate rights and interests of staff members and patients.

2. Ensuring the intramural Party committee’s leadership, leaders’ management of medical establishments, active participation of mass associations and members of medical establishments, the cooperation of patients and their legal representatives.

3. Ensuring the rights to exercise democracy of officials, employees, patients and legal representatives of patients; elevating roles and responsibilities of heads of medical establishments towards assurance of publicity and transparency for operations of medical establishments.

Chapter II

INTRAMURAL DEMOCRACY

Section 1. MATTERS THAT MUST BE PUBLISHED UNDER MEDICAL

Article 4. Must-be-published matters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Planning and strategy for development of medical establishments; guidelines, objectives, annual, quarterly and monthly work plans of medical establishments, wards, departments and affiliated units.

3. Working rules and regulations of medical establishments, wards, departments and affiliated units; duties and powers of leaders of medical establishments, wards, departments, affiliated units and staff members working for medical establishments.

4. Regulations on medical expertise, techniques, management and use of medical equipment in accordance with laws.

5. Matters related to financial activities in medical establishments: Estimation, settlement of annual operating costs and expenses of medical establishments according to current regulations of the State, including financial sources such as allocations from the state budget, health insurance contributions, revenues from public service activities, including prices of medical examination and treatment services; prices of other service activities; grants, aids, donations, funds obtained from joint ventures, affiliations, foreign loans and other revenues.

6. Implementation of internal spending regulations; limits on use of fuel, car, electricity, water and telephone; details of spending on savings of medical establishments; investment plans, details, progress, results, assets, public property, bidding for capital construction, procurement of drugs, chemicals, consumables and medical equipment in accordance with law; results of stocktaking and liquidation of assets in medical establishments; collection and spending of donations from charitable organizations and humanitarian activities.

7. Personnel matters: Placement scheme, number of employees, rules, regulations, processes, conditions and standards for recruitment, labor contracts; planning, appointment, dismissal, transfer, rotation; professional rank and title promotion, pay rate raise; training, education, permission for domestic or overseas educational programs; commendation, rewarding and disciplining of staff members in accordance with law.

8. Rules and regulations on research and application of science and technology; management and use of funds for scientific researches, findings and achievements of projects on research and application of advanced science and technology in accordance with law.

9. Competent state authority’s conclusions or decisions obtained from settlement of cases of petitions, feedbacks, complaints and denunciations related to medical services, misconduct, corruption, wastefulness and loss of funds and property; responses to petitions, feedbacks, complaints and accusations arising within a medical establishment.

10. Others that need to be published under the request of a medical establishment’s leader where necessary without any breach of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Publishing approach

Based on the characteristics and nature of operations and matters to be published, heads of medical establishments shall employ one of the following approaches:

a) Posting public notices at conspicuous and visible places within medical establishments;

b) Notices made in staff and process review meetings;

c) Written notices sent to all of staff members;

d) Written notices sent to leaders of wards, departments and directly affiliated units who are requested to notify each of their staff members;

dd) Written notices sent to directly supervisory Party committees, Executive boards of Trade Unions of medical establishments, each of staff members involved;

e) Information posted on authorized websites and information web pages of each medical establishment; 

g) Information exchanges made through direct conversations between leaders of medical establishments, heads of wards/departments and staff members of medical establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2. MATTERS SUBJECT TO PUBLIC REVIEW OF STAFF MEMBERS AND DECISIONS OF LEADERS OF MEDICAL ESTABLISHMENTS

Article 6. Matters subject to public review of staff members

1. Action plans for implementation of the Party’s Resolutions, the State’s laws, health-sector policies related to the organization and operation of medical establishments.

2. Plans and strategies for development of medical establishments, development of high-tech specialized departments and divisions within each medical establishment.

3. Working plans, annual financial plans; plans for repair, upgradation and construction of new facilities; annual plan for supply of drugs, chemicals and consumable medical supplies; plans for purchase, use, and liquidation of assets of each medical establishment.

