Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 86-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 27/03/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 86-HĐBT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1985 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH CỬU LONG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 14-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn của các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Vũng Liêm, Bình Minh, Tam Bình và Duyên Hải thuộc tỉnh Cửu Long như sau:

1. Huyện Cầu Ngang.

a) Chia xã Mỹ Long thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Long Bắc và xã Mỹ Long Nam.

- Xã Mỹ Long Bắc gồm 7 ấp là ấp Nhứt A, Mỹ Thập, Bến Kinh, Bến Các, Hạnh Mỹ, Bến Đáy A và Bến Đáy B.

Địa giới xã Mỹ Long Bắc ở phía đông giáp cửa Cung Hầu; phía tây giáp xã Mỹ Hoà; phía nam giáp xá Mỹ Long Nam; phía bắc giáp sông Cổ Chiên.

- Xã Mỹ Long Nam gồm 5 ấp là ấp Nhứt B, ấp Nhì, ấp Ba, ấp Tư và ấp Năm.

Địa giới xã Mỹ Long Nam ở phía đông giáp sông Cổ Chiên; phía tây giáp xã Hiệp Mỹ; phía nam giáp xã Hiệp Thạnh; phía bắc giáp xã Mỹ Long Bắc.

b) Chia xã Hiệp Hoà thành hai xã lấy tên là xã Hiệp Hoà và xã Kim Hoà.

- Xã Hiệp gồm 7 ấp là ấp Hoà Lục, Sóc Soài, Sóc Chuối, Bình Tân, Chi Liêm, Ba So và ấp Phiêu.

Địa giới xã Hiệp Hoà ở phía đông giáp xã Mỹ Hoà; phía tây và phía nam giáp xã Nhị Trường; phía bắc giáp xã Kim Hoà.

- Xã Kim Hoà gồm 5 ấp là ấp Trà Cuốn, Kim Câu, Kim Hoà, Năng Nơn và ấp Giữa.

Địa giới xã Kim Hoà ở phía đông giáp xã Vĩnh Kim; phía tây giáp xã Thanh Mỹ; phía nam giáp xã Hiệp Hoà; phía bắc giáp Phước Hảo.

2. Huyện Châu Thành:

Chia xã Long Hoà thành hai xã lấy tên là xã Long Hoà và xã Hoà Minh.

a) Xã Long Hoà gồm 9 ấp là ấp Xẻo Ranh, Rạch Sâu, Thôn Vạn, Rạch Gốc, Bà Tình, Bà Chẩn, Rạch Ngựa, Bùng Binh và Hai Thủ.

Địa giới xã Long Hoà ở phía đông giáp xã An Thuận; phía tây giáp xã Vĩnh Kim; phía nam giáp sông Cổ Chiên; phía bắc giáp xã Hoà Minh.

b) Xã Hoà Minh gồm 7 ấp là ấp Long Hưng I, Long Hưng II, Thông Lưu, Ông Yến, Bà Liêm, Đại Thôn và Giồng Giá.

Địa giới xã Hoà Minh ở phía đông giáp xã Quới Điền; phía tây giáp xã Hưng Mỹ; phía nam giáp xã Long Hoà; phía bắc giáp xã Thới Thạnh.

3. Huyện Vũng Liêm:

a) Chia xã Hiếu Thành thành ba xã lấy tên là xã Hiếu Thành, xã Hiếu Nhơn và xã Hiếu Nghĩa.

- Xã Hiếu Thành gồm 5 ấp là ấp Hiếu Xuân, Hiếu Kinh A, Hiếu Kinh B, Hiếu Thủ và Hiếu Ngãi.

Địa giới xã Hiếu Thành ở phía đông giáp xã Mỹ Cẩm; phía tây giáp xã Thới Hoà; phía nam giáp xã Hiếu Nghĩa; phía bắc giáp xã Hiếu Nhơn.

- Xã Hiếu Nhơn gồm 5 ấp là ấp Hiếu Hoà A, Hiếu Hoà B, Hiếu Minh A, Hiếu Minh B và Hiếu Thủ.

Địa giới xã Hiếu Nhơn ở phía đông giáp xã Trung Hiếu; phía tây giáp xã Hoà Bình; phía nam giáp xã Hiếu Thành; phía bắc giáp xã Hiếu Phụng.

- Xã Hiếu Nghĩa gồm 5 ấp là ấp Hiếu Văn, Hiếu Tính, Hiếu Hậu, Hiếu Trung A và Hiếu Trung B.

Địa giới xã Hiếu Nghĩa ở phía đông giáp xã An Thường; phía tây giáp xã Hựu Thành; phía nam giáp xã Thạnh Phú; phía bắc giáp xã Hiếu Thành.

b) Chia xã Quới Thiện thành hai xã lấy tên là xã Quới Thiện và xã Thanh Bình.

- Xã Quới Thiện gồm 5 ấp là ấp Bình Lương, Phước Thành, Phước Lý, Rạch Vọp và Rạch Sâu.

Địa giới xã Quới Thiện ở phía đông và phía bắc giáp xã Hưng Khánh Trung; phía tây giáp xã Quới An; phía nam giáp xã Thanh Bình.

