Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 980/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 980/QĐ-UBND

 Phú Yên, ngày 7 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và tờ trình số 190/TTr-SNV ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên.

(Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy,TT HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT,
Ki(KSTT).

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ (BAN TÔN GIÁO) TỈNH PHÚ YÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. TTHC MỚI BAN HÀNH

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Tiếp nhận đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài.

2

Đăng ký Hiến chương, điu lệ sửa đi.

3

Đề nghị sinh hoạt tôn của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở việt nam.

4

Tổ chc lễ hội tín ngưỡng.

5

Công nhận tổ chức tôn giáo.

B. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thành lập, chia, tách, sáp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

2

Đăng ký hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

3

Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

4

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

5

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

6

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành.

7

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành.

8

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.

9

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.

10

Đề nghị tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

12

Đăng ký hoạt động tôn giáo.

C. TTHC HỦY BỎ, BÃI BỎ

1

Đơn xin phép sửa chữa, xây dựng lại cơ sở tôn giáo

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TTHC MỚI BAN HÀNH

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1. Thủ tục: Tiếp nhận đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật chức vụ và phạm vi phụ trách, tóm tt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy c có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:                                               

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
---------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐỀ NGHỊ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị:………………………….…………........................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...

Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

Số TT

Họ và Tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Lý do đề nghị

Phạm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo bản đề nghị gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

 

2. Thủ tục: Đăng ký Hiến chương, điu lệ sửa đi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký kèm theo hiến chương, điều lệ sửa đổi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do nội dung sửa đổi hiến chương, điều lệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đăng ký hiến chương điều lệ sửa đổi theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
---------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐĂNG KÝ HIẾN CHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

Kính gửi: (2) ….……………………….………………………………................

Tên tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..…………

Người đại diện:……………………………………………………………………………

Họ và tên:……………..…………………..……………Năm sinh…..........……………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……………….....…….……………………………....……………

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi với nội dung sau:

Lý do sửa đổi:…………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nội dung sửa đổi:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kèm theo đăng ký gồm: Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã sửa đổi.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động trong phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động chủ yếu trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

 

3. Thủ tục: Đề nghị sinh hoạt tôn của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở việt nam.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo: trong đó nêu rõ họ tên, quốc tch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, slượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt.

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện.

- Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ shợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
--------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………….

Người đại diện: ……………………………………………………………………………

Họ và tên: ………….….…Tên gọi khác……..………Năm sinh………………………

Quốc tịch: ……………………Tôn giáo: …………………………………………………

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:

Lý do đề nghị sinh hoạt tôn giáo:......…………………………………………….

Thời gian sinh hoạt tôn giáo:...…………………………………………………...

Số lượng người tham gia: ….………….…………………………………………

Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt tôn giáo:………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo.

 

4. Thủ tục: Tổ chc lễ hội tín ngưỡng.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả: Văn bản chấp thuận.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên l hi, nguồn gốc lịch sử của lễ hội, phạm vi, thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung lễ hội.

- Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định k nhưng có thay đổi về nội dung thời gian; địa điểm so với trước, nội dung văn bản đnghị không nêu lại nguồn gốc lịch scủa lễ hội.

- Danh sách Ban tổ chức lễ hội.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở VH-TT-DL, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

 MẪU B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

……… (1), ngày ….. tháng ….. năm ….

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG

Kính gửi:(2) ……………………………………………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..……………

Người đại diện:…………………….…………………….…………………….……………

Họ và tên: ……………………. Tên gọi khác …………………. …………………………

Năm sinh................................................................................................................…

Giấy CMND s: ………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ………….………

Đề nghị về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:

Tên lễ hội: ……………………………………………………………………………………

Nguồn gốc lịch s(3): ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Phạm vi tổ chức: ……………………………………………………………………………

Nội dung lễ hội: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức: …………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………

Kèm theo văn bản gồm: chương trình lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra lhội.

(3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đi vnội dung, thời gian địa điểm so với trước thì không nêu lại nguồn gốc lịch scủa lhội.

 

5. Thủ tục: Công nhận tổ chức tôn giáo.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có) họ và tên người đại diện tchức, slượng tín đồ, phạm vi hot động của tchức tại thời đim đề nghị, cơ cấu tổ chức, trụ s chính của tổ chức.

- Báo cáo tóm tắt quá trình hot động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

- Giáo lý: giáo luật, lễ nghi.

 - Hiến chương, điều lệ của tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tchức tôn giáo

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị công nhận Tổ chức Tôn giáo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là tổ chc của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo lut, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;

- Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mc đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

- đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo n định;

- Có trụ s, tổ chức và người đại din hợp pháp;

- Có tên gọi không trùng với tên gọi của tchức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

………..(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………………

Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………..……………………………….................

