Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 835/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Thực hiện Công văn số 1241/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 430/STP-PBGDPL ngày 11 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (th/hiện);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Hội Luật gia;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- L
ưu: VT, Ktr39/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 835/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản luật và pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc tổ chức triển khai và thi hành tốt các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực địa phương mình; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, nắm và thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình, đề cao ý thức phục vụ nhân dân.

2. Yêu cầu

- Làm rõ quan đim, mục tiêu, chính sách chđạo, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh nhất là những quy định mới, những quy định được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, các hành vi bị nghiêm cấm và những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Phân công cụ thể trách nhiệm cho các ngành, các cấp; xác định rõ nội dung trọng tâm, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp đối tượng và địa bàn, đảm bảo tổ chức quán triệt triển khai kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của văn bản luật, pháp lệnh

- Cơ quan chủ trì: UBND các cấp; Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tư vấn: Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan theo nhiệm vụ được phân công.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Văn bản xác định nội dung, hình thức tuyên truyền.

2. Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh; biên soạn tài liệu và tổ chức các hội nghị quán triệt, các lớp tập huấn chuyên sâu nội dung và tinh thần của các văn bản luật, pháp lệnh cho cán bộ, công chức, viên chức được giao làm nhiệm vụ triển khai luật

a) Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng cơ quan được phân công chủ trì triển khai thi hành luật.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền của đơn vị, địa phương hoặc văn bản phối hợp.

b) Tchức hội nghị quán triệt cho lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thtỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã; tập hun cho báo cáo viên pháp luật cp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

- Cơ quan chủ trì: HĐPH PBGDPL tỉnh, cấp huyện; UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Các cuộc hội nghị; lớp tập huấn; tài liệu.

c) Tổ chức triển khai, quán triệt các Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp theo nhiệm vụ được phân công.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Các cuộc hội nghị, tập huấn và các hình thức tuyên truyền; tài liệu hội nghị, tuyên truyền.

d) Biên soạn tài liệu tuyên truyền

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thủ trưởng các ngành, các cấp trong phạm vi nhiệm vụ của mình, chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phm đạt được: Pa nô, áp phích và các loại tài liệu tuyên truyền.

3. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin, truyền thông

a) Đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật trên các trang thông tin điện tử

- Cơ quan chủ trì: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Website của các sở, ngành, đoàn thvà các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Các văn bản Luật, pháp lệnh được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và địa phương.

b) Cập nhật các văn bản Luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo tinh thần Nghị định s52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ và Quy chế phi hợp ban hành kèm theo Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phẩm đạt được: Các văn bản Luật được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia của tỉnh.

c) Tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài địa phương

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các tạp chí và Bản tin chuyên ngành; hệ thống đài, trạm truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan báo, đài, bản tin.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2016 đến hết năm 2016.

- Sản phm đạt được: Các chương trình, kế hoạch; các sản phm báo in, phát thanh, truyền hình.

4. Tuyên truyền nhân Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các văn bản luật, pháp lệnh thông qua các hình thức, như: Tuyên truyền, thông tin pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; mít tinh, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về pháp luật; in và phát hành các tài liệu tuyên truyền; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền pháp luật lưu động trên các tuyến đường chính; lắp đặt các cụm pa nô, áp phích, băng, cờ, khu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, trường học và các khu trung tâm.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng cơ quan được phân công nhiệm vụ.

- Cơ quan tư vấn: Hội đồng phối hp cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả theo quy định.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt vai trò tư vấn cho UBND cùng cấp và huy động nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thủ trưởng cơ quan chủ trì các Chương trình, Đán về phổ biến, giáo dục pháp luật rà soát bổ sung nội dung Kế hoạch này vào nhiệm vụ của Đề án, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết theo quy định.

3. Các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở hướng dẫn của cp trên và Kế hoạch này ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình và báo cáo kết quả theo quy định.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các báo tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản luật, pháp lệnh trên các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài.

5. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, chỉnh lý nội dung, chương trình, biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong các trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới.

6. Đnghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật, pháp lệnh cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật, pháp lệnh có liên quan trong ngành; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiu, tuân thủ và chấp hành đúng quy định của pháp luật khi thực thi công vụ; phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền và tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, quan đim, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Đnghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời hướng dẫn./.

 

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII

TT

Luật

Cơ quan chủ trì

Ghi chú

01

Luật Báo chí (sửa đổi)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

02

Luật Trẻ em

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

03

Luật Dược

Sờ Y tế

 

04

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

Sở Ngoại vụ

 

05

Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

Cục Thuế

 

06

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi)

Cục Thuế

 

07

Luật Tiếp cận thông tin

Sở Tư pháp

 

08

Pháp lệnh Quản lý thị trường

S Công thương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 835/QĐ-UBND ngày 13/05/2016 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192