- Xã Thanh Bình gồm 5 ấp là ấp Thanh Bình, Thái Bình, Thanh Lương, Thanh Khê và Cái Dứa.

Địa giới xã Thanh Bình ở phía đông giáp xã Khánh Thạnh Tân; phía tây giáp xã Trung Thành; phía nam giáp xã Đức Mỹ; phía bắc giáp xã Quới Thiện.

c) Tách ấp Phong Thới và ấp Trung Tín thuộc xã Trung Thành để thành lập thị trấn Vũng Liêm (thị trấn huyện lỵ huyện Vũng Liêm).

Địa giới thị trấn Vũng Liêm ở phía đông, phía nam và phía bắc giáp xã Trung Thành; phía tây giáp xã Trung Hiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Trung Thành còn 8 ấp là ấp Trung Trạch, Xuân Minh, Xuân Lộc, Đức Hoà, Phú Nông, Trung Hậu, Trường Thọ và Quới Hiệp.

Địa giới xã Trung Thành ở phía đông giáp xã Thanh Bình; phia tây giáp thị trấn Vũng Liêm; phía nam giáp xã Trung Ngãi; phía bắc giáp xã Quới An.

4. Huyện Bình Minh:

Chia xã Mỹ Thuận thành ba xã lấy tên là xã Mỹ Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh và xã Thuận An.

a) Xã Mỹ Thuận gồm 6 ấp là ấp Mỹ Tân, Mỹ Tu, Kinh Mới, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B.

Địa giới xã Mỹ Thuận ỏ phía đông giáp xã Song Phú; phía tây giáp xã Thành Lợi; phía nam giáp xã Thuận An; phía bắc giáp xã Nguyễn Văn Thảnh.

b) Xã Nguyễn Văn Thảnh gồm 7 ấp là ấp Hoà Bình, Hoà An, Mỹ Hoà, Hoà Thuận, Hoà Thới, Hoà Thành và Hoà Hiệp.

Địa giới xã Nguyễn Văn Thảnh ở phía đông giáp xã Song Phú; phía tây giáp xã Thành Lợi; phía nam giáp xã Mỹ Thuận; phía bắc giáp xã Hoà Tân.

c) Xã Thuận An gồm 6 ấp là ấp Thuận Tân, Thuận Tiến, Thuận Thới, Thuận Phú, Thuận Nghĩa và Thuận Thành.

Địa giới xã Thuận An ở phía đông giáp xã Long Phú; phía tây giáp xã Thành Lợi; phía nam giáp thị trấn Cái Vồn; phía bắc giáp xã Mỹ Thuận.

5. Huyện Tam Bình: Chia xã Song Phú thành hai xã lấy tên là xã Song Phú và xã Long Phú.

a) Xã Song Phú gồm 8 ấp là ấp Phú Hưng, Phú Hoà, Phú Hữu Đông, Phú An, Phú Trường, Phú Ninh, Phú Hoà Yên và Phú Hữu Yên.

Địa giới xã Song Phú ở phía đông giáp xã Mỹ Lộc; phía tây giáp xã Mỹ Thuận; phía nam giáp xã Long Phú; phía bắc giáp xã Phú Quới.

b) Xã Long Phú gồm 8 ấp là ấp Phú Long, Phú Yên, Phú Thạnh, Phú Thọ, Phú Mỹ, Phú Sơn A, Phú Sơn B và Phú Sơn C.

Địa giới xã Long Phú ở phía đông giáp xã Mỹ Lộc; phía tây giáp xã Mỹ Thuận; phía nam giáp xã Ngải Tứ; phía bắc giáp xã Song Phú.

6. Huyện Duyên Hải:

a) Tách ấp Động Cao và ấp Hồ Thùng thuộc xã Dân Thành; tách các ấp Hồ Tàu, Rạch Cái Cỏ, Phước Thiện và Vĩnh Lợi thuộc xã Long Vĩnh để thành lập xã Đông Hải.

Địa giới xã Đông Hải ở phía đông giáp xã Dân Thành; phía tây giáp xã Long Vĩnh; phía nam giáp cửa sông Hậu; phía bắc giáp xã Long Khánh.

b) Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Dân Thành còn 5 ấp là ấp Cồn Ong, Láng Cháo, Giòng Giếng, Mù U và Cồn Cù.

Địa giới xã Dân Thành ở phía đông giáp biển Đông và sông Cồn Chung; phía tây giáp xã Long Khánh và xã Long Toàn; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Long Toàn và xã Trường Long Hoà.

c) Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Long Vĩnh còn 8 ấp là ấp Xẻo Bông, Kinh Đào, Cái Cối, Thốt Lốt, Vũng Tàu, Xóm Chùa, Cái Cỏ và La Ghi.

Địa giới xã Long Vĩnh ở phía đông giáp xã Long Khánh và xã Đông Hải; phía tây và phía nam giáp sông Hậu; phía bắc giáp xã Đôn Xuân huyện Trà Cú.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân Tỉnh Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86-HĐBT ngày 27/03/1985 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125