Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 31/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị triển khai công tác năm 2009 của ngành tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 31/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

Ngày 29 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2009 của ngành Tư pháp. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009, ý kiến của đại diện một số cơ quan Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2008

Năm 2008, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp; giá cả, lạm phát tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ, sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Mặt trận, của các Đoàn thể, nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta đã giành được những thành tựu quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp của ngành Tư pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành Tư pháp.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2009 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

Năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục tác động xấu đến sự phát triển kinh tế nước ta, hầu hết các ngành kinh tế bị suy giảm, thị trường trong và ngoài nước bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2009 phải gắn chặt với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tạo được sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, nhất là các văn bản trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Khi thẩm định cần chú trọng đánh giá tính khả thi, tác động xã hội của văn bản; sớm phát hiện để đề xuất loại bỏ các chồng chéo, mâu thẫn giữa các văn bản pháp luật; chú trọng thẩm định các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thể hiện trong các văn bản pháp luật. Ngành Tư pháp cần chủ động tham gia ngay từ đầu quá trình  soạn thảo, tăng cường phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Tham mưu kịp thời cho Chính phủ trong việc phân công, tổ chức, đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, tạo chuyển biến cơ bản về tiến độ và chất lượng soạn thảo. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ giải quyết một bước cơ bản tình trạng nợ Nghị định và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo dõi chung về thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo với Chính phủ tình hình thực thi pháp luật trong phạm vi cả nước.

4. Tổ chức thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự nhằm tạo chuyển biến mạnh trong lĩnh vực công tác này, khắc phục tình trạng án tồn đọng, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Bộ cần chủ động tham mưu cho Chính phủ xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức của cơ quan Thi hành án dân sự, ở Trung ương có thể là tổng cục, còn ở cấp tỉnh, cấp huyện cần tổ chức theo mô hình phù hợp, đảm bảo cơ chế vận hành hiệu quả, thông suốt, gắn chặt với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ pháp luật; cả đào tạo cơ bản và bồi dưỡng nâng cao trình độ, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật có trình độ cao, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế , đồng thời quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tư pháp cấp địa phương, nhất là cán bộ tư pháp cấp cơ sở.

Bộ Tư pháp cần quan tâm bảo đảm các điều kiện để  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định và xây dựng pháp luật, nếu xét thấy cần tăng biên chế cán bộ thì chủ động làm việc với Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chủ động hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực cho các tổ chức pháp chế để các tổ chức này hoạt động tích cực, chủ động, hiệu quả hơn, thực sự trở thành bộ phận tham mưu, chỗ dựa đáng tin cậy cho các Bộ, ngành, HĐND, UBND trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.
Các cơ quan Tư pháp địa phương cần chủ động đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, nhất là đội ngũ càn bộ tư pháp - hộ tịch, từ đó tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kế hoạch bổ sung biên chế; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với việc trau dồi đạo đức, rèn luyện thẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các PTTgCP;
- Bộ Tư pháp;
- TANDTC, VKSNDTC (để phối hợp);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP, các Vụ: PL, TH, KTBT;
- Lưu: VT, PL (6).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 31/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị triển khai công tác năm 2009 của ngành tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113