Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2014 quy định về hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 94/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 26/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 13/02/2014 về việc công nhận hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

Bố trí 02 cán bộ đầu mối, gồm 01 lãnh đạo của cơ quan, đơn vị và 01 lãnh đạo cấp phòng (đối với các sở, ban, ngành không thành lập tổ chức pháp chế) hoặc 01 cán bộ lãnh đạo Phòng Pháp chế (đối với các sở thành lập Phòng Pháp chế).

2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Bố trí 02 cán bộ đầu mối, gồm: 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 01 lãnh đạo Phòng Tư pháp.

3. Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Bố trí 01 cán bộ đầu mối là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

4. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị do Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn quyết định.

Điều 2. Chế độ hoạt động và nhiệm vụ của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính:

1. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của tỉnh.

2. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức trin khai thc hin kịp thời hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị bảo đảm theo đúng Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; các văn bn chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, quy định của tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3.

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cử cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 15/3/2014.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố công nhận, theo dõi và quản lý hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc địa phương quản lý, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 20/3/2014.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đầu mi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; tổng hợp danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/3/2014.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường th trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Lưu VT, NC (T.Hà).

TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2014 quy định về hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178