Tên tôn giáo: …………………………………………………………………....................

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức: (3)…………………………………………………………………..................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):….…………………………………..…………..............

Trụ sở chính: …………….………..……………………………………………................

Người đại diện:...........................................................................................................

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………Năm sinh…………........................

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………........................

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):…………………………………….….........................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:…../….. ngày cấp: …..../……./…

Cơ quan cấp:…………………………………………………………………….................

Số lượng tín đồ:…………………..……………………………………………..................

Phạm vi hoạt động:………………..……………………………..……………..................

Cơ cấu tổ chức:………………..…………………………………….………….................

Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).

 

B. TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1. Thủ tục: Thành lập, chia, tách, sáp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải nêu rõ những nội dung:

+ Tên tchức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Lý do thành lập, chia, tách sáp nhp, hợp nhất.

+ Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập; số lượng tín đtrước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Phạm vi hoạt động tôn giáo.

+ Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận.

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị thành lập chia, tách, sáp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận;

- Slượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điu lệ của tổ chức tôn giáo.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

…….……………….……………………………………………………………....................

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...................

Đề nghị được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………………….…………

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...…………

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:………………………………….………

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………………..…

…………….…………………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

MẪU B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (3) ………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc: …………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ……..…………………………………………………………………………………

Đề nghị được(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)……………………………………..………

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2):..……………………………………...………

Lý do (2):……………………………...........……………………………………...…………

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...………

Số lượng tín đồ trước khi (2)…………………………………………………………………

Số lượng tín đồ sau khi (2) ………………………………………………………..…………

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2):……………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

2. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tchức và quản lý.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký Hội đoàn tôn giáo theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

……………(1), ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tổ chức tôn giáo: ……………….…...…………………………………………………………

Trụ sở chính: …………………………………………………………………….………………

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…..………………………………. ………………….……………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….……………

Mục đích hoạt động: ……………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………….……………

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên: ……………Tên gọi khác………………Năm sinh……………………………….

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:………...….Nơi cấp:………..……..………………….       

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):………………………………………………….

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

3. Thủ tục: Đăng ký hoạt động ca dòng tu, tu viện hoặc các tổ chc tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách tu sĩ.

- Ni quy quy chế hoặc điu lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động; hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách các cơ stu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của y ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

………….(1), ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)

Kính gửi: (3)………………….…………………………………..………………..

Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...…...…………………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..…………

Đăng ký dòng tu……..(2):

Tên dòng tu (2):……………….………………………………….…..………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….………

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..…………

Hệ thống tổ chức và quản lý:…..………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………

Trụ sở hoặc nơi làm việc: ……………………..……………………………………………

Người đứng đầu dòng tu…..(2):

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………...Năm sinh……….…………………

Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..………………

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): …………………………………….…………….

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

4. Thủ tục: Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. Văn bản đề nghị nêu rõ tên lớp, địa điểm mở lớp, lý do mở lớp thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

-Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tdo - Hạnh phúc
--------------------

…………..(1), ngày ……. tháng ……năm......

ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……...……………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:……………………...……………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………...

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

Tên lớp: …………...……………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………

Lý do mở lớp:…………………………………………………………………......

Thời gian học:…………………………………………………………………….

Nội dung học:……………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: ……………………………..……………………………...

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật ).

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mở lớp.

 

5. Thủ tục: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trt, chức vụ và phạm vi phụ trách, tóm tt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm; bầu cử; suy cử theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;

- Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc;

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tdo - Hạnh phúc
--------------------

…………..(1), ngày ……. tháng ……năm......

ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ

Kính gửi: (2)……………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:…………………………..……………... …………...........

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……..……………..……………………………………………….

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

Số TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Phạm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 Đính kèm bản đăng ký gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

 

6. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo cần nêu rõ lý do cách chức, bãi nhiệm.

- Văn bn về cách chức, bãi nhiệm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tdo - Hạnh phúc
------------------

…………(1), ngày …… tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:………………………..……………..…………...……………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..…………

Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...………….

Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: ………………………………………………Năm sinh….………......…………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………….……...…………

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………………Nơi cấp:....………….…………

Chức vụ, phẩm trật:……………….... ………………………………………………………

Phạm vi phụ trách:………..…...………………………………………………….…………

Lý do cách chức, bãi nhiệm:..…...………………………………………………..…………

Từ ngày…………tháng………năm……………………………………………...…………

Kèm theo Thông báo gồm: văn bản của tổ chức tôn giáo về việc cách chức, bãi nhiệm.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

 

7. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký: trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyn, nơi thuyên chuyn đi, nơi thuyên chuyển đến.

- Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyn.

b) Số lưng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật v tôn giáo đã b Chtịch UBND cp tỉnh xvi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý v hình sự, trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
-------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN
NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi: (2) ………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …………………….…...……..…………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: …………………………………………………Năm sinh…………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………………………….

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:………………….Nơi cấp:……………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Nơi thuyên chuyển đi:…..…………. ……………………………………………

Nơi thuyên chuyển đến: ………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………

Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

 

8. Thủ tục:Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị trong đó nêu rõ lên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động; thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
---------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: (2) ……………………………………….……………………………...

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..……………………

Trụ sở chính: ……..…………………………………………………………………………

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:

Tên hoạt động tôn giáo:…...……………………………………………………..…………

Nội dung hoạt động:…...……………………………………………………………………

Người tổ chức:………………….…...………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: …………………………………………………………………………

Thời gian:……….…………. …………………………………………………….…………

Địa điểm:……………………………………………………………………………………

Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..……………………………………

Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

9. Thủ tục: Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội ngh, đại hội.

- Báo cáo hoạt động của tchức tôn giáo.

- Dthảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sa đổi (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
---------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:…………………...…...……..………………………………………

Người đại diện: ……………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………….………………Năm sinh…………………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……….. ……………………………………………...………………

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

Lý do tổ chức: ………………………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:……………………………………………………….…………

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..…………

Địa điểm tổ chức: …………………...………………………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...…….………

Số lượng người tham dự: ………………………………………………………...………            

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 28 Nghị định; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 29 Nghị định.

 

10. Thủ tục: Đề nghị tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên cuộc lễ; người ch trì, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
----------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………..……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...………..………………………………………

Người đại diện: ….…...………..……………………………………………………………

Họ và tên: …………………………….. ……………Năm sinh…..……....………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….………………

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Tên cuộc lễ:…………………………………………………………………………………

Nội dung:……………………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………..………………

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………………

Người chủ trì:……………………………………………………………………..………

Quy mô:…………………………………………………………………………..………

Thành phần:………………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

11. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn chấp thuận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Thông báo việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
----------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)……..……………………………..………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..……………………...............

Địa chỉ: ………………………………………………........……………………..................

Người đại diện:

Họ và tên………………………………………………………………..….........................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:……………………………………………………………................

Phạm vi tổ chức quyên góp:…..…………………………………………………..............

Cách thức quyên góp:……………………………………………………………..............

Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………………............

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….………........

.……………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………….................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

 

12. Thủ tục: Đăng ký hoạt động tôn giáo.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, số 01 B Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hòa.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

 Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả:

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo; tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổ chức, nơi cư trú, ngun gc hình thành quá trình phát triển ở Việt Nam? tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến nơi đặt trụ sở chính.

- Giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

- Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được y ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.

- Số lượng người tin theo.

b) Số lưng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hp: Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chng nhận.

- Lệ phí : Không

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký hoạt động tôn giáo theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có sinh hoạt tôn giáo ổn định từ 20 năm trở lên kể từ ngày được UBND cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo, không vi phạm các quy đnh tại khoản 2, điu 8 và điều 15 Pháp lệnh, tín ngưỡng, tôn giáo;

- Là tổ chức của những người có cùng niềm tin; có giáo lý, giáo lut, lnghi, đường hưng hành đạo và hoạt động gn bó với dân tc không trái với thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật;

- Không thuộc tổ chức tôn giáo đã được cơ quan Nhà nước có thm quyền công nhận;

- Tên gọi của tổ chức không trùng với tên các tổ chc n giáo đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc tên các danh nhân, anh hùng dân tộc;

- Có địa điểm hợp pháp để hoạt động tôn giáo;

- Có nời đi din là công dân Viêt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

 - Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Ni vụ.

 

MẪU B5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tdo - Hạnh phúc
--------------------

………….(1), ngày ….. tháng ….. năm………..

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………...

Tên tổ chức: (3)………………………………………………………………………………

Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...…………

Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung như sau:

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………….……..Tên gọi khác……………...Năm sinh……

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………..…………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………

Nguồn gốc hình thành:………………………………………………………………………

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..…………

Phạm vi hoạt động:……………………………………………..………………...…………

Cơ cấu tổ chức:…………………………………………………………………...…………

Số lượng người tin theo:.………………………………………..………………..…………

Dự kiến nơi đặt trụ sở chính:……………....……………………………………..…………

Kèm theo văn bản gồm: giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, địa chỉ).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 980/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198