4. Internal rules and regulations of medical establishments, wards, departments and directly affiliated units; professional technical regulations of medical establishments, wards and directly affiliated units.

5. Plans and procedures for capital construction; procurement of drugs, chemicals and consumables; purchase and repair of medical equipment and supplies.

6. Plans, regulations and procedures for recruitment, labor contracts, selection of potential candidates holding offices as leaders of medical establishments, wards, departments and directly affiliated units; training, refresher's courses, appointment, dismissal, posting, secondment, rewarding and disciplining of staff members in accordance with law.

7. Measures for personal prevention, occupational safety and health, environmental sanitation, reform of working regimes, improvement of material and spiritual life for staff members; construction of cultural and civilized lifestyle within medical establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Action plans to implement emulative movements of medical establishments; nomination for annual performance titles and awards; 6-month performance summary reports, year-end performance assessment reports of medical establishments.

10. Regulations on internal expenditures, regulations on institution and use of the welfare fund, reward fund or unemployment reserve fund.

11. Others to be publicly announced where necessary under decisions of medical establishments’ leaders.

Article 7. Forms of contribution of opinions

1. Sending opinions directly to leaders of medical establishments, wards, departments and other affiliated units.

2. Raising opinions at conferences or seminars held within medical establishments.

3. Raising opinions in the progress update meeting within departments or medical establishments.

4. Contributing opinions to functional departments or divisions of medical establishments. 

5. Sending opinions via electronic web pages, local networks, hotlines or mailboxes available at medical establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Requesting mass organizations to conduct surveys to collect opinions from staff members.

8. Handing out direct questionnaires; soliciting public feedbacks on draft documents from staff members.

Section 3. MATTERS UNDER PUBLIC SUPERVISION OF STAFF MEMBERS

Article 8. Matters within the supervision competence of staff members

1. Implementation of goals and objectives of working plans of medical establishments, wards, departments and affiliated units; implementation of resolutions passed in meetings of staff members.

2. Implementation of working rules and regulations of wards, departments and affiliated units and medical establishments.

3. Implementation of professional and technical engineering regulations.

4. Management and use of the state budget’s allocations, prices of medical services, health insurance collections, other lawful collections, and various funds of medical establishments.

5. Bidding and supply of drugs, chemicals, blood, fluids for transfusion and equipment; purchase, use and liquidation of assets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Implementation of the State’s policies related to the lawful rights and interests of staff members of medical establishments.

8. Implementation of organization and personnel rules and regulations.

9. Implementation of publicly disclosed matters by leaders of medical establishments, wards and departments.

10. Results of responses to feedbacks, petitions, complaints or accusations of staff members, patients and legal representatives of patients under law.

Article 9. Supervisory forms

1. Supervision carried out through operations of the People’s Inspectorate, the Inspection Commissions under the control of the Party Committees of medical establishments. 

2. Supervision carried out at meetings of staff members.

3. Supervision carried out at regular meetings, work-in-progress review meetings or discussions of medical establishments, wards, departments and affiliated units.

4. Supervision carried out through operations of the Party organizations and mass organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

DEMOCRATIC RELATIONSHIPS WITH PATIENTS, LEGAL REPRESENTATIVES OF PATIENTS

Section 1. MATTERS THAT MUST BE DISCLOSED TO PATIENTS, LEGAL REPRESENTATIVES OF PATIENTS

Article 10. Matters that need to be disclosed in a timely and open manner

1. Regulations on rights and obligations of patients to medical establishments.

2. Internal rules, regulations and maps of wards, departments and affiliated units of medical establishments.

3. Medical examination and treatment processes and procedures, and other related procedures.

4. Prices of medical examination and treatment services applied to patients with health insurance cards;  prices of unsolicited medical examination and treatment services applied to patients without health insurance cards; relief of prices of medical examination and treatment services; implementation of health insurance benefits; health insurance coverage of  medical examination and treatment costs according to the provisions of law.

