Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 238/TB-VPCP kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp vể tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 238/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 03/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 238/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 21 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp vể tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ (CP) với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC). Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) và các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc TANDTC, VKSNDTC và VPCP.

Sau khi nghe lãnh đạo TANDTC, VKSNDTC và VPCP báo cáo tình hình và kết quả một năm thực hiện Quy chế và phát biểu của các đại biểu dự họp, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đã ký Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa CP với TANDTC, VKSNDTC. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đáp ứng việc thực hiện, nhiệm vụ chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Sau hơn một năm ký kết, cả 3 cơ quan đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu rất quan trọng, nổi bật là sự phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc xử lý những vấn đề nhạy cảm, trong đó có giải quyết các vụ án trọng điểm; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đào tạo cán bộ; công tác hợp tác quốc tế; việc bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án và Kiểm sát.

Bên cạnh mặt tích cực, quá trình thực hiện Quy chế cũng còn một số tồn tại, bất cập cần được điều chỉnh kịp thời. Vẫn còn tình trạng chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về yêu cầu và ý nghĩa của phối hợp công tác giữa CP với TANDTC, VKSNDTC; quá trình phối hợp còn chưa thật chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời; công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế làm chưa thật tốt. Mặt khác, có một số điểm trong nội dung Quy chế chưa được cụ thể hóa, việc phân công chưa cụ thể vì vậy cần được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

2. Về các kiến nghị của TANDTC và VKSNDTC về Quy hoạch trụ sở làm việc và kinh phí xây dựng trụ sở; công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chế độ cử tuyển cho cán bộ tư pháp khu vực miền núi; việc ứng dụng công nghệ thông tin; một số vấn đề về hợp tác quốc tế, nhất là với Lào và Cam-pu-chia và chính sách thu hút cán bộ tư pháp cho vùng sâu, vùng xa…., đề nghị TANDTC, VKSNDTC làm đề án và giao VPCP tổng hợp các kiến nghị của TANDTC, VKSNDTC để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng thời với việc chỉ đạo thực hiện tốt hơn Quy chế, đề nghị TANDTC, VKSNDTC phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ, nhất là Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ, trong việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm ma túy và tình trạng chống người thi hành công vụ.

4. Yêu cầu các Bộ, ngành thuộc Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện tốt việc phối hợp công tác với TANDTC, VKSNDTC theo quy định của Quy chế. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, xử lý kịp thời những kiến nghị của TANDTC, VKSNDTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Để việc thực hiện Quy chế đi vào nề nếp, đề nghị cần tập trung triển khai ngay một số công việc như sau:

a) Mỗi cơ quan cử 01 đơn vị thuộc quyền làm đầu mối phối hợp công tác. Các đơn vị này có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu cho lãnh đạo cơ quan mình xây dựng chương trình phối hợp; đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo cơ quan xử lý những vấn đề đặt ra trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế.

b) Định kỳ hàng quý, mỗi đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả việc thực hiện Quy chế ở cơ quan mình, báo cáo lãnh đạo cơ quan cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện. Một năm một lần, Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp giữa CP với TANDTC, VKSNDTC để kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế và đề ra phương hướng hoạt động cho năm sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Đ/c Chánh án TANDTC;
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC;
- TANDTC;
- VKSNDTC;
- Các Bộ, ngành: TP, TC, KH&ĐT, CT, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
Các Vụ: PL, TH, KGVX, QHQT, KTN, KTTH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (5).Thanh.27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 238/TB-VPCP kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp vể tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114