Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 72/2006/NQ-QH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2006/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2007 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 571/UBTVQH11 ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XI (dự kiến vào tháng 3-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 2 dự án luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội;

2. Luật tương trợ tư pháp.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 2 dự án luật

1. Luật hoá chất;

2. Luật đặc xá.

2. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII (dự kiến vào tháng 11-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 6 dự án luật, 01 dự án nghị quyết

1. Luật thuế thu nhập cá nhân;

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

3. Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình;

4. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm;

5. Luật hoá chất;

6. Luật đặc xá;

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2012) và năm 2008.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 10 dự án luật

1. Luật bảo hiểm y tế;

2. Luật thuế sử dụng đất;

3. Luật thủ tục hành chính;

4. Luật công vụ;

5. Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức;

6. Luật năng lượng nguyên tử;

7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

8. Luật hoạt động chữ thập đỏ;

9. Luật đầu tư công;

10. Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 13 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật

1. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế;

2. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

3. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

4. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay;

5. Pháp lệnh án phí, lệ phí tại Tòa án nhân dân;

6. Pháp lệnh công nghệ cao;

7. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

8. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

9. Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng;

10. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính;

11. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

13. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (bao gồm cả vấn đề xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân);

14. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi.

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT: 16 dự án

1. Luật nông dân;

2. Bộ luật thi hành án;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự;

5. Luật các vùng biển Việt Nam;

6. Luật trưng cầu ý dân;

7. Luật về hội;

8. Luật dân số;

9. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả vấn đề lãnh sự);

10. Luật phí và lệ phí;

11. Luật bồi thường nhà nước;

12. Bộ luật xử lý vi phạm hành chính;

13. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi);

14. Luật báo chí (sửa đổi);

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý;

16. Luật người cao tuổi.

Điều 2:

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

2. Các cơ quan trình, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác để nâng cao chất lượng dự án, báo cáo thẩm tra và giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

4. Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và thi hành thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 72/2006/NQ-QH11

Hanoi, November 29, 2006

 

RESOLUTION

ON THE 2007 LAW- AND ORDINANCE-MAKING PROGRAM

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly and the Law on Promulgation of Legal Documents;
Having considered the National Assembly Standing Committee's Report No. 571/UBTVQH11 of October 24, 2006, on the 2007 tentative law- and ordinance-making program and opinions of National Assembly deputies;

RESOLVES:

Article 1.- To adopt the following law- and ordinance-making program for 2007:

A. OFFICIAL PROGRAM

I. BILLS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To be passed by the National Assembly: two bills

1. The Bill Amending a Number of Articles of the Law on Organization of the National Assembly;

2. The Bill on Judicial Assistance.

b/ To be commented by the National Assembly: two bills

1. The Bill on Chemicals;

2. The Bill on Special Amnesty.

2. At the 2nd session of the XIIth National Assembly (scheduled for November 2007):

a/ To be passed by the National Assembly: six bills and one resolution

1. The Bill on Personal Income Tax;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Bill against Domestic Violence;

4. The Bill against Contagious Diseases;

5. The Bill on Chemicals;

6. The Bill on Special Amnesty;

7. The National Assembly's Resolution on the law- and ordinance-making programs for the whole XIIth tenure (2007-2012) and for 2008.

b/ To be commented by the National Assembly: 10 bills

1. The Bill on Health Insurance;

2. The Bill on Land Use Tax;

3. The Bill on Administrative Procedures;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The Bill on Modes of Purchase and Requisition of Property from Individuals and Organizations;

6. The Bill on Atomic Energy;

7. The Bill on Promulgation of Legal Documents (amended);

8. The Bill on Red Cross Activities;

9. The Bill on Public Investment;

10. The Bill on Management and Use of State Assets.

II. DRAFT ORDINANCES: 13 ORDINANCES AND ONE LEGAL RESOLUTION

1. The Ordinance on Conclusion and Implementation of International Agreements;

2. The Ordinance on Protection of Strategic National Security Works and Targets;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Ordinance on Procedures for Arrest of Aircraft;

5. The Ordinance on Legal Costs and Fees at People's Courts;

6. The Ordinance on High Technologies;

7. The Ordinance on Democracy in Communes, Wards and Townships;

8. The Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Vietnam's Coast Guard Force;

9. The Ordinance on Defense Industry;

10. The Ordinance on Expenses for Survey and Valuation in Civil and Administrative Procedures;

11. The Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Criminal Investigation;

12. The Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Entry, Exit and Residence of Foreigners in Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14. The National Assembly Standing Committee's Resolution on the Framework Export Tariffs and Preferential Import Tariffs.

B. RESERVE PROGRAM

Bills: 16 bills

1. The Bill on Farmers;

2. The Judgment Enforcement Code;

3. The Bill Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code;

4. The Bill Amending and Supplementing a Number of Articles of the Criminal Procedure Code;

5. The Bill on Vietnam's Sea Areas;

6. The Bill on Referendum;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The Bill on Population;

9. The Bill on Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam in Foreign Countries (covering consulates);

10. The Bill on Charges and Fees;

11. The Bill on State Compensation;

12. The Code on Handling of Administrative Violations;

13. The Bill on Officers of the Vietnamese People's Army (amended);

14. The Press Bill (amended);

15. The Bill Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Drug Prevention and Combat;

16. The Bill on Elderly People.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To assign the National Assembly Standing Committee to direct the implementation of the 2007 law- and ordinance-making program.

2. The agencies that draft and submit bills and ordinances shall work out specific plans on organization of implementation, ensuring the quality and drafting schedule of bills and ordinances as well as the timely promulgation of guiding documents.

3. The National Assembly's Nationality Council and other Committees shall take the initiative in coordinating with drafting agencies and other concerned agencies and organizations in improving the quality of bills and draft ordinances, preparing appraisal reports and assisting the National Assembly Standing Committee in gathering comments on and adjusting bills and ordinances; and enhance supervision over the promulgation of documents guiding the implementation of laws and ordinances.

4. The Government shall work out measures to intensify law dissemination, propagation and introduction among all agencies, organizations and individuals for uniform understanding and implementation.

This Resolution was adopted on November 29, 2006, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 10th session.

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRMAN
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 72/2006/NQ-QH11 ngày 29/11/2006 of November 29, 2006 on the 2007 law- and ordinance-making program

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80