5. Prices of on-demand medical examination and treatment services rendered to patients; prices of other services rendered by medical establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Departments for reception of citizens, handling of feedbacks, petitions, complaints and denunciations of medical establishments.

8. Hotline number of the Ministry of Health.

9. Matters and acts that cause disorder, infringe on body, health, life or insult the honor and dignity of officers and employees of medical units.

10. Results and points indicating patient’s satisfaction.

Article 11. Public announcement approaches

1. Posting public notices and displaying information on electronic billboards

Publicly disclosing information prescribed in Article 10 herein by using: Written documents, drawings, diagrams and directional markings or signs showing way to zones, wards, departments or subordinate units; boards of internal rules, regulations or prices of medical examination and treatment services and prices of patient’s services at public places where a lot of patients walk. Posting notices at public places must be regular, continuous and timely.

2. Information, communication and counseling activities

Disseminating, communicating and counseling regulations, policies and issues related to medical examination and treatment activities when patients arrive at clinics, emergency rooms and wards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2. ISSUES UNDER OPINIONS OR SUPERVISION OF PATIENTS AND THEIR LEGAL REPRESENTATIVES

Article 12. Issues under contributed opinions or supervision

1. Implementation of the State’s health policies related to the lawful rights and interests of patients such as medical examination and treatment, health insurance; policies and prices of medical services prescribed in law.

2. Implementation of rules and regulations on medical examination and treatment services of medical establishments.

3. Morale and attitude of officials and employees toward rendering of medical services in medical establishments; detecting and reporting to heads or leaders of departments, wards and affiliated units on officials and employees who show signs of poor morale, attitude towards rendering of medical services, annoyance, harassment, dodging, discrimination and bribe solicitation towards patients or their legal representatives; proposing ideas, discussing and collaborating with medical staff in taking care of patients.

4. Environmental hygiene, maintenance of security and order at medical establishments.

5. Public relation, resolution of petitions, complaints and denunciations and results of settlement of petitions, complaints and denunciations filed by patients and their legal representatives against medical establishments.

Article 13. Forms of contribution of opinions and supervision

1. Raising opinions directly to medical staff at departments, wards or affiliated units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Sending written opinions via mailboxes of medical establishments.

4. Raising voices by making calls to hotlines of medical establishments.

5. Raising opinions through direct conversation or meetings of patient councils of departments, wards and medical establishments.

Chapter IV

RESPONSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION OF DEMOCRACTIC PRACTICES IN OPERATIONS OF MEDICAL ESTABLISHMENTS

Article 14. Responsibilities of heads of medical establishments

1. Heads of medical establishments shall be responsible for implementing democracy in the management and operation of medical establishments; strictly complying with the provisions of Article 4 of Decree No. 04/2015/ND-CP and the provisions of Articles 4, 6, 8 and 10 of this Circular; allocating annual funds for implementation.

2. On a monthly basis, holding direct dialogues to proactively capture thoughts and aspirations of staff members of medical establishments, patients, and their legal representatives; promptly responding to and resolving suggestions and questions (if any).

3. Holding periodic, monthly, quarterly and 06-monthly briefings to evaluate the performance of assigned tasks and set out key tasks and solutions to be carried out in the coming time at medical establishments. At the end of the year, heads of medical establishments must make a review of the medical establishment's activities at the conferences of staff members in accordance with the provisions of Circular No. 01/2016/TT-BNV dated January 13, 2016 of the Ministry of Home Affairs, providing guidance on implementation of a number of regulations of Decree No. 04/2015/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Accepting feedback and criticism from staff members. When staff members register to meet and have specific purposes and reasons, scheduling meetings and discussions with them.

