Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 998/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 97/TTr-SKHCN ngày 21/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình có thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1. Đăng tải và niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Trang thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối với Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

Điều 4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Lĩnh vực/tên thủ tục hành chính

Số, ký hiệu, ngày tháng năm quyết định công bố

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (29 THỦ TỤC)

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

 

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

4

Thủ tục cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN

Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

 

5

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp thay đổi người đứng đầu

6

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN trong trường hợp thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN trong trường hợp sáp nhập, chia, tách tổ chức

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức KH & CN

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp bị mất hoặc rách, nát

10

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức

 

11

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp thay đổi tên của tổ chức

12

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức

13

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp thay đổi về trụ sở chính

14

Thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức KH & CN, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN trong trường hợp thay đổi về tổng số vốn của tổ chức

15

Thủ tục đăng ký hoạt động lần đầu văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH & CN

16

Thủ tục đăng ký giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

17

Thủ tục đăng ký, đề xuất, xác định nhiệm vụ KH & CN cấp tỉnh

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

 

18

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

19

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp tỉnh

20

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH & CN không sử dụng ngân sách nhà nước theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

 

21

Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH & CN không sử dụng NSNN có tiểm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

22

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

23

Thủ tục đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH & CN sử dụng ngân sách nhà nước

24

Thủ tục đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

25

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 01/6/2016

 

26

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

27

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

28

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

29

Thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư

Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

II

LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN (07 THỦ TỤC)

1

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

3

Thủ tục gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

4

Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

5

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

6

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

7

Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ

III

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (02 THỦ TỤC)

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

IV

LĨNH VỰC THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02 THỦ TỤC)

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

 

2

Thủ tục giải quyết tố cáo trong hoạt động khoa học và công nghệ

V

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (08 THỦ TỤC)

1

Thủ tục tiếp nhận Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

 

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

3

Thủ tục công bố hợp chuẩn

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

4

Thủ tục công bố hợp quy

5

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

6

Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

7

Thủ tục cấp/cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

Ghi chú: Tất cả 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17