Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 98/2002/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 98/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 10/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;
Xét Văn bản số 586/CN5 ngày 16/8/2002 của Sở Công nghiệp thành phố, văn bản số 2284/SYT-TCCB ngày 27/8/2002 của Sở Y tế thành phố và Tờ trình số 36/TTr.PCLB ngày 03/9/2002 của Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố đề nghị thay đổi thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thay đổi 02 (hai) thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố như sau :

1. Ông Nguyễn Văn Lai, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố thay ông Nguyễn Thanh Lập, làm Ủy viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố và có nhiệm vụ :

1.1. Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối công nghiệp ;

1.2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Phú Nhuận.

2. Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Trưởng phòng Hành chính Quản trị-Sở Y tế thành phố thay ông Võ Tấn Cảnh làm Ủy viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố và có nhiệm vụ :

2.1. Phụ trách chỉ đạo các bệnh viện, trạm xá cấp cứu, phòng trừ dịch bệnh của ngành y tế thành phố và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt đồng thời phối hợp khối y tế của cơ quan Trung ương để tham gia trong công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

2.2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 11.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và các Ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3  
- BCĐ PCLB Trung ương
- UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- Phân BCĐ PCLB miền Nam
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, CNN
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ,  MTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- Chi cục QLN và PCLB (4b)
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN/M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/2002/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141