Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 74/TTr-SNV ngày 25/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh (sau đây gọi tắt là hội cấp tỉnh) hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (kèm theo Danh sách các hội được thống kê đến thời điểm ban hành quyết định và các hội sau thời điểm ban hành quyết định này).

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là hội cấp huyện), hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là hội cấp xã).

Điều 2. Nhiệm vụ của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh

a) Có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt Điều lệ hội cấp tỉnh và những vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời xử lý vi phạm liên quan thuộc thẩm quyền;

b) Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, đồng thời hướng dẫn, tư vấn để hội đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện và khả năng của hội;

c) Thẩm định chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu của các hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao cho hội thực hiện những nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ của Nhà nước và khả năng thực hiện của hội;

Có ý kiến bằng văn bản về dự toán kinh phí chi phục vụ chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu của hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để làm căn cứ giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ hàng năm theo quy định;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm định, đề xuất với UBND tỉnh cho phép hội được nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

đ) Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ý kiến tham gia đóng góp của hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, nhiệm vụ công tác của ngành;

e) Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và Điều lệ hội; việc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật;

g) Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình tổ chức và hoạt động của hội. Báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12), gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

a) Có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ hội cấp huyện.

Cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ hội cấp xã;

b) Cho ý kiến bằng văn bản việc tổ chức đại hội (thành lập, nhiệm kỳ, bất thường), báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới và nhân sự chủ chốt của hội;

c) Giao cho hội thực hiện một số nhiệm vụ phù hợp với khả năng thực hiện của hội và hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao;

d) Xem xét và cho phép hội được nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

đ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và Điều lệ hội; việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội theo quy định của pháp luật;

e) Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình tổ chức và hoạt động của hội. Báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12), gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ

a) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hội; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của hội theo quy định;

b) Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể hội cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt điều lệ hội cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý hội;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và Điều lệ hội; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

đ) Tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý công tác hội trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Giám đốc Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để hội hoạt động tự chủ, tự quản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quản lý về tài chính, tài sản của các tổ chức hội; tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội gắn với nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động và thực hiện quản lý nhà nước về tài chính, tài sản các hội theo thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép các hội được nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hội cấp tỉnh;

đ) Hàng năm, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc hỗ trợ kinh phí đối với các hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức hội của tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI
(Kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên Hội

Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Hội

1

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Hội Người mù tỉnh

3

Hội Người cao tuổi tỉnh

4

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

5

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh

6

Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ em mồ côi

7

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh

8

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh

9

Hội Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh

10

Hội Chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy tỉnh

11

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh

12

Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Sở Y tế

13

Hội Đông y tỉnh

14

Hội Châm cứu tỉnh

15

Hội Y tá điều dưỡng tỉnh

16

Hội Thây thuốc trẻ tỉnh

17

Hội Y học tỉnh

18

Hội Làm vườn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Hội Sinh vật cảnh tỉnh

20

Hội Gây nuôi, thuần dưỡng và bảo vệ động vật hoang dã tỉnh

21

Hội Chăn nuôi thú y tỉnh

22

Hội Luật gia tỉnh

Sở Tư pháp

23

Đoàn Luật sư tỉnh

24

Hội Nhà báo tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

25

Hội Tin học tỉnh

26

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27

Liên đoàn Quần vợt tỉnh

28

Liên đoàn Câu lông tỉnh

29

Liên đoàn Võ thuật tỉnh

30

Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

31

Hiệp hội du lịch tỉnh

32

Hội Golf tỉnh

33

Hội Văn hóa quan họ tỉnh

34

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

 

36

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

37

Hội Nữ doanh nhân tỉnh

38

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh

39

Hội Cựu giáo chức tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

40

Hội Khuyến học tỉnh

41

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Sở Ngoại vụ

42

Hội Hữu nghị Việt - Đức

43

Hội Hữu nghị Việt - Lào

44

Hội Hữu nghị Việt - Trung

45

Hội Hữu nghị Việt - Ý

46

Hội Hữu nghị Việt - Nga

47

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

48

Hội Hữu nghị Việt - Séc - Slovakia

49

Hội Hữu nghị Việt - Hàn

50

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh

Sở Giao thông vận tải

51

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh

52

Hội Xây dựng tỉnh

Sở Xây dựng

53

Hội Kiến trúc sư tỉnh

54

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

Sở Nội vụ phối hợp cùng Tỉnh đoàn

55

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

Sở Công thương

56

Hội các doanh nghiệp cơ khí tỉnh

57

Hội Nước sạch về sinh môi trường tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

58

Liện hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 26/05/2020 về phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


733

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251