6. Publicly notifying staff members of the matters or issues specified in Articles 4, 6 and 8 of this Circular.

7. Promulgating regulations on management of equipment available at medical establishments to ensure practicality, efficiency and economy; economically using allocated funds; complying with financial disclosure regulations. The procurement of equipment, means and assets of a medical establishment must comply with the provisions of law.

8. Directing the adequate and timely provision of information, documents, methods of organization and implementation, responsibility for performance and accountability for the contents of work in medical establishments as prescribed, except for classified documents required by law.

9. Considering and promptly and legally settling petitions, complaints and denunciations of staff members, and recommendations of the People's Inspection Committee; promptly reporting to competent authorities of those issues not falling within its competence.

10. Promptly sanctioning people who have acts of obstructing the implementation of democracy in the operations of medical establishments and those who have acts of revenge or repression against staff members who file petitions, complaints or accusations or allegations according to regulations of law.

Article 15. Responsibilities of staff members

1. Responsibilities of heads of departments, wards and affiliated units

Raising awareness of, implementing and inspecting the implementation of this Circular according to the assigned functions, tasks and powers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Strictly abiding by the provisions of Article 6 of Decree No. 04/2015/ND-CP and this Circular.

Article 16. Responsibilities of patients, legal representatives of patients

1. Strictly complying with regulations related to the responsibilities of patients and the patient's legal representatives in accordance with laws and internal rules and regulations of medical establishments.

2. Implementing regulations on practices of democracy in activities of public medical establishments under the provisions of this Circular.

Article 17. Responsibilities of Party’s committees, mass organizations and the People’s Inspection Committee

1. Requesting Party’s committees at all levels to direct and instruct the implementation of democracy in activities of medical establishments.

2. Mass organizations shall be responsible for formulating and implementing regulations on democracy; communicating and disseminating publicly disclosed contents, and regularly supervising the implementation of democracy in activities of medical establishments.

3. The People’s Inspection Committee shall be responsible for inspecting the implementation of democracy in operations of medical establishments related to rights and interests of staff members.

Article 18. Responsibilities of directly supervisory authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19. Entry into force

1. This Circular shall take effect as of July 1, 2021.

2. Decision No. 44/2007/QD-BYT dated December 12, 2007 of the Minister of Health, promulgating the Regulations on democracy at public hospitals shall expire as from the effective date of this Circular.

Article 20. Reference clause

In case where legislative documents and regulations used as references in this Circular are amended or supplemented or replaced, new versions thereof shall apply.

Article 21. Implementation

1. Organization and Staff Department – the Ministry of Health shall preside over and collaborate with concerned Departments or units in implementation and inspection of the implementation of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTRY
Nguyen Thanh Long

 

APPENDIX

LIST OF CONTENTS OF REPORT ON RESULTS OF IMPLEMENTATION OF PRACTICES OF DEMOCRACY IN ACTIVITIES OF PUBLIC MEDICAL ESTABLISHMENTS

Year:…………..

 (Annexed to the Circular No. 05/2021/TT-BYT dated May 5, 2021)

1. Incorporation and consolidation of the Steering Committee on democratic practices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Communication and public disclosure activities (if any, specifying the specific form; if not, specifying the specific reasons)

4. Organization of training sessions and provision of instructions (number of participants, forms, eligible participants...)

5. Emulation campaign launching

6. Formulation of democracy regulations at medical establishments

7. Formulation of other regulations (e.g. Regulations on internal spending; emulation and commendation; salary increase ahead of time; training and retraining; delivery of speech and provision of information to the press....)

8. Citizen public relation, handling of petitions, complaints and denunciations (if any)

9. Operations of the People’s Inspection Committee 

10. Operation of public opinion mailboxes, hotlines...

11. Other measures to duly implement democracy at medical establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Preliminary, final review assessments, commendation, rewarding and disciplinary actions (quantity and form)

14. Difficulties and issues

15. Lesson and experience

16. Petitions and recommendations of medical establishments

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2021/TT-BYT ngày 05/05/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.464

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!