Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2013 thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1581/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Tờ trình số 743/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2013), Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 317 /TTr-SNV ngày 22 tháng 5 năm 2013) và Giám đốc Sở Tài chính (Công văn số 1385/STC-NS ngày 05 tháng 6 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định

1. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định (sau đây gọi chung là Quỹ) là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Bình Định.

2. Quỹ đặt trụ sở tại Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Tài chính.

c) Các ủy viên Hội đồng:

- Ủy viên Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận tải.

- Các ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính có liên quan trực tiếp hoạt động quản lý nguồn thu, chi tài chính và công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường bộ của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên nêu trên cử nhân sự tham gia Hội đồng quản lý Quỹ bằng văn bản.

d) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ.

đ) Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Văn phòng Quỹ

- Văn phòng Quỹ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ, gồm có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và một số chuyên viên giúp việc.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công Ủy viên Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ kiêm nhiệm làm Chánh Văn phòng. Các chuyên viên giúp việc là một số công chức của Sở Giao thông vận tải kiêm nhiệm, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

- Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

a) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ, bao gồm:

- Đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban hành các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ theo thẩm quyền.

- Phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ; quyết định phân chia phí sử dụng đường bộ thu hàng năm cho các địa phương.

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định quyết toán thu, chi năm của Quỹ.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng Quỹ.

b) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng con dấu của Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

a) Là người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản của Quỹ.

b) Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc điều hành các hoạt động của Quỹ.

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký hoặc ủy quyền cho một trong những thành viên của Hội đồng ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ. Ủy quyền bằng văn bản cho một trong những thành viên của Hội đồng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt.

e) Trong trường hợp cần thiết, thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ; bổ sung, thay đổi hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

g) Tổ chức quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

h) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ

a) Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể; chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng. Các thành viên hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật.

b) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng có giá trị ngang nhau. Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên 2/3 số Ủy viên Hội đồng biểu quyết tán thành. Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

c) Trong một số trường hợp cần thiết, việc lấy ý kiến của Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ có thể được thực hiện bằng văn bản.

d) Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

đ) Hội đồng quản lý Quỹ chỉ họp khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên tham dự. Ủy viên vắng mặt phải báo cáo lý do vắng mặt và gửi phiếu biểu quyết của mình về Hội đồng.

e) Nội dung và kết luận cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ phải được gửi tới tất cả các Ủy viên Hội đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước;
- PVP CN;
- Lưu: VT, SNV, K12, K17, K19.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2013 thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74