Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 92/2005/QĐ-UBHN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2005/QĐ-UBHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC CHO BAN ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 654/TT-SXD ngày 02 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Ban đơn giá ca máy ) gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đào Xuân Thông - Phó trưởng phòng Quản lý Kinh tế - Sở Xây dựng HN.

- Ông Ngô Tất Vinh - Chuyên viên phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng HN.

- Ông Mạc Đình Minh - Chuyên viên phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng HN.

- Ông Trần Hợp Dũng - Chuyên viên phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng HN.

- Bà Bùi Phương Hoa - Phó trưởng phòng Thẩm Định - Sở Xây dựng HN.

- Ông Nguyễn Lương Tuấn - Chuyên viên phòng Thẩm Định - Sở Xây dựng HN.

- Ông Lê Văn Dụ - Chuyên viên Ban giá - Sở Tài chính HN.

- Ông Nghiêm Quang Huy - Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư - Sở GTCC HN.

- Ông Nguyễn Văn Minh-Chuyên viên phòng Công nghiệp I- Sở Công nghiệp HN.

Điều 2: Tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá ca máy có nhiệm vụ sau:

- Chịu sự điều hành, giám sát hoạt động của ban đơn giá ca máy.

- Thực hiện việc nghiên cứu xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội theo các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố.

- Tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá ca máy được triệu tập khi có sự biến động ảnh hưởng đến đơn giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố và tự giải thể khi bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công được UBND Thành phố ra quyết định ban hành.

Điều 3: Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 91/2005/QĐ-UB ngày 23/6/2005 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn hành phố Hà Nội

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các thành viên tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá ca máy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2005/QĐ-UBHN ngày 23/06/2005 thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.136

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!