Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 393/QĐ-UBND-HC về danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và phân cấp quản lý

Số hiệu: 393/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 16/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 5 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 970/2009/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 181/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 04 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và phân cấp quản lý, như sau: (kèm Danh mục các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và phân cấp quản lý).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện Quyết định này; lập hồ sơ kỹ thuật và tổ chức quản lý các tuyến đường thủy nội địa do cấp tỉnh quản lý;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố lập hồ sơ kỹ thuật và tổ chức quản lý các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý.

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan có kế hoạch nạo vét, bảo dưỡng và lắp đặt các báo hiệu theo kế hoạch hằng năm, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thủ trưởng các Sở, ngành Tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Đường thủy nội địa VN;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT& các PCT/ UBND;
- Đoạn QLĐTNĐ số 12, số 15;
- Công báo Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC/XDCB.(Q).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 393/QĐ-UBND-HC về danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và phân cấp quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41