Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 824/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 13/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 162/TTr-SNV ngày 05/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh và Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm chỉnh lý tài liệu hoàn chỉnh, xác định giá trị tài liệu, lựa chọn tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 và Danh mục số 2 nêu tại Điều 1 và Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Lưu: VT, SNV, NCSi.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên)

SỐ TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

GHI CHÚ

I

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

1

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

Gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Sở Nội vụ

 

4

Sở Tài chính

 

5

Sở Công thương

 

6

Sở Xây dựng

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

8

Sở Khoa học và Công nghệ

 

9

Sở Tư pháp

 

10

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

 

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

12

Sở Giao thông vận tải

 

13

Sở Lao động thương binh và Xã hội

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

15

Sở Y tế

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

17

Sở Thông tin và Truyền thông

 

18

Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm

 

19

Ban Quản lý khu kinh tế

 

20

Ban Dân tộc

 

21

Thanh tra tỉnh

 

22

Đài phát thanh và truyền hình

 

23

Ban Quản lý Dự án thiên tai và Lụt bão

 

II

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

a

Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

 

24

Ban Tôn giáo

 

25

Ban Thi đua - Khen thưởng

 

b

Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường

 

26

Chi cục Bảo vệ và Môi trường

 

27

Chi cục Biển hải đảo

 

28

Chi cục Quản lý đất đai

 

c

Các đơn vị trực thuộc Sở Công thương

 

29

Chi cục Quản lý thị trường

 

d

Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

30

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 

đ

Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

31

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

 

32

Chi cục Lâm nghiệp

 

33

Chi cục Quản lý chất lượng nông nghiệp lâm sản và thủy sản

 

34

Chi cục Bảo vệ thực vật

 

35

Chi cục Thú y

 

36

Chi cục Kiểm lâm

 

37

Chi cục Phát triển nông thôn

 

38

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

e

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

 

39

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

40

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

III

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH

41

Trường Đại học Phú Yên

 

42

Trường Cao đẳng nghề

 

43

Trường Cao đẳng Y tế

 

44

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

 

IV

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐƯỢC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO NGÀNH DỌC Ở CẤP TỈNH

45

Tòa án nhân dân

 

46

Viện kiểm sát nhân dân

 

47

Cục thuế tỉnh

 

48

Công an tỉnh

 

49

Bộ Chỉ huy quân sự

 

50

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng

 

51

Cục Thi hành án dân sự

 

52

Cục Thống kê

 

53

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

54

Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên

 

55

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Phú Yên

 

56

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Yên

 

57

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

 

58

Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên

 

59

Bưu điện Phú Yên

 

60

Viễn thông Phú Yên

 

61

Công ty Điện lực Phú Yên

 

V

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

62

Công ty TNHH MTV Thủy nông đồng cam

 

63

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước

 

64

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

 

65

Công ty TNHH MTV Cảng Vũng rô

 

66

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

 

VI

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP

67

Liên minh hợp tác xã

 

68

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

 

69

Hội Văn học Nghệ thuật

 

70

Hội Chữ thập đỏ

 

71

Hội Đông y

 

72

Hội Nhà báo

 

 

DANH MỤC SỐ 2

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở CẤP HUYỆN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên)

SỐ TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

GHI CHÚ

01

VP HĐND và UBND

09 huyện, thị xã, thành phố

02

Phòng Nội vụ

03

Phòng Tư pháp

04

Phòng Tài chính - Kế hoạch

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

06

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

07

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (trừ thành phố Tuy Hòa; thị xã Sông Cầu)

08

Phòng Văn hóa Thông tin

09

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trừ thành phố Tuy Hòa; thị xã Sông Cầu)

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

11

Phòng Y tế

12

Thanh tra

13

Tòa án nhân dân

14

Viện Kiểm sát nhân dân

15

Công an huyện

16

Ban Chỉ huy quân sự

17

Chi cục Thống kê

18

Chi cục Thi hành án

19

Kho bạc Nhà nước

20

Bảo hiểm xã hội

21

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

22

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội

23

Trung tâm phát triển quỹ đất

24

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

25

Ban Quản lý các công trình đầu tư và Xây dựng cơ bản (trừ huyện Đồng Xuân)

26

Đài Truyền thanh - Truyền hình

27

Phòng Dân tộc

Huyện Sông Hinh; Sơn Hòa; Đồng Xuân

28

Phòng Kinh tế

Thành phố Tuy Hòa; Thị xã Sông Cầu

29

Phòng Quản lý đô thị

Thành phố Tuy Hòa; Thị xã Sông Cầu

30

BQL dự án lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên

Huyện Sơn Hòa

31

Ban Quản lý xây dựng cơ bản

Huyện Đồng Xuân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151