Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 98/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 98/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

1. Trong năm vừa qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện, cả sáu nhiệm vụ về cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo hướng kiến tạo, phục vụ.

Thể chế của nền hành chính được cải cách, hoàn thiện thêm một bước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế; việc xây dựng văn bản quy định chi tiết đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ văn bản nợ đọng đã giảm dần qua các năm.

Thủ tục hành chính ngày càng thống nhất, đồng bộ, đơn giản, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế; nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm; đơn giản hóa, góp phần rất lớn trong việc giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng, cải thiện về chất lượng, hiệu quả hoạt động; việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các bộ, ngành, địa phương đã tạo thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã phát huy tác dụng, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận biết, tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, khắc phục các chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; hệ thống các văn bản pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thể chế về quản lý công chức, viên chức tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; cải cách tiền lương được chú trọng và đạt kết quả nhất định.

Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực theo hướng đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách nhà nước.

Việc triển khai Chính phủ điện tử đã lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân và sự tham gia của những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

Như vậy, nhờ sự quyết tâm và hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp một phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước trong năm vừa qua, góp phần đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kế hoạch, GDP năm 2018 vượt mục tiêu tăng trưởng, đạt 7,08%.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương đối với kết quả cải cách hành chính đạt được trong năm 2018. Đồng thời, biểu dương: Bộ Nội vụ đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực về cải cách hành chính; Văn phòng Chính phủ trong tham mưu, đề xuất thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát huy tốt vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng; Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế ... về cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính về cải cách tổ chức bộ máy; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Bên cạnh những kết quả đó, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ; nhiều cơ quan, bộ, ngành, địa phương còn để xảy ra tình trạng: “trên bảo, dưới không nghe”; “trên nóng, dưới lạnh”; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế, chồng chéo, kém chất lượng, chậm được sửa đổi; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; vẫn còn có biểu hiện “cài cắm”, lợi ích cục bộ (cắt giấy phép mẹ, đẻ giấy phép con), sách nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; chi phí không chính thức, tham nhũng vặt vẫn là hiện tượng gây nhức nhối trong xã hội; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đồng bộ, chưa đạt yêu cầu đề ra; việc chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công thuộc ngành lĩnh vực nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm còn chậm triển khai; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra...

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Để tạo đột phá mới về cải cách hành chính nhằm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng thời với các luật, pháp lệnh, không để phát sinh nợ đọng mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; khắc phục, chấm dứt tình trạng giấy phép mẹ, giấy phép con; khẩn trương rà soát, công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao.

2. Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định. Sớm hoàn thiện các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 10 năm 2019.

Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, trong đó sớm ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử; hoàn thiện khung khổ pháp luật cho xây dựng Chính phủ điện tử, nền tảng công nghệ và các cơ sở dữ liệu quốc gia...; vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

5. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ giữa bộ, ngành với các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, về kiểm tra công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính.

6. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

7. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 năm 2019; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, trình Chính phủ tháng 6 năm 2019; ban hành bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá mức độ, hiệu quả thực thi pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương theo thời hạn được giao tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ mới cho nhiệm kỳ tiếp theo, với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để đề xuất cơ cấu tổ chức Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hoàn thành việc triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (SIPAS) trong Quý II năm 2019. Sử dụng có hiệu quả các chỉ số này để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ.

Sớm nghiên cứu sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động và hiệu quả của các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đang triển khai để có cơ sở sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các ngành, các cấp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Tháng 5 năm 2019, phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính sâu rộng trên phạm vi cả nước, trong các cấp, các ngành, trọng tâm vào các vấn đề như: giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở...

9. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra năm 2019. Từng thành viên Ban Chỉ đạo phải sát sao đôn đốc, kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ của bộ, ngành mình, bảo đảm đạt, vượt mức đề ra. Đổi mới công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng kiểm tra chuyên đề, gắn với trách nhiệm công khai minh bạch theo đúng tinh thần cải cách hành chính của cơ quan chủ trì triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết 30c/NQ-CP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên BCĐCCHC, Văn phòng BCĐCCHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: PL, TH, TCCV, QHĐP,
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 98/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139