Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 846/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Đất đai thuộc Ủy ban huyện Quảng Trị

Số hiệu: 846/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 06/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp (Tờ trình số 116/TTr-STP ngày 25 tháng 4 năm 2015),

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mi ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình ... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Đất đai áp dng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chtịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Các PCT UBND t
nh;
- S
Tư pháp (2b);
- Trung tâm Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT, TN, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Phần I

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ÁP DỤNG TẠI UBND CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Danh mc thủ tc hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ch tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đt, giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đng dân cư đi với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thc đấu giá quyền sử dụng đất

3

Th tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

4

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người Việt Nam định cư nước ngoài được s hữu nhà ở tại Việt Nam

5

Th tục thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất có nguy cơ sạt l, sụt lún, bị ảnh hưởng bi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được s hữu nhà tại Việt Nam

6

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

7

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

8

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

9

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

10

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đi với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

11

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở; công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

12

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

13

Th tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền s hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyn sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chng.

14

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

15

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

16

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền s hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đng thế chấp, góp vn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn lin với đất của hộ gia đình, của vợ và chng, của nhóm người sử dng đất

17

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gn lin với đất do thay đi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

18

Th tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyn từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

19

Th tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

20

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

21

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

22

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

23

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

24

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

25

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

26

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

28

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đt đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

29

Đăng ký thế chấp tài sn gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sn gắn lin với đất đồng thời là người sử dụng đất.

30

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

31

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

32

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

33

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

34

Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

35

Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

36

Đăng ký thế chấp nhà hình thành trong tương lai lần đầu

37

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

38

Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký.

39

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

40

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sn thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai.

41

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà hình thành trong tương lai

Tổng cộng: 41 thủ tục

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy b thủ tc hành chính

1.

T-QTR-236960-TT

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2.

T-QTR-236963-TT

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

nt

3.

T-QTR-236964-TT

Cấp giấy chng nhận đi với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà , công trình xây dựng

nt

4.

T-QTR-236967-TT

Cấp giy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

nt

5.

T-QTR-236970-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

nt

6.

T-QTR-236974-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gn liền với đất trong trường hợp ch sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

nt

7.

T-QTR-236975-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gn liền với đất hình thành trong tương lai

nt

8.

T-QTR-236978-TT

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

nt

9.

T-QTR-236985-TT

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

nt

10.

T-QTR-236986-TT

Xóa đăng ký thế chấp

nt

11.

T-QTR-236987-TT

Yêu cu sa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký người thực hiện đăng ký

nt

12.

T-QTR-236988-TT

Cấp Giy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm ch s hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 140 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

nt

13.

T-QTR-236989-TT

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

nt

14.

T-QTR-236990-TT

Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm mui

nt

15.

T-QTR-236991-TT

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đi về quyền, thay đi về nghĩa v tài chính

nt

16.

T-QTR-236994-TT

Cp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất

nt

17.

T-QTR-236997-TT

Cấp đi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

nt

18.

T-QTR-236998-TT

Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sn gn liền với đất

nt

19.

T-QTR-237008-TT

Đăng ký nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

nt

20.

T-QTR-237011 -TT

Đăng ký nhận chuyn nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

nt

21.

T-QTR-237013-TT

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đt và tài sản gắn liền với đất

nt

22.

T-QTR-237015-TT

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

nt

23.

T-QTR-237020-TT

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại tài sản gắn liền với đất

nt

24.

T-QTR-237023-TT

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

nt

25.

T-QTR-237028-TT

Đăng ký thế chấp quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

nt

26.

T-QTR-237036-TT

Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

nt

27.

T-QTR-237044-TT

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

nt

28.

T-QTR-237047-TT

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

nt

29.

T-QTR-237057-TT

Đăng ký góp vn bng tài sản gắn liền với đất

nt

30.

T-QTR-237074-TT

Xóa đăng ký góp vn bng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

nt

31.

T-QTR-237100-TT

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

nt

32.

T-QTR-237107-TT

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp phải xin phép

nt

33.

T-QTR-237111-TT

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

nt

34.

T-QTR-237118-TT

Gia hạn quyền sử dụng đất đi với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

nt

35.

T-QTR-237120-TT

Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

nt

36.

T-QTR-237131-TT

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

nt

37.

T-QTR-237133-TT

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa, hợp thửa

nt

38.

T-QTR-237136-TT

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

nt

Tổng cộng: 38 thủ tục

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 846/QĐ-UBND ngày 06/05/2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